angol-magyar fordítás erre a szóra: at the moment

EN

"at the moment" magyar fordítás

EN

at the moment {határozószó}

volume_up
At the moment, there are contradictions in the actions of the Commission.
Jelenleg a Bizottság intézkedései e téren ellentmondásosak.
At the moment there are no other proposals to amend the Frontex Regulation.
Jelenleg nincs más, a Frontexről szóló rendelet módosítására irányuló javaslat.
At the moment, we in Europe are busy planting a transfer economy.
Európában jelenleg éppen egy transzfergazdaság létrehozásán fáradozunk.
Nevertheless it was fun for the moment to be somebody and something.
Ennek ellenére pillanatnyilag mulatságos volt valakinek" és valaminek" lenni.
At the moment, there are shortcomings in both of these areas.
Pillanatnyilag mindkét területen hiányosságok vannak.
For the moment, we do not have this type of quality information.
Pillanatnyilag nem rendelkezünk ilyen típusú minőségi információkkal.
at the moment
volume_up
ebben a pillanatban {hsz}
And I would say that, at the moment, the alternative is unimaginable.
És azt kell mondanom, ebben a pillanatban az alternatíva elképzelhetetlen.
And of course, at this particular moment, Gordon believed that it could last.
És persze ebben a pillanatban Gordon úgy érezte, igenis tarthat.
And it was at this moment that there occurred a most strange and unexpected thing.
Ebben a pillanatban rendkívül különös, váratlan dolog történt.

Példamondatok a(z) "at the moment" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMichael knew he ought to say something, but for the moment it seemed impossible.
Michael tudta, hogy mondania kellene valamit, ám ez egyelőre lehetetlennek tűnt.
EnglishFor the moment- it would, I think, be unwise to arouse Anne Morisot's suspicions.
Egyelőre szerintem nem lenne bölcs dolog felébreszteni Anne Morisot gyanakvását.
EnglishHe would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Egyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
EnglishShe listened a moment or two in case of interruptions, then lifted the receiver.
Egy-két pillanatig fülelt, nem hallgatózik-e valaki, aztán felemelte a kagylót.
EnglishHe sat still for a long moment, staring at the folder, which he had just closed.
Hosszú ideig bámulta mozdulatlanul az iratgyűjtőt, amelyet az imént csukott be.
EnglishShe stared at me for a long moment and she moistened her lips before she spoke.
Hosszú percig rám bámult, és megnyalta az ajkát, mielőtt beszélni kezdett volna.
EnglishShe bent low about them for a moment, then straightened, glancing coldly at Wil.
Mallenroh lehajolt hozzájuk, majd fölegyenesedett, és dermesztően nézett Wilre.
EnglishA moment later, Shea produced the small leather pouch with its precious contents.
Sheának a következő pillanatban már a markában is volt az értékes kis bőrtasak.
EnglishThe clacking typewriter on the other side stopped for a moment, and then went on.
A túloldalon egy pillanatra elhallgatott az írógépkattogás, aztán folytatódott.
EnglishPerhaps we should take a moment, Bugg suggested, wiping the sweat from his face.
Talán várhatnánk egy percecskét javasolta Poloska verejtékes arcát törölgetve.
EnglishShe gazed longingly at the Hershey's bar for a moment but at last met his gaze.
Carson még egy pillanatig a Hershey szeleteket bámulta, majd felemelte a fejét.
EnglishBut Michael and all his angels would not have kept him in Moscow a moment longer.
De Mihály és az összes angyalok kedvéért sem maradok még egy percig Moszkvában.
EnglishAt that moment, Udinaas believed Mayen became the empress, wife to the emperor.
Ebben a pillanatban Udinász szemében Majenből császárnő lett, a császár felesége.
EnglishAfter all, who is to say that somebody won't look up just at the critical moment?
Elvégre honnan lehetett tudni, hogy nem néz fel valaki éppen a döntő pillanatban?
EnglishShe didn't want you to think even for a moment that she had handled the sandbag.
Nem akarta, hogy bárki azt hihesse, ő sújtott le Miss Vansittartra a homokzsákkal.
EnglishMorocco, at the moment, has signed a free trade agreement with the United States.
Marokkó most írt alá az Egyesült Államokkal egy szabadkereskedelmi megállapodást.
EnglishShe wouldn't be a reporter, and at the moment a career in law looked doubtful.
Nem lesz újságíró, és jelen pillanatban az ügyvédi karrier is kétségesnek tűnik.
EnglishFor just a moment, Takkata-Jim's cool reserve broke under the youth`s fierce gaze.
Egy pillanatra le is foszlott róla a hűvös nyugalom a fiú tüzes tekintete alatt.
EnglishWithout a moment's hesitation, Cale put Azriim out of his mind and raced for Jak.
Egy szempillantás alatt megfeledkezett Azriimról, és visszafutott a barátjához.
EnglishLancelet took her hands in his own for a moment; then he bent and kissed them.
- Lancelet megfogta Morgaine mindkét kezét, majd lehajolt, és megcsókolta őket.

Hasonló fordítások a(z) "at the moment" szóra magyarul

at
Hungarian
moment főnév
at the mercy of
at the appointed time
at the double
at the proper time határozószó
at the minute határozószó
for the moment
at an awkward moment
Hungarian
at the time határozószó
Hungarian
at the very beginning határozószó
Hungarian