EN

awkward {melléknév}

volume_up
Naturally, that put the stop to dancing for a bit and it was rather awkward.
Persze, ez egy időre lehetetlenné tette a táncolást, és a helyzetem nagyon kínos volt.
This was an intolerable situation, which forced awkward decisions upon him.
Ez egy tarthatatlan helyzet volt, amely kínos döntések elé állította.
The only sound for a long, awkward gap is the shuffling of paper in Lufkin's lap.
A hosszú, kínos csöndben csak a Lufkin ölében lévő papírok zizegését lehet hallani.
Staring at her, he said uneasily: It will be awkward - very awkward.
A férfi aggódva meredt titkárnőjére: Az kellemetlen lesz, nagyon kellemetlen.
I feel a little awkward down here, with my face against this intercom.
Kicsit kellemetlen itt állni, és a kaputelefonnal társalogni.
It's still very awkward, complained Miss Murgatroyd.
Így is nagyon kellemetlen panaszkodott Miss Murgatroyd.
He carefully resealed it into an inner pocket of the awkward anticontamination suit he wore.
Floyt gondosan visszatette az engedélyt esetlen, csírabiztos ruhájának egyik zsebébe.
Rita made an awkward dash to the window as if the mummy were going to stop her.
Rita esetlen mozdulatokkal az ablak felé tört, mintha a múmia megkísérelné megállítani.
Linda was as awkward as a young colt and as prickly as a hedgehog.
Linda esetlen volt, mint egy fiatal csikó, és szúrós, mint a sündisznó.
awkward
As the men assumed that awkward position, Jill returned.
Mire a két férfi fölvette a kényelmetlen testhelyzetet, Jill is visszatért.
'Very awkward instinct I thought it at the time.
- Akkoriban nagyon kényelmetlen helyzet volt ez.
Great fun for the boys, of course, but rather awkward for him.
Nagy izgalom ez a fiúknak, kitűnő szórakozás, de az ő számára eléggé kényelmetlen.
A big, awkward-looking man with red hair entered.
Nagydarab, vörös hajú, félszeg férfi lépett be.
At last there was an awkward silence, and hands were extended and taken, and mumbled promises to visit soon were quietly exchanged.
Végül félszeg csönd állt be, volt kézrázás, motyogó ígéretek mielőbbi látogatásokról.
1 wish 1 wasn't just an awkward kid, and were more like Mr. Orley, instead.
Bár ne volnék olyan félszeg fajta, és jobban hasonlítanék Mr. Orleyra!
I pushed out of the booth and lit a cigarette with thick awkward fingers.
Kilöktem a fülke ajtaját, és dagadt, ügyetlen ujjakkal rágyújtottam.
She dressed with stiff awkward fingers--for a woman--but quickly at that.
Merev, ügyetlen ujjakkal öltözött nő létére , mégis gyorsan.
She drew her skirts aside, feeling awkward, as he stumbled-how clumsy he was!
Zavarban volt a férfi sutaságától - jaj, de ügyetlen!

Példamondatok a(z) "awkward" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Egyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
EnglishThe only sound for a long, awkward gap is the shuffling of paper in Lufkin's lap.
A hosszú, kínos csöndben csak a Lufkin ölében lévő papírok zizegését lehet hallani.
English'I'm getting fed up with you calling me up here and being deliberately awkward!
Kezd elegem lenni abból, hogy idetelefonálgatsz és szándékosan értetlenkedsz!
EnglishBut he could do nothing of the kind; the scene had left him lumpish and awkward.
A mai napra elég lett volna a pénzem, de az a borzalmas számla mindent felforgatott.
EnglishHe was floating on a white, awkward cloud, but at least Jimmy Carr was here.
Valami fehér zavaros felhőn lebegett, de legalább Jimmy Carr itt volt mellette.
EnglishBrys squinted, struggled a moment with the awkward lettering, then smiled.
Brys hunyorgott, küzdött egy percig az ósdi betűformálással, majd elmosolyodott.
EnglishTheir situation was awkward enough; but her's she thought was still worse.
Az ő helyzetük is elég kínos volt, de Elizabeth úgy érezte, az övé még kínosabb.
EnglishHe'd nailed it down, making it awkward for her to refute, since she'd done the asking.
másikat, és gyáva színben tüntette fel hallgatását, hiszen ő tette fel a kérdést.
EnglishA few seconds of awkward silence followed as she finished wiping her face.
Zavart csendben figyelték, ahogy az utolsó könnycseppet is letöröli az arcáról.
EnglishRita made an awkward dash to the window as if the mummy were going to stop her.
Rita esetlen mozdulatokkal az ablak felé tört, mintha a múmia megkísérelné megállítani.
EnglishBut she was still young, awkward, unsure of herself, sensations she resented bitterly.
Azonban még túl fiatal volt, nem bízott magában, és elutasította az érzéseket.
EnglishThe teachers' report described him as stupid, awkward, disruptive and over-emotional.
A tanári értékelés szerint buta, furcsa, bomlasztó és lobbanékony természetű.
EnglishYou have grabbed this awkward subject by the horns and taken a first step.
Bátran szembeszálltak ezzel a kényes problémával, és megtették az első lépést.
EnglishBecause his bandaged left hand made it awkward for him to steer, Jill did the driving.
Hathengeres motorja egyenletesen, simán működött, és röpítette előre a kocsit.
EnglishIt was an awkward job getting the wounded down the narrow, crowded trench.
Kínos munka volt végigcipelni a sebesülteket a szűk és túlzsúfolt lövészárkon.
EnglishIt worked well enough, but because it was so light, it felt awkward in his hands.
A vezetőségnek persze nem kellett ilyen játék evőeszközökkel piszmognia.
English'Jernow Morat Gurgee,' Pequil began, looking awkward, 'Let me introduce'
Jernow Morat Gurgeh kezdte Pequil, és furcsa arcot vágott , hadd mutassam be...
EnglishNaturally, that put the stop to dancing for a bit and it was rather awkward.
Persze, ez egy időre lehetetlenné tette a táncolást, és a helyzetem nagyon kínos volt.
EnglishThe woman seemed to be aware of his thoughts and suddenly gave a forced and awkward laugh.
- Úgy látszik, a nő kitalálta a gondolatát, s egyszerre zavart nevetésre fakadt.
EnglishMithtyn gulped, raised his hand in an awkward salute, and saw it returned.
Mithtyn nagyot nyelt, ijedt tisztelgésre emelte kezét és választ kapott rá.