EN

at the expense

volume_up
1. "of sth"
at the expense
This was a typical Stoic joke at the expense of Epicurean speculative philosophy.
Ez tipikus sztoikus tréfálkozás volt az epikureusok spekulatív filozófiája rovására.
Recovery must not be at the expense of our children and grandchildren.
A helyreállítást nem szabad gyermekeink vagy unokáink rovására megvalósítani.
v. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
v. a bioüzemanyagok torzító hasznosítása az élelmiszergabonák rovására.

Példamondatok a(z) "at the expense" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt serves me right for wishing well to those ladies at that poor man's expense.
Alaposan megbűnhődöm azért, hogy jót kívántam a hölgyeknek a szegény ifjú rovására.
EnglishGeraldine's daddy, if it had been he who supplied them, had not spared expense.
Geraldine papája, ha ő vette a szerszámot, nem takarékoskodott a vásárlásnál.
EnglishHave you not heard the saying: When Need is on the march, Expense must step aside ?
Vagy felséged még nem hallotta a mondást: "Szükség idején a költség nem számít!"?
EnglishThis was a typical Stoic joke at the expense of Epicurean speculative philosophy.
Ez tipikus sztoikus tréfálkozás volt az epikureusok spekulatív filozófiája rovására.
EnglishWe should not wish to make good investments at the expense of future generations.
Ne a jövő generációinak a költségére kívánjunk jó befektetéseket eszközölni.
EnglishWard; what we face here is merely a question of expense.
- Semmi sem lehetetlen, Ward úr, és ez minden bizonnyal csak költség kérdése.
EnglishIt so happens that we are doing this at the expense of Europe's majority religion.
Ez olyannyira így történik, hogy ezt már az európai többségi vallás rovására tesszük.
EnglishI was not only to buy a warm suit for myself at his expense, but one for Father, too.
Nemcsak a magam számára vettem egy meleg öltönyt az ő költségén, hanem apámnak is.
EnglishHe was being witty at the expense of the modern literature; they were all being witty.
A modern irodalom rovására szellemeskedett, illetve szellemeskedtek mindhárman.
EnglishWe cannot boost our competitiveness at the expense of the health and lives of workers.
Nem fokozhatjuk a versenyképességünket a munkavállalók egészsége és élete árán.
EnglishI agree that no one has the right to gain political capital at their expense.
Egyetértek azzal, hogy senkinek nincs joga politikai tőkét kovácsolni az ő rovásukra.
EnglishThe Maritimo Brothers' Construction Company had done all that at their own expense.
A Maritimo Fivérek Építési Vállalata mindezt a saját költségére végezte el.
EnglishOf course, now they have aircars, so perhaps we saved them some expense.
Azóta persze van szárnyasautó, így lehet, hogy csak felesleges kiadás lett volna.
EnglishWill there be exceptions, or will every expense be accounted for on the Internet?
Lesznek kivételek vagy minden költséggel elszámolnak majd az interneten?
EnglishThere should be no unfair competition at the expense of European shipping.
Nem teremthetünk tisztességtelen versenyhelyzetet az európai hajózás kárára.
EnglishNaturally, the development of ports should not be at the expense of the environment.
Természetesen a kikötők fejlesztése nem valósulhat meg a környezet kárára.
EnglishWe must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Be kell ismernünk, hogy jelenleg a jövő nemzedékeinek költségére élünk.
EnglishTimor had spared no expense to start this whispering campaign, but it was paying off.
Timor nem sajnálta a pénzt arra, hogy elinduljon ez a suttogás, de be is hozta az árát.
EnglishBut he said we must spare no expense where our families were concerned.
Ha a családunkról van szó, hajtogatta, semmi költséget nem szabad sajnálnunk.
EnglishThe Irish believe that the German banks are being rescued at their expense.
Az írek úgy gondolják, hogy a német bankokat az ő költségükre segítik ki.

Hasonló fordítások a(z) "at the expense" szóra magyarul

at
Hungarian
expense főnév
at the moment határozószó
at the mercy of
at the appointed time
at the double
at the proper time határozószó
at the minute határozószó
Hungarian
to bear the brunt of the expense ige
at the time határozószó
Hungarian