EN

averting {főnév}

volume_up
averting

Példamondatok a(z) "averting" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEl grinned weakly as he went down the ravine, averting his eyes from the sprawled dead he passed.
Gyengén grimaszolt, ahogy levette szemét a halottról, aki mellett éppen elment.
EnglishThe clerk took no notice, averting his gaze as Munro moved away.
A hivatalnok nem is figyelt rá, elfordította a tekintetét, amint Munro odébb lépett.
EnglishAnd you commit yourself wholly to averting the price life exacts.
- Azt hiszem, te mindenáron meg akarod kímélni magad az élet pofonjaitól.
EnglishHe said, averting his eyes and looking the picture of misery and embarrassment, It's about that car.
Nem nézett Poirot szemébe, zavara nőttön-nőtt láthatóan nagyon kínosan érezte magát.
EnglishDirk Jansen was already passing his own body, averting his eyes.
Dirk Jansen már meg is kerülte a saját holttestét, ránézni sem mert.
EnglishIt is not just about averting the threat of a nuclear bomb.
Nem csak az atombomba fenyegetettségének elhárításáról van szó.
EnglishI've noticed her-look at him once or twice, murmured Miss Marple, averting her eyes.
Megfigyeltem, amikor... egy vagy két alkalommal Jacksonra nézett... suttogta Miss Marple, és elfordította tekintetét.
EnglishAfter all, if we do not change mobility habits, we will never succeed in averting climate change.
Végül is, ha nem változtatunk utazási szokásainkon, semmiképpen sem kerülhetjük el az éghajlatváltozást.
EnglishOnly a global agreement has any chance of averting a humanitarian disaster in the country.
Csak globális megállapodás esetén van esély arra, hogy megelőzzük a humanitárius katasztrófa kialakulását az országban.
EnglishI find it absolutely appalling that all of us in Europe are averting our eyes and that we are failing to take action.
Felháborítónak tartom, hogy mi itt Európában szemet hunyunk e fölött, és nem teszünk semmit.
EnglishI always eat heartily after narrowly averting death.
- Mindig jó az étvágyam, miután sikerül megúsznom a halált.
EnglishStill averting her gaze from the window, she imagined the platform descending, the corpse disappearing.
Még mindig nem mert az ablakra nézni miközben elképzelte, hogyan ereszkedik le a raklap és tűnik el a tetem.
Englishthe need for policy instruments aimed at averting such large and damaging price fluctuations;
azzal, hogy szükség van olyan politikai eszközökre, amelyek célja az ilyen nagy és kárt okozó áringadozások megszüntetése;
EnglishNimue said, averting her eyes, Tell me something of Morgaine.
Nimue nem nézett Gwenhwyfarra, úgy kérdezte.
EnglishThe old man, averting his eyes, brought a cover for me.
A tekintetét elfordító öregember takarót hozott.
EnglishIt seemed a shame to Clark that he couldn't thank the man personally for his part in averting a nuclear war.
Clark szinte szegyeiké magát, hogy nem köszönhette meg személyesen, amiért kivette a részét egy nukleáris háború elhárításából.
EnglishHe passed a few pedestrians, averting his face without seeming to, and drew attention only for his height.
Ahogy elhaladt néhány járókelő mellett, félrefordította a fejét, így az embereknek legfeljebb csak az tűnt fel, hogy szokatlanul magas.
EnglishTiberius thought that perhaps Nerva was annoyed with him for not having taken his advice sooner about averting the financial crisis.
Tiberius azt gondolta, Nerva talán haragszik, mert nem fogadta meg idejekorán a tanácsát a gazdasági válsággal kapcsolatban.
EnglishIn proposing such loans, we are promoting entrepreneurship and increasing work activity, thereby averting and reducing social exclusion.
Az ilyen kölcsönök felajánlásával előmozdítjuk a vállalkozói készségeket, növeljük a munkatevékenységet, ezáltal megelőzzük és csökkentjük a társadalmi kirekesztést.
EnglishTherefore, it is clearly a question not only of saving money and averting disasters, but above all of saving human lives - that really is the priority.
Ezért világos, hogy nem csak a pénzmegtakarításról és a katasztrófák elkerüléséről van szó, hanem mindenekelőtt emberi életek megmentéséről, ami valóban elsőbbséget élvez.

Szinonimák (angolul) a(z) averting szóra:

averting
English
avertable
avertible