EN

back {főnév}

volume_up
1. általános
They came back into sight, holding Uzis, and ran toward the rear of the mansion.
Aztán visszajöttek, és kezükben Uzival eliramodtak a ház hátulja felé.
Select Back to print the back of a brochure.
Jelölje be a Hátulja négyzetet a brosúra hátoldalának nyomtatásához.
Hogy szilánkosra törjön a fejem hátulja?
back
volume_up
támla {fn} (széké)
Hari felt pressed back into his chair, which compensated deftly.
Hari az ülésbe préselődött, de a támla gyorsan felvette teste formáját.
And beyond his right hip, where the seat-cushion met the seat's back, he saw a wide white grin.
A jobb csípőcsontja mellett, ott, ahol az üléspárna és a támla összeér, széles, fehér vigyort pillantott meg.
He picked up one of the dining room chairs from along the wall, swung it around so that the back faced her, and straddled it cowboy style, folding his arms on the back of it, as he looked at her.
Elhozta a faltól az egyik ebédlői széket, megpördítette, úgy, hogy a támla nézzen Rowan felé, aztán meglovagolta, mint egy cowboy, és keresztbe fonta a karját a támlán.
2. sportok
So the rear guard continued to strike quickly and slip away, always to swing back for yet another strike and then another-and each time a few more riders were lost.
Így a hátvéd folyamatos harcban állt: lecsapott, elillant, visszatért, ismét lecsapott és minden alkalommal veszített néhány lovast.
3. anatómia
Annoyed at the churlish rebuff, I turned my back and walked home.
Bosszantott ez a goromba visszautasítás, sarkon fordultam hát, és hazamentem.
It was an outrage, really, Jack told himself as he set the phone back.
Hát ez felháborító, füstölgött Ryan, helyére téve a telefonkagylót.
SIX OTHER POLYURETHANE WEIGHTS OF 1 KG EACH CAN BE FITTED TO THE BACK OF THE TORSO .
Hat másik, egyenként 1 kg tömegű poliuretán súlyt lehet a törzs hátához illeszteni.

Példamondatok a(z) "back" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishBock parked his car a block away and walked an indirect route back to the house.
Bock megállította az autót néhány házzal odébb, és gyalog visszasétált a házhoz.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishI assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
Higgye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Ezért megállok és ismét felteszem a kérdést: mi az Európai Beruházási Bank célja?
EnglishI am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
Attól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
EnglishShe went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.
Az asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
EnglishThe last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
Az utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishAgain the Demons came up the Elfitch, and again the Free Corps thrust them back.
A démonok ismét feldübörögtek az Elfitchen; a Szabad Cohors ismét lezavarta őket.
EnglishThe block in front of it had a broken paving that had almost gone back to dirt.
A háztömb előtti kövezet összevissza törve, majdhogynem visszasüllyed a talajba.
EnglishWith that Lord Forbes put down the phone and went back to his interrupted lunch.
Ennyit mondott Lord Forbes, és visszament, hogy folytassa félbeszakított ebédjét.
EnglishHe snarled and recoiled, bounding away and then whirling back to face his victim.
Felüvöltött és visszakozott, majd forgószélként fordult újra szembe áldozatával.
EnglishYou've come a long way since Frank the Tank, and we don't want him coming back.
Hosszú utat tettél meg 'Frank a Tartály' óta, és nem szeretnénk, ha visszajönne.
EnglishThe old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
Ha már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
EnglishGordon stepped back into the shadows and a branch brushed by, dislodging his cap.
Épp visszalépett, hogy árnyékba húzódjon, amikor egy gally lesodorta a sapkáját.
EnglishRonnie and Syd followed them to Waterloo Bridge, then turned back and went home.
Ronnie és Syd követték őket a Waterloo hídig, aztán megfordultak és hazamentek.
EnglishI haven't been to a dentist since I needed a back tooth taken out six years ago.
Hat éve, amikor muszáj volt kihúzatnom egy hátsó fogamat, nem jártam fogorvosnál.
EnglishDavin didn't get an answer from his instructor, still back in the weapons cache.
Nem kapott választ az oktatótól, aki még mindig a fegyverfülkében tartózkodott.