EN

authority {főnév}

volume_up
authority (és: authorities)
Appointment of the Chairperson of the European Supervisory Authority (European Banking Authority)
Az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság) elnökének kinevezése
The European Securities and Markets Authority will be the supervisory body.
A felügyeleti szerv az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság lesz.
It is this that gives rise to the European Banking Authority.
Ezek vezettek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság felemelkedéséhez.
Federalist members request the creation of a European political authority.
A föderalista képviselők tényleges európai politikai hatalom létrehozását kérik.
The exercise of authority restored her confidence, made her feel better.
A hatalom gyakorlása helyreállította önbizalmát, kezdte jobban érezni magát.
And apparently, he disobeyed God, and that's the ultimate disobedience to authority.
Nem engedelmeskedett Istennek, ami a hatalom iránti végső engedetlenség.
We fulfilled the Authority's commands diligently, and for that we were honored.
Buzgón teljesítettük a Fennhatóság parancsait, és ezért tisztesség dukált.
The Authority himself dwells in a chamber at the heart of the Mountain.
Maga a Fennhatóság lakozik egy kamrában a hegy szívében.
The Authority has been suppressing them since he came into being.
A Fennhatóság, amióta csak létrejött, elnyomja őket.
She spoke with authority, her eyes commanded Linda's acquiescence.
Szavaiban parancsoló tekintély volt, tekintete feltétlen engedelmességet követelt.
His voice had an authority to it, a pure strength, though it was soft.
Tekintély csengett a hangjában, lágyságában is érezni lehetett az erőt.
Ashton the administrator, armed with the lightnings of authority.
Ashton, az adminisztrátor, a tekintély villámaival fölfegyverkezve.
Authority may also be given for lodgment of the declaration before the goods arrive in the customs territory.
Engedély adható az árunyilatkozat benyújtására azt megelőzően is, hogy az áruk a vámterületre érkeznének.
In considering whether to grant a licence, the competent authority shall take into account the competence and integrity of the applicant.
Az engedély megadásakor az illetékes hatóság figyelembe veszi a kérelmező alkalmasságát és feddhetetlenségét.
Next time, Kaya should contact the Maltese CITES authority to find out if the product she wants to bring back requires a certificate.
Kayának meg kellett volna érdeklődnie a máltai CITES-hatóságtól, hogy a külföldön vett terméket hazaviheti-e engedély nélkül vagy sem.
He's the world authority on under-water erosion.
Világhírű szaktekintély a víz alatti erózió területén.
(GA) Mr President, I am no authority on this matter, but since I come from an island nation, I know that fishing is very important for coastal communities throughout Ireland.
(GA) Elnök úr, nem vagyok szaktekintély ebben a kérdésben, de mivel szigetországból származom, tudom, hogy a halászat nagyon fontos az írországi part menti közösségek számára.
What authority? the mage sneered as he retreated a step, the flamehoops still blazing about his hands.
- Miféle felhatalmazás? - horkantott fel a mágus, miközben tett egy lépést hátrafelé.
authority
volume_up
forrásmű {fn} (amiből idézünk)
- one expert from the competent authorities of the Member States.
( egy szakértő a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól.
(SK) Commissioner, thank you for your competent reply and congratulations to the Italian authorities for their appropriate action.
Köszönöm szakértő válaszát, és gratulálok az olasz hatóságoknak helyes lépésükhöz.
Information needs to be reliable, validated by the authorities, independent, accessible and targeted to an average, non-expert audience.
Az információnak megbízhatónak, a hatóságok által hitelesítettnek, függetlennek, hozzáférhetőnek kell lennie, és átlagos, nem szakértő hallgatósághoz kell szólnia.

Példamondatok a(z) "authority" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
Az Etikai Csoport 2008 januárjában, a Hatóság 2008 júliusában adta ki véleményét.
EnglishI trust if I'm to prosecute this case, I'll get the authority which comes with it.
Remélem, ha én képviselem a vádat, megkapom az ezzel járó teljes felhatalmazást.
EnglishI am here on the personal authority of Marshal of the Soviet Union D.
Én itt a Szovjetunió marsalljának, D. T. Jazovnak a személyes képviselője vagyok.
English'The Primate of Cimmura has no authority there, so the matter didn't concern him.'
Cimmura primátusának ott semmi hatalma sincs, ezért őt nem is érintette az ügy.
EnglishIf I did not give Talamasca authority and support, she would take off on her own.
Ha nem kapja meg tőlem a Talamasca tekintélyét és támogatását, akkor egyedül megy.
EnglishThat is why I voted for the report on the European GNSS Supervisory Authority.
Ezért az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóságáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishThe brown stuff was blood, he said with the authority of a medical examiner.
- Az a barnaság vér volt - közölte Mark egy halottkém szakmai magabiztosságával.
EnglishThe first angels condensed out of Dust, and the Authority was the first of all.
Az első angyalok a megsűrűsödött Porból keletkeztek, legeslegelsőnek a Fennhatóság.
EnglishHe guessed this authority, which remained absolute, was resented in some circles.
Joe sejtette, hogy ez az abszolút hatalom egyes körökben visszatetszést kelt.
EnglishHow will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
Hogyan lehet akkor ezután hatékonyan ellenőrizni a szülői felügyeleti jogot?
EnglishFor this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
Ezért véleményünk szerint a Médiatanács összetétele nem tekinthető ideálisnak.
EnglishFederalist members request the creation of a European political authority.
A föderalista képviselők tényleges európai politikai hatalom létrehozását kérik.
EnglishAnd spoke to him, saying: Tell us, by what authority dost thou these things?
Bizony mondom nektek: Szodoma sorsa könnyebb lesz azon a napon, mint azé a városé.
EnglishHe also said to them: Neither do I tell you by what authority I do these things.
Erre ő így felelt: "Akkor én sem mondom meg, milyen hatalom birtokában teszem ezeket."
EnglishOf course, we can only do what is possible for a legislative authority to do.
Természetesen csak annyit tudunk tenni, ami egy jogalkotó szervtől elvárható.
EnglishIt has mainly been managed in the EU by GSA, the Galileo Supervisory Authority.
Az EU-ban az irányítását főként a GSA, a Galileo felügyelő hatóság végezte.
EnglishMr President, I wish that we did not have a European Supervisory Authority, but we do.
Elnök úr, szeretném, ha nem lenne Európai Felügyeleti Hatóságunk, de sajnos van.
EnglishAs the head of a police authority, this minister should pack his bags and go.
Rendvédelmi szerv fejeként ennek a miniszternek szednie kellene a sátorfáját.
EnglishIt was only one word, quietly uttered, but it had behind it the quality of authority.
Mindössze egy szó, halkan mondott szó, de a tekintély hatalma érződött mögötte.
EnglishI have been chairman of Arad County Council and the Romania West Regional Authority.
Az Aradi Megyei Tanács és a Nyugat-Romániai Regionális Hatóság elnöke voltam.