EN

balance {főnév}

volume_up
1. általános
There may be a certain geographical balance but there is no balance in terms of economic weight.
Lehet bizonyos földrajzi egyensúly, viszont nincs egyensúly a gazdasági súly tekintetében.
If that is maintained it will help to support the balance between the generations.
Ha ez fennmarad, elősegíti a generációk közötti egyensúly támogatását.
More extensive and vigorous efforts are needed to redress the balance.
Átfogóbb és erőteljesebb erőfeszítésekre van szükség az egyensúly helyreállításához.
balance (és: scale, scales)
Two last pieces of information had tipped the balance against Turkin.
Ames két utóbbi információmorzsája Tyurkin felé billentette a mérleg nyelvét.
This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Ez az összefüggés egyértelműen rámutat arra, hogy a mérleg negatív.
Analytical balance means a balance with a sensitivity of 0 71 mg or better.
Az "analitikai mérleg" kifejezés 0,1 mg vagy annál nagyobb mérési pontosságú mérlegre vonatkozik.
So the oral amendment is to insert 'taking into account equal opportunities and geographical balance' after the word 'merit'.
A szóbeli módosítás tehát az "az esélyegyenlőség és a földrajzi kiegyensúlyozottság figyelembevételével” szavak beillesztése a "kiválasztani,” szó után.
This report is balanced. I hope that some hobbyhorses that are being ridden will not get anywhere, because then the report will remain balanced.
Ez a jelentés kiegyensúlyozott, és remélem egyesek vesszőparipája nem bokrosodik meg, így a kiegyensúlyozottság fenntartható.
The first was the expression of thanks to the generous President, and the second, more importantly, was the balance which is certainly expressed in his report.
Az első a köszönet az Elnök úr nagylelkűségéért, a másik - fontosabb - pedig a kiegyensúlyozottság, amelyet a jelentés kétségtelenül kifejezésre juttat.
What Grandpa was talking about, he reasoned, must be the same idea: balance and counterbalance.
Nagyapa végül is valami hasonlóról beszél, érvelt magában: egyensúly és ellensúly.
2. pénzügy
balance

Példamondatok a(z) "balance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishElminster stumbled and with an effort caught his balance, cradling the spellbook.
Elminster megtántorodott, de visszanyerte egyensúlyát, a varázskönyvet markolta.
EnglishTogether we have to strike the right balance between the economy and the ecology.
Együttesen kell megtalálnunk a gazdaság és az ökológia közötti kellő egyensúlyt.
EnglishThe current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
A tejtermelés jelenlegi egyensúlyát a tejkvótáknak köszönhetően sikerült elérni.
EnglishThe bank balance was Noel Constant's share in the estate of his anarchist father.
A folyószámla összege volt Noel Constant örökrésze anarchista atyja hagyatékából.
EnglishThe presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
Az elnökség és a Bizottság kötelessége, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt.
EnglishAnd it is essential to balance, to wisdom and to actually the future of all of us.
És nélkülözhetetlen az egyensúlyhoz, a bölcsességhez és mindannyiunk jövőjéhez.
EnglishI'm told the human element is needed - - for the precise balance of heath and cold.
Azt mondják, hogy az embernek szüksége van a meleg és hideg pontos egyensúlyára.
EnglishIf we do not get this balance right, our people will turn their backs on the EU.
Ha nem tesszük helyre ezt az egyensúlyt, akkor a nép hátat fordít az EU-nak.
EnglishThe only relevant struggle for balance I acknowledge is that within ourselves.
Az egyetlen fontos egyensúlyra való törekvés szerintem az, ami a lelkünkben zajlik.
EnglishDisoriented, off balance, he sat and let the stairs carry him down into the darkness.
Egyensúlyát vesztve zavartan ült le, és hagyta, hogy a lépcső levigye a sötétbe.
EnglishYou're like an antidote that mixes with the liquor and keeps me in balance.
Olyan vagy mint egy ellenszer, mely alkohollal összekeveredve egyensúlyban tart.
EnglishI remain under the impression that we have failed to achieve a balance in this area.
Az a benyomásom, hogy ezen a területen nem sikerült megteremtenünk az egyensúlyt.
EnglishWe are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Számos témakörrel foglalkozunk, és meg kell találnunk az egyensúlyt közöttük.
EnglishI would ask you to take a look at this next time so as to achieve a balance.
Szeretném arra kérni, hogy az egyensúly érdekében legközelebb figyeljen oda erre.
EnglishThey watched as its ecological balance was utterly and irreversibly disrupted.
Végignézték, hogyan borul föl visszafordíthatatlanul a környezet egyensúlya.
EnglishThere was a balance of power between Boys and Girls, and somehow it fell apart.
Erőegyensúly állt fenn a lányok és a fiúk között, ami valahogyan szétesett.
EnglishIf you ask me, the SingleAction Army's got the best balance of any handgun ever made.
- Ha engem kérdez, soha nem csináltak jobban kiegyensúlyozott kézifegyvert ennél.
EnglishThere can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
A két pillér közötti egyensúly fontossága felől semmi kétségünk nem lehet.
EnglishThe institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Az európai projekt intézményi következetessége és egyensúlya került veszélybe.
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
A javasolt módosítások azonban negatívan befolyásolhatják ezt a kifinomult egyensúlyt.