EN

attainment {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "attainment" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhat progress can the French Minister report towards the attainment of those objectives?
Milyen előrelépésről tud beszámolni a francia miniszter e célok megvalósítása terén?
EnglishObviously transport will need to play a large part in the attainment of those targets.
A közlekedésnek nyilván nagy szerepet kell majd kapnia a fenti célok megvalósításában.
EnglishI have thus decided to support my political group in the attainment of this compromise.
Ily módon úgy határoztam, hogy támogatom képviselőcsoportomat a kompromisszum elérésben.
EnglishIt is the attainment of these objectives that needs redoubled efforts in the years to come.
Ezeknek a céloknak az elérése igényel megkettőzött erőfeszítést az elkövetkező években.
EnglishThe attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.
A fejlődő országok tekintetében elsőbbséget kell biztosítani a millenniumi célkitűzések elérésének.
EnglishTake a look at mathematical attainment by 15 year-olds.
Vessünk egy pillantást 15 évesek matematikában elért eredményeire.
EnglishIt must play an essential part in developing the technology required for the attainment of that goal.
Meghatározó szerepet kell kapnia az említett cél eléréséhez szükséges technológia kifejlesztésében.
EnglishThe crisis has impeded the attainment of many fixed objectives.
A válság meggátolta számos konkrét célkitűzés elérését.
EnglishIn the case of Croatia, this involved for the first time the attainment of a set of benchmarks.
Horvátország esetében első ízben alkalmazott ún. referenciaértékek - angolul benchmark-ok - teljesítését is.
EnglishAttainment for one was born of deprivation for another, after all.
Végül is, ez a két dolog elválaszthatatlan.
EnglishI do not accept that the freedom of women and the attainment of social progress is achieved through abortion.
Nem fogadom el, hogy a nők szabadsága és a társadalmi előrelépés elérése az abortuszon keresztül vezet.
EnglishWith the regulation, there has also been a decision on the implementation of the rail corridor attainment deadlines.
A rendelettel egyidejűleg határozat is született a vasúti folyosók megvalósításának a határidejéről.
EnglishIt is the duty of the European Parliament to continue to monitor its effectiveness and the attainment of its objectives.
Az Európai Parlament feladata, hogy folyamatosan figyelje az intézmény hatékonyságát és a kitűzött célok teljesülését.
EnglishSuch a degree of social disadvantage hampers the attainment of a basic level of human dignity and equal opportunities for the Roma.
Ez a súlyosan hátrányos társadalmi helyzet sérti alapvető emberi méltóságukat, valamint az esélyegyenlőséget.
EnglishHowever, the EU 2020 strategy indicates that the Cohesion policy will only have a supporting role in the attainment of its objectives.
Az EU 2020 stratégia azonban azt jelzi, hogy a kohéziós politikának csupán kisegítő szerepe lesz a célkitűzései elérésében.
EnglishIt is important that financing be provided for those measures in order to contribute to the attainment of the objectives of the common agricultural policy.
A közös agrárpolitika célkitűzéseinek megvalósítása érdekében fontos ezen intézkedések finanszírozásának biztosítása.
EnglishDeep quiet was beyond attainment during this jihad, but any reduction in the bang and clangor would help the kid find a way out of that corner of ice.
Ebben a hadjáratban nem volt esélyük a csendre sem, de ha csak egy kicsit is alábbhagyna a csattogás, a fiú megtalálhatná a kiutat a jégsarokból.
EnglishIn 2005, the Commission identified this policy coherence on development as being key to the attainment of the Millennium Development Goals.
2005-ben a Bizottság ezt a fejlődést érintő politikai koherenciát olyanként határozta meg, mint ami elengedhetetlen a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez.
EnglishWe must recognise that the success of the economic stimulus packages launched by the Member States is closely related to the attainment of EU goals.
Látni kell, hogy a tagállamok által elindított gazdaságélénkítési csomagok sikere és az uniós célkitűzések elérése egymással szoros összefüggésben áll.
EnglishHowever, attainment of this objective requires a common approach throughout the entire European Union, unified both within the Union and towards the outside.
Azonban e célkitűzés megvalósítás közös megközelítést igényel az egész Európai Unióban, amely mind az Unión belül, mind pedig kifelé egységes.

Szinonimák (angolul) a(z) attainment szóra:

attainment
attainable