EN awful
volume_up
{melléknév}

(Laughter) And it's one of the most awful things -- heartwarming, but awful.
(Nevetés) És ez az egyik legszörnyűbb dolog -- szívmelengető, de szörnyű.
Soon the darkness was full of claws, full of the awful unknown and menace.
A sötétség hamarosan megtelt karmokkal, szörnyű, ismeretlen fenyegetéssel.
And at five Professor Purdy - all those awful archaeological names!
Ötkor pedig Purdy professzor azokkal a szörnyű archeológiai műszavakkal!
It's just as though all the time I was expecting something awful to happen...
Mintha állandóan azt várnám, hogy valami borzasztó fog történni.
But then had come that awful experience, that terrible Christmas Eve.
De jött az a félelmetes élmény, az a borzasztó szenteste.
You know, that awful story in the paper last week about that lawyer.
Tudja, volt az újságokban egy borzasztó történet arról az ügyvédről.
You use me as your instrument in this awful hell of war... to watch over them.
Haszálj engem eszközödnek ebben a rettenetes háborúban... hogy gondjukat viseljem.
And now to know the awful story of the way they'd drugged her.
Most már azt is tudja, micsoda rettenetes gyógyszerezéssel butították el.
Then there's that awful money hunger that runs in your family--all except one.
Azután ott van az a rettenetes pénzéhség, ami a maguk családjában dühöng, egyvalaki kivételével.
Too awful, she kept repeating, and all Bernard's consolations were in vain.
Túl borzalmas hajtogatta, és Bernard minden vigasztalása hiábavaló volt.
The smell was wet and awful, charred and yet somehow creamy.
Borzalmas szag terjengett: égett, nyirkos és mégis furcsamód bársonyos.
The awful noises and the light on the far side of the dunes seemed to be coming closer.
Úgy tnt, a borzalmas hangzavar és a fény a dnék túlsó oldaláról felénk közeledik.
awful (és: grisly, gruesome, lurid)
I knew a girl whose cousin had been there, and she said it was awful.
Ismerek egy lányt, annak az unokatestvére oda járt és azt mondja hogy rémes volt.
It was awful, and dreadfully tiring on the feet.
Rémes és halálosan fárasztó volt végigjárni.
I can't say that this awful chapter of our lives brought me together with Avicus and Mael.
Nem mondhatom, hogy életünk e rémes fejezete közelebb hozott volna egymáshoz hármunkat.
Awful and dismal this house, a terrible engulfing place.
Milyen ijesztő és gyászos ez a ház, ez a mindent behabzsoló örvény!
Ijesztő izgalom mocorgott Monában.
In fact, it was simply awful to see the sadness in her face, to see the sudden silent hunger and spill of emotion.
Ijesztő volt látni a bánatát, azt a váratlan, hangtalan éhséget, azt a hirtelen felindulást.
And then the Seeker began to split apart with an awful riPPing sound.
Ekkor a Fürkész félelmetes, reszelős zajok kíséretében elkezdett darabokra szakadni.
But then had come that awful experience, that terrible Christmas Eve.
De jött az a félelmetes élmény, az a borzasztó szenteste.
It's too hurtful and awful to try to analyze it.
Túlságosan fájdalmas és félelmetes, amikor így próbálkozom az elemzéssel.
Egyszerre csak rémítő kiáltást hallatott.
Még nézni is rémítő volt.
awful
Irtózatos volt, egyszerűen irtózatos.
Igen, de nem is ez volt benne az irtózatos.

Példamondatok a(z) "awful" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI had an awful job getting the money, because of course I couldn't tell Percival.
Rém nehezen tudtam előteremteni a pénzt, mert persze Percivalnak nem szólhattam.
EnglishMama always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes.
A mamám mindig azt mondta: sok minden kiderül valakiről már a cipője alapján is.
EnglishWe are hung as we are hung, for better or worse, or something, or something awful.
Vagyunk ahogy vagyunk, jól-rosszul, vagy valahogy, vagy valahogy éppen komiszul.
EnglishDelirium threatened, that awful shifting of the room began, that sense of falling.
Az önkívület fenyegetett, úgy éreztem, a terem elmozdul, s én zuhanok valahová.
EnglishThere are an awful lot of perfectly innocent wrong numbers dialed in this city.
Ebben a városban számtalanszor kapcsol félre a telefon, és nincs benne semmi.
EnglishWould it be awful of me to askyou to play something... to cheer us all up a bit?
Szörnyetegnek tartanál, ha arra kérnélek... játsz valamit a felvidításunkra?
EnglishI welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Üdvözlöm a nemzetközi együttműködést, de még mindig borzasztóan sok a munkánk.
English'I was wrong to ask you to let him inside there, but I'm awful worried about Ennis.'
- Rosszul tettem, amikor megkértelek, hogy hozd be, de nagyon aggódom Ennis miatt.
EnglishIf even she didn't blame me, why should - why should this awful thing be said?
S ha még ő se engem hibáztatott, miért kell miért kell ilyen szörnyűséget állítania?
EnglishHowever, this evening I heard something else awful coming from the lips of Mrs Győri.
Ma este azonban újabb szörnyűséget hallottam elhangozni Győri Enikő szájából.
EnglishI keep thinking something awful is happening, and... it's my fucking stepdad, I know it.
Arra gondolok, hogy valami szörnyűség történt, és... a kibaszott apám az, tudom.
EnglishLook, this is the tetrapak -- awful materials from the point of view of the environment.
Nézzék, egy Tetra Pak csomagolás; a természet szempontjából csupa káros anyag.
EnglishShe had her hand to her ear, as if clutching it against some awful sound.
Fülére tette a kezét, mint aki valamilyen rémséges hangtól akarja megkímélni.
EnglishHer eyes fixed on Carrie 5 and there was a crazed, awful compassion in them.
Merőn nézett Carrie szemébe, tekintetében tébolyult együttérzés lobogott.
EnglishThe tailpipe was broken on his car and the engine made ... oh, an awful racket.
A kocsijának eltört a kipufogója, és a motor iszonyatosan robajlott...
EnglishHe sprang out from beneath the porch and charged at this awful MAN who had caused his pain.
Kiugrott a veranda alól, és rárontott a gyűlöletes FÉRFIRA, minden baj okozójára.
EnglishBut it turns out that regret feels awful in four very specific and consistent ways.
De úgy néz ki, hogy a sajnálkozás 4 bizonyos és következetes módon okoz érzelmi fájdalmat.
EnglishThe company's taking an awful chance, not telling either one of them about the other.
Arra is vigyázni kell, nehogy tudomást szerezzenek egymás részvételéről.
EnglishBut that would have ended up with a lot of awful kickback and a hell of a lot of resistance.
De ez rengeteg hátulütővel járt volna, és iszonyú sok ellenállásba ütközött volna.
EnglishBut the truly awful part for Mona was that Aunt Gifford had never given her the Victrola!
De Monának az volt a legborzasztóbb, hogy Gifford néni nem adta oda neki a gramofont!