EN

attitude {főnév}

volume_up
It was obviously an attitude with which Mr Bradley had frequently had to cope.
Nyilvánvalóan olyan magatartás volt, amivel Mr. Bradley gyakran szembekerült.
This is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Ez a fajta magatartás nem segít nekünk a közös piac megerősítésében.
Is this not too demure an attitude to take in respect of a regime like this?
Nem lehet, hogy ez túlságosan tétova magatartás egy ilyen rendszerrel szemben?
How are you gonna get by with this attitude towards women, Rod?
És mi a helyzet a nőkkel való viszonyodban, Rod?
TÉNYLEGES VIZSGÁLATI HELYZET
In the area of security, we are troubled by the attitude of Iran and the worsening situation in Afghanistan.
A biztonság területén gondot okoz Irán hozzáállása és az egyre rosszabb afganisztáni helyzet.
She was silent, lost in admiration of that noble attitude.
Elhallgatott, és elmerengett e nemes viselkedés nagyszerűségén.
That is a strange attitude for a Presidency of the European Union.
Ez különös viselkedés az Európai Unió elnöksége részéről.
He had been watching the local's eyes stray as well and was clearly displeased with his attitude.
Észrevette, hogy a látó tekintete elkóborol, és nem volt ínyére ez a viselkedés.
Dicséretre méltó állásfoglalás, uram.
This is abundantly clear from the attitude of the socialists and Communists to the draft resolution on the matter which we have been negotiating today.
Ez teljesen világos abból a magatartásból, amelyet a szocialisták és a kommunisták a ma általunk tárgyalt témáról szóló állásfoglalás-tervezettel kapcsolatban tanúsítottak.
I have to tell you that I have my doubts that this resolution will change anything in the attitude of the Chinese Communist Party and the Chinese authorities.
El kell mondanom Önöknek, hogy kétségeim vannak afelől, hogy ez az állásfoglalás változtatni fog bármit is a Kínai Kommunista Párt és a kínai hatóságok hozzáállásán.
attitude (és: pose, posture)
My father, the master of so many grand gestures and attitudes, turned out to be as collapsible as a paper cup.
Az én apám, annyi nagystílű gesztus és póz mestere, összecsuklott, mint a vizes esernyő.
More wind-blown hair and sunglasses and attitudes and pseudo-refined voices and waterfront morals.
Még több szélfútta frizura és napszemüveg és póz, álelőkelő hang és rakodóparti erkölcs.
Not a masculine thing to do, not a macho posture, not a show of strength to otherworldly entities, not a take-charge attitude at all.
Nem valami férfias dolog, nem egy macsó tartás, nem egy erődemonstráció a másvilági entitásoknak, egyáltalán nem támadó magatartás.

Példamondatok a(z) "attitude" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHis mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
Az anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
EnglishWithout a change in attitude, Mr President, the EIT will not make any difference.
E hozzáállás megváltoztatása nélkül, elnök úr, az EIT-en semmi nem fog múlni.
EnglishSince I was an affectionate child my mother's attitude caused me much misery.
Minthogy ragaszkodó gyermek voltam, anyám viselkedése sok fájdalmat okozott nekem.
EnglishIt was obviously an attitude with which Mr Bradley had frequently had to cope.
Nyilvánvalóan olyan magatartás volt, amivel Mr. Bradley gyakran szembekerült.
EnglishThe Attitude Adjuster scanned the real-time reports coming back from its war flock.
A Lélektani Finomhangoló átfutotta az egymás után beérkez helyzetjelentéseket.
EnglishThis is going to take a change of culture and attitude as well as procedures.
Ez változást hoz majd a kultúrában és a hozzáállásban, valamint az eljárásokba is.
EnglishSo Attitude: Look, we're all going to get lumps, and we're all going to get bumps.
Tehát hozzáállás: Mindannyiunk útján lesznek göröngyös és döcögős szakaszok.
English' 'Yes, I have had a complete turnabout in my attitude toward droids, said Wuher.
Teljesen megváltozott a véleményem a robotokkal kapcsolatban morogta Wuher.
EnglishHis attitude was merely that of a policeman, making an observation, stating a fact.
Viselkedése teljesen rendőri volt, megfigyelt valamit, és rögzítette a tényt.
EnglishHe took the attitude that we'd be much better off in a smaller place altogether.
Erre kijelentette, hogy sokkal előnyösebb lenne számunkra, ha kisebb házba költöznénk.
EnglishBut there was an almost religious quality about his attitude towards Ramsey.
Ramseyhez fűződő viszonyát azonban egyfajta csaknem vallásos tisztelet jellemezte.
EnglishIs this not too demure an attitude to take in respect of a regime like this?
Nem lehet, hogy ez túlságosan tétova magatartás egy ilyen rendszerrel szemben?
EnglishOn an EU scale, the attitude of certain states is becoming a particular problem.
Az EU szintjén egyre inkább problémát jelent bizonyos államok hozzáállása.
EnglishShaitana was a man who prided himself on his Mephistophelean attitude toward life.
Shaitana rettentően büszke volt arra, hogy mefisztóian viszonyul az élethez.
EnglishFor many of them, including Ireland, the attitude is 'Let us create the wealth.
Sokban, például Írországban is, az a hozzáállás, hogy: "Termeljünk vagyont.
EnglishTherefore, it is not a procedural issue, but a question of political attitude.
Így tehát ez nem eljárási, hanem politikai hozzáálláshoz kapcsolódó kérdés.
EnglishWe all know what this attitude finally did for the Eastern bloc economies.
Mindannyian tudjuk, hogy ez a hozzáállás mit tett a keleti blokk gazdaságaival.
EnglishThere was no sign of any wound and Mr Crale's attitude was a perfectly natural one.
Sebesülésnek nyoma sem volt, s Mr. Crale teljesen természetes helyzetben ült a padon.
EnglishCorbell stopped wondering about Pierce's dispassionately possessive attitude.
Corbell nem csodálkozott tovább Pierce szenvtelen tulajdonosi viselkedésén.
EnglishWe should not assume from the outset that the Member States have a bad attitude.
Nem szabad eleve azt feltételeznünk, hogy az adott tagállam hozzáállása a nem megfelelő.

Szinonimák (angolul) a(z) attitude szóra:

attitude
defensive attitude
English