EN

to attend [attended|attended] {ige}

volume_up
1. általános
Then perhaps you had best attend to it personally.
Akkor talán a legjobb, ha személyesen is részt vesz az ügyben.
The Commission attends the World Energy Conference in Istanbul, Turkey.
A Bizottság részt vesz az Energia Világkonferencián Isztanbulban (Törökország).
Almost a quarter of the total Dutch population attends some form of educational programme.
A holland lakosságnak majdnem negyede részt vesz valamilyen oktatási programban.
to attend (és: to play, to proceed)
This is the last plenary sitting my colleague Mr Rocard will be attending.
Ez az utolsó olyan plenáris ülés, amelyen munkatársam, Rocard úr jelen van.
The conference is attended by the Commission and the representatives of governments and both sides of industry in the Member States.
A konferencián jelen van a Bizottság, a kormányok képviselői és a tagállami szociális partnerek.
(NL) Madam President, I am happy to see Commissioner Reding attending this debate on how best to defend European values ​​of democracy.
(NL) Elnök asszony, örömmel látom, hogy Reding biztos asszony jelen van ezen a vitán, amely az európai demokratikus értékek védelméről szól.
to attend (és: to aid)
to attend
to attend
volume_up
hallgat {i.} (előadást)
to attend
volume_up
látogat {i.} (előadást)
2. "to sth"
to attend
Mr Cornwall can attend to the Ascher Merger.
Cornwall pedig majd foglalkozik Ascher Mergerrel.
Since 1999, the European Commission has been attending to the issue of the lack of women in research.
Az Európai Bizottság 1999 óta foglalkozik a kutatásban dolgozó nők hiányával.
It will also attend to the challenges which some Member States must tackle in the field of pensions, healthcare and long-term care.
A jelentés foglalkozik továbbá a tagállamok előtt álló nyugdíj-, egészségügyi és hosszú távú gondozással kapcsolatos problémákkal is.
to attend
to attend
His Eye is all round, but it attends more to some places than to others.
A Szeme körbejár, de van valami, amire jobban figyel.
to attend
to attend
to attend
The report not only outlines the initiative in more detail, but also adequately attends to the dangers of such European years becoming PR exercises.
A jelentés egyrészt részletesebben ismerteti a kezdeményezést, másrészt kellő figyelmet szentel annak, hogy milyen veszélyekkel jár, ha ezek az európai évek PR gyakorlattá válnak.
to attend

Példamondatok a(z) "to attend" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI'm too busy to attend to business this time, and somebody has to mind the shop.
Mostanában egy kicsit elfoglalt vagyok, és valakinek gondoskodnia kell a dolgokról.
EnglishIn the afternoon the queen holds court and we will all attend her, as is proper.
- Délután pedig a királyné fogadást tart, amin mi is részt veszünk, ahogy az illendő.
EnglishThe report compares the right to the Internet with the right to attend school.
A jelentés az internethez való jogot összehasonlítja az iskolába járáshoz való joggal.
EnglishHowie didn't attend the ceremony, but was waiting for Jo-Beth when it was all over.
Howie nem vett részt a ceremónián, de megvárta Jo-Beth-t, amikor véget ért.
EnglishThe official reason for his expulsion was that he had failed to attend classes.
Kizárásának hivatalos indoka az volt, hogy nem vett részt az előadásokon.
EnglishYouve got your own part of the world to attend to, said Thora Grey rather sharply.
Önnek megvan a maga területe, azzal kell törődnie! jegyezte meg enyhe éllel Thora Grey.
EnglishIf he wishes to attend in casual dress, I will not spurn him from my table.
Ha ebben az öltözetben kíván részt venni, ezért nem űzöm el az asztalomtól.
EnglishThe French President was right to say he would not attend the Olympic Games in Beijing.
A francia elnök helyesen mondta, hogy nem fog részt venni a pekingi olimpián.
EnglishAnd on account of that, no power on earth could induce me to attend this concert.
Épp ezért nincs a földön az az erő, amely odavihetne erre a koncertre.
EnglishThis is one from Yorkshire where, in fact, my nephew, I hope, will be able to attend it.
Ez a yorkshire-i iskola, ahová például az unokaöcsém is, remélem, járni fog.
EnglishAs a rule, representatives of the Council do not attend our Monday debates.
Az a szabály, hogy a Tanács képviselői a hétfői vitáinkat nem látogatják.
EnglishHe murmured, Besides, you had doubtless matters of importance to attend to that morning?
Aztán meg biztosan egyéb fontos dolga is lehetett aznap, Mrs. Bishop kockáztatta meg.
EnglishWe have the Nobel prize-winner who could not attend the meeting in Oslo.
Itt van a Nobel-díj kitüntetettje, aki nem jelenhetett meg az oslói átadón.
EnglishSo, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?
Miért nem teszünk tehát valamit azért, hogy a problémával napi szinten foglalkozzunk?
EnglishHe brought in a nurse to attend to Regan and returned to his office with her mother.
Behívta a nővért, hogy figyeljen Reganre, ő pedig a lány anyjával visszament az irodájába.
EnglishBut I think I would rather have him attend you if it was the old days.
Bár ha még a régi időkben élnénk, inkább azt szeretném, ha a szolgád lenne.
EnglishSometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
Alkalmanként bizonyítható, hogy inkább pártkonferenciákon vettek részt.
EnglishHow are children murdered in orphanages where only nuns attend?
Hogy gyilkolhatnak gyerekeket árvaházakban, amelyeket kizárólag apácák vezetnek?
EnglishThe Committee may invite experts and observers to attend its meetings.
(3) A bizottság szakértőket, illetve megfigyelőket kérhet fel az ülésein való részvételre.
EnglishHe had come down specially from London at great inconvenience to attend the inquest.
Nagy nehézségek árán, kizárólag azért utazott le Londonból, hogy részt vegyen a halottszemlén.