angol-magyar fordítás erre a szóra: back and forth

EN

"back and forth" magyar fordítás

EN

back and forth {határozószó}

volume_up
He crisscrossed the tape, back and forth, back and forth, in tight figure-eights.
Komor gyors mozdulatokkal tekerte a ragtapaszt nyolcas formára, előre-hátra, előre-hátra.
It felt good to be in his arms, swaying back and forth and back and forth.
Jó érzés volt a férfi karjaiban imbolyogni előre-hátra, előre-hátra.
THE OTHER SECTION , SET HORIZONTALLY , SHALL BE SUBJECTED TO A BACK-AND-FORTH MOTION .
A másik, vízszintesen beállított szakaszt előre-hátra mozgásnak teszik ki.
He closed his eyes and began to tick his finger back and forth, back and forth.
Lehunyta a szemét, és lengetni kezdte az ujját, ide-oda, ide-oda.
His eyes darted from the pages to the camera, back and forth, back and forth.
Hol a szövegre nézett, hol a kamerába, pillantása ide-oda ugrált.
She picked it up and pensively twisted it, rolling it back and forth by the stem.
Felvette, és elgondolkozva csavargatta, ide-oda forgatta a tövénél fogva.
back and forth
Just walks back and forth and back and forth to the mailbox.
Csak oda-vissza mászkál a postládához.
One is Parliament's travelling circus shuttling back and forth to Strasbourg.
Az egyik a Parlament Strasbourgot érintő, oda-vissza ingázó cirkusza.
We mistook the road in the darkness, and rode back and forth half the night!
- A sötétben eltévesztettük az utat, és fél éjszaka oda-vissza lovagoltunk.

Példamondatok a(z) "back and forth" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe pen flew back and forth and up and down, seeming to do so of its own accord.
A toll le-föl, jobbra-balra siklott a papíron, szemlátomást a maga akarata szerint.
EnglishHe tried rocking back and forth in the seat, hoping that would unlock the belt.
Előre-hátra hintáztatta az ülést abban a reményben, hogy az öv kinyílik ettől.
EnglishNobody could She put my handkerchief over her mouth and rocked back and forth.
Senki sem tudja megfékezni szája elé kapta a zsebkendőt, s előre-hátra dülöngélt.
EnglishOverhead the wind sighed through the trees and the flames swirled back and forth.
A szél mérgesen rázta a tisztás fáit, és a tűz lángja szeszélyesen lobogott.
EnglishDennie tossed back and forth across the ground moaning, clutching at her ears.
Dennie nyöszörögve, a fülére tapasztott kézzel hányta-vetette magát a földön.
EnglishWe did speak, back and forth, when each of us very lonely, for years... centuries.
Sokat beszélgettünk egymással, amikor magányosak voltunk... évszázadokon keresztül.
EnglishHe walked back and forth on one of the flowered runners in Mrs. Yancy's parlor.
Fel-alá járkált a szőnyegre terített futók mentén Mrs. Yancy társalgójában.
EnglishIts great fleet had gone back and forth between East and West when Rome was a ruin.
Hatalmas flottája ide-oda járt kelet és nyugat között, amikor Róma romokban hevert.
EnglishHe rolled back and forth, as if unable to decide on appropriate body language.
Takkata-Jim ide-oda billegett, mintha nem tudná eldönteni, mi a megfelelő testbeszéd.
EnglishAlready they were chatting back and forth about various things, professional and not.
Máris vidáman csevegtek mindenféle dolgokról, szakmaiakról és másról egyaránt.
English'Come on,' he whispered, and began to chivvy the tongue gently back and forth.
Aztán papírzacskók zörgése adta hírül, hogy most szedi össze a csomagjait.
EnglishVisbhume seemed extraordinarily alert, and looked back and forth, from side to side.
Visbhume különösen ébernek tűnt; állandóan forgolódott, jobbra-balra nézett.
EnglishThe doorknob of the study twisted back and forth in short sharp half-circles.
A dolgozó gömbkilincse megint ide-oda forgott szűk kis félköríves pályáján.
EnglishShe picked it up and pensively twisted it, rolling it back and forth by the stem.
Felvette, és elgondolkozva csavargatta, ide-oda forgatta a tövénél fogva.
Englishhe said, flicking one of his ears back and forth with a grubby finger.
- Látod ezt? - kérdezte és közben egyik maszatos ujjával rábökött megnaradt fülhegyére.
EnglishThe tall one snapped his flash on again and made a side sweep with it back and forth.
A magasabbik megint felkapta a zseblámpát, oldalsuhintást csinált vele, oda-vissza.
EnglishTanjin took a deep breath and then bent Sephrenia's wrist back and forth several times.
Tanjin mély lélegzetet vett, és elkezdte előre-hátra mozgatni Sephrenia csuklóját.
EnglishHis head whipped back and forth; he looked behind him, he looked above him.
A feje izgatottan forogni kezdett, nézett le, nézett föl s nézett maga mögé.
EnglishHari rocked his head back and forth slowly, massaged his neck with one hand.
Hari lassan csóválta a fejét, és közben fél kézzel a nyakát masszírozgatta.
EnglishHe slipped his tongue slowly back and forth across it in a way he knew she liked.
Ide-oda jártatta rajta a nyelvét, lassan, tudta, hogy Wendy így szereti.

Szinonimák (angolul) a(z) back and forth szóra:

back and forth

Hasonló fordítások a(z) "back and forth" szóra magyarul

and kötőszó
Hungarian
forth határozószó
back főnév
back melléknév
back határozószó