EN

attached {melléknév}

volume_up
attached (és: enclosed)
These are described in the attached surveys of individual countries.
E kihívásokat az egyes országokra vonatkozó csatolt felmérések részletezik.
This text attached to my report should be satisfying for all Members of this Parliament.
A jelentésemhez csatolt szöveg, remélhetőleg, minden parlamenti képviselő számára kielégítő.
A small comlink unit attached to his belt was partly visible.
Valamennyire kilátszott az övére csatolt adóvevő.
attached (és: knitted, set)
The car was attached to another engine and ended up at Auschwitz.
A vagont egy másik mozdonyhoz csatolták és Auschwitzban kötött ki.
Removing partial decommissioning would remove also most of the conditionalities attached to it.
A részleges leállás eltávolításával a hozzá kötött feltételeket is eltávolítanánk.
Toshio knelt by the comm unit attached by cable to Sah'ot's sled.
Toshio letérdelt a komegységhez, amit kábel kötött össze Sah'ot bobjával.
Foyle read off the bronze identification plates attached to the slabs.
Foyle egymás után betűzte ki a kőlapokra rögzített bronz azonosító lapokat.
A normal point, i.e. one that is either independent or attached to a line, circle, segment.
Normál pont, tehát egy önálló vagy egyeneshez, körhöz, szakaszhoz rögzített pont.
The monorail car continued to slow until it drew to a stop within a web-tube attached to one of the structural members.
A szerelvény lassult, és befutott az egyik szerkezeti gömbcsuklóhoz rögzített rendszercsbe.
This Directive applies to continuous totalizing weighing machines attached to conveyor belts.
Ez az irányelv a szállítószalagokhoz kapcsolt folyamatosan összegező mérlegekre vonatkozik.
Evazan eyed a small device attached at the man's waist.
Evazan szemügyre vette az övére kapcsolt kis szerkezetet.
He drifted unhappily until a tether attached to one of the sleds brought him up short.
Boldogtalanul úszkált, amíg az egyik bobhoz kapcsolt kötőféke meg nem rántotta, eszébe idézve a legrosszabb feladatot.
attached (és: tressed)
attached

Példamondatok a(z) "attached" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOn April 13, the jury found the defendant guilty with the death penalty attached.
Április 13-án az esküdtszék bűnösnek találta a vádlottat, s a bíró halálra ítélte.
EnglishColin was exploring a line of hosepipe which was attached to a tap in the house.
Colin a gumicsövet vizsgálgatta, mely az egyik házbeli csapról vezetett ki a kertbe.
EnglishIt wasn't a seesaw; there was no central pivot-point to which it was attached.
A polc nem lehet libikóka, mivelhogy nincs semmilyen központi tengelyhez rögzítve.
EnglishThe wedding proper took place in a long, low stone hall attached to Karn's house.
A szertartásra Karn házának hosszú fogadótermében gyűlt össze a vendégsereg.
EnglishThat is inconspicuous dress of chela attached to service of lamaistic lama.
Hát ez a tanítvány szerény ruházata, aki a vöröskalapos láma szolgálatában áll.
EnglishMrs Stihler also attached a great deal of importance to this in her remarks.
Stihler asszony ennek szintén nagy jelentőséget tulajdonított felszólalásában.
EnglishThen suddenly, sickeningly, the rope was no longer attached, and they were falling.
Azután hirtelen a kötél már nem kapaszkodott semmibe és ők zuhanni kezdtek.
EnglishChoosing this option, the current URL will be attached to the current file.
Ha ez be van jelölve, akkor az aktuális URL hozzá lesz rendelve az aktuális fájlhoz.
EnglishAttached to the clapper of the bell was a Malachi made of high-impact plastic.
A harang nyelvéhez egy ütésálló plasztikból készült Malachit erősítettek.
EnglishShe's got knives attached to her in some of the most unexpected places.
A leglehetetlenebb helyeken hordja a késeit, még a cipője talpában is van kettő.
EnglishThere was a similar warning attached to the self-repair control-routine matrices.
Hasonló figyelmeztetés tartozott az önjavító rutin bels struktúrájához.
English'He's one of the officious toads who've attached themselves to Arasham.'
Áh, ez csak egy fontoskodó kis varangy, aki azt hiszi, van valami köze Arashamhoz.
EnglishTo date, the representative of the non-attached Members has still not been appointed.
A független képviselők küldöttjének kinevezése a mai napig nem történt meg.
EnglishThe reason given is a lack of consensus among the non-attached Members.
Ennek okául a független képviselők általános megegyezésének hiányát jelölték meg.
EnglishMagic Fingers were electric vibrators attached to the mattress springs of a bed.
A Varázslatos Kéz az ágy rugózatára szerelt elektromos vibrátor volt.
EnglishThey have a dead sergeant, and all they got to go on is two faces with no names attached.
Van egy halott őrmesterük, és két arcuk, akikhez nem tudnak neveket kapcsolni.
EnglishThese have been passed to me by each of the craft concerned (signal files attached).
Ezek mindegyikét az érintett hajók küldték el nekem (jelfájlok csatolva).
EnglishPoor Squiller was still attached to her face, clinging now more fiercely than ever.
Szegény Tínár még mindig az arcához tapadt, szorosabban, mint korábban.
EnglishA square yellow wooden handle was attached to the back of Lester B. Clausen's neck.
Valaminek a szögletes, sárga fanyele kiállt Lester B. Clausen nyakából.
EnglishBut wouldnt it have been helpful to have a copy of the MBR attached to your report?
De nem lenne hasznos, ha a BFM egy példányát csatolnád a jelentésedhez?

Szinonimák (angolul) a(z) attached szóra:

attached