EN

to authorise {ige}

volume_up
1. Nagy-Britannia
How can European citizens have faith in the 'benefits' of Europe when it authorises this kind of 'trick'?
Hogyan bízhatnának az uniós polgárok az Európa által nyújtott "előnyökben”, amikor ilyen "trükköt” engedélyez?
This Directive shall not affect the conditions under which any Member State authorises its own nationals to engage in the activities mentioned in this Directive.
Ezen irányelv nem érinti azon feltételeket, amelyeket valamely tagállam engedélyez saját állampolgárainak, amennyiben részt vesznek az ezen irányelvben említett tevékenység egyikében.
So many mistakes have been made in the investigation that it almost authorises the use of force in politics.
Oly sok hibát követtek el a vizsgálatok során, hogy az már szinte feljogosít az erőszak politikai alkalmazására.

Példamondatok a(z) "to authorise" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe cannot prohibit, or even authorise, everything purely at European level.
Nem tudunk mindent betiltani, sem pedig engedélyezni pusztán európai szinten.
EnglishMoreover, no one has ever asked you to authorise this oenological practice.
Ráadásul soha senki nem kérte Önöket arra, hogy engedélyezzék ezt a borászati eljárást.
EnglishThis means that we must call on the Commission not to authorise the use of thrombin.
Ez azt jelenti, hogy arra kell felhívnunk a Bizottságot, hogy ne engedélyezze a trombin használatát.
EnglishFinally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.
Végül engedélyeznünk kell, hogy az alacsonyabb HÉA-kulcsokkal segítsék a munkaigényes szolgáltatásokat.
EnglishNo Sir, I cannot do so, the procedures do not authorise me to do so.
Nem uram, nem tehetek ilyet, az eljárások nem hatalmaznak fel erre.
EnglishThis proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements.
Ez a javaslat lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy engedélyezze az ilyen megállapodások megkötését.
EnglishA number of Member States actually authorise such sanctions.
Számos tagállam már most is lehetővé teszi ilyen szankciók alkalmazását.
EnglishIt was therefore necessary to apply the precautionary principle and, hence, not to authorise this claim.
Ezért alkalmazni kellett az elővigyázatosság elvét és így nem engedélyezni ezt az állítást.
EnglishMember States authorise providers to follow the activities of individuals on the Internet.
A tagállamok arra hatalmazzák fel a szolgáltatókat, hogy kövessék a magánszemélyek tevékenységét az interneten.
EnglishThe Turkish Parliament's decision to authorise the army to make military incursions into Iraq is unacceptable.
A török parlament döntése arról, hogy engedélyezi a katonai behatolást Irakba, elfogadhatatlan.
EnglishThat means that the amending budget method to authorise the commitment is not operational.
Ez azt jelenti, hogy a kötelezettségvállalás engedélyezésére használt költségvetés-módosítási módszer nem működőképes.
EnglishThe Commission plans to table a draft recommendation to authorise negotiations with the United States.
A Bizottság ajánlástervezetet kíván előterjeszteni az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások engedélyezéséről.
EnglishWe should authorise them in Finland and Sweden, which have huge open stretches for the transport of timber.
Engedélyeznünk kellene őket Finnországban és Svédországban, ahol hatalmas területek vannak a faszállítmányokhoz.
EnglishWe will register and authorise all funds.
Minden alapot nyilvántartásba fogunk venni és engedélyezünk.
EnglishIn fact, I authorise and support your idea, Riker.
Egyetértek az ötlettel, s támogatom is, Riker.
EnglishIt is not acceptable for you to authorise, in this election period moreover, the blending of white wine and red wine.
Elfogadhatatlan, hogy engedélyezzék, ráadásul ebben a választási ciklusban, a fehér- és vörösborok keverését.
EnglishThat is why we must ensure that Member States can authorise treatment in another country prior to that treatment.
Ezért kell biztosítanunk, hogy a tagállamok engedélyezhessék a más tagállamban való kezelést, annak megtörténte előtt.
EnglishThis report approves a Commission proposal to authorise the increase in the duty free tariff quota for Moldovan wine.
A jelentés elfogadja a Bizottság azon javaslatát, hogy emeljék a moldovai borra vonatkozó vámmentes vámkontingenst.
EnglishIf it is necessary to authorise the export or import of more than three types of goods, please grant two authorisations.
Ha több, mint három áru kivitelének vagy behozatalának engedélyezésére van szükség, két engedélyt kell kiállítani.
EnglishIn fact, this report makes it possible for Parliament to occupy itself with what the Treaties authorise it to do.
Tulajdonképpen ez a jelentés azt teszi lehetővé, hogy a Parlament azzal foglalkozzon, amire őt a Szerződések felhatalmazták.

Szinonimák (angolul) a(z) authorisation szóra:

authorisation