angol-magyar fordítás erre a szóra: at a word

EN

"at a word" magyar fordítás

EN

at a word

volume_up
She sailed back through the typists' room without deigning to give anyone a word or a glance.
Visszafelé menet megint a gépírószobán vonult át, de egyetlen szóra, egy pillantásra sem méltatott senkit.
All he needed was that one word, Trinity, in some other context than Father, Son and Holy Ghost.
Hotchkissnek egyetlen szóra volt csak szüksége: a Szentháromságra, mely más szövegkörnyezetben bukkan fel, túl az Atyán, Fiún és Szentlelken.
More than that, you have my promise that should the need ever arise, my sword and my skill, such as it is, shall be in your service at a word.
Sőt, megígérem, hogy ha még egyszer szükség lesz rá, kardom és képességeim egyetlen szóra a szolgálatodra állnak.
Poirot repeated my words, but whereas I had laid a slight stress on the fourth word, he put it on the second.
Poirot megismételte a szavaimat, de míg én az első szóra helyeztem némi hangsúlyt, ő a harmadikat hangsúlyozta.
Why, you were fully satisfied that I would comply and yield at first word, or resolved to take no denial.'
Teljesen bizonyos volt benne, hogy első szóra engedek, vagy pedig el volt rá szánva, hogy nem fogad el semmiféle visszautasítást?

Példamondatok a(z) "at a word" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI thought I had mispronounced the Jawa word for greeting the first time I asked.
Azt hittem, rosszul ejtettem ki a az üdvözlés szót, amikor a kérdést feltettem.
EnglishWrite down every word, David, if you write it, every ambiguous word, you hear me?
- Dávid, írd le minden szavát, ha megírod, minden egyes kétértelmű szót, hallod?
EnglishFrom his pocket he drew a plain envelope with one word written across the front.
- Emlékszik, ígérte, hogy egy apró csínyt megtesz a kedvemért, ugye, dr. Frankel?
EnglishThe word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
Ez lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
EnglishPoirot perceived that, according to Miss Williams, the last word had been said.
Poirot érezte, hogy Miss Williams ezzel a maga részéről kimondta az utolsó szót.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishShe knew everything, every thought, word, deed, that's what she was telling him.
Épp az imént közölte vele, hogy ismeri minden gondolatát, szavát, cselekedetét.
EnglishIt was the first time I ever used that particular word, so far as I can remember.
Ez volt az első eset, hogy ezt a bizonyos szót kimondtam, már ha jól emlékszem.
EnglishIt would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
Úgy tűnik, hogy a hivatalos közlemények egyetlen szót sem ejtenek erről a témáról.
EnglishThe first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
Az első az atomenergia: már maga a szó, a téma említése is elriaszt bennünket.
EnglishLucy went to her room, she took out her dictionary and looked up the word tontine.
Lucy felment a szobájába, elővette a szótárt, és megnézte benne a tontin" szót.
EnglishRodin had another word with Kowalski on the threshold, then closed the door again.
Rodin még a küszöbön állva mondott valamit Kowalskinak, aztán betette az ajtót.
English- Category 4: in the column 'Third countries' the word 'Portugal' is cancelled;
- 4. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
English- Category 7: in the column 'Third countries' the word 'Portugal' is cancelled;
- 7. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
English- Category 8: in the column 'Third Countries' the word 'Portugal' is cancelled.
- 8. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
EnglishEvery time a word goes home you notice it - if you are watching for such a thing.
Bármelyik szó elhangzása alátámaszthatja, ha az ember agya erre van beállítva.
EnglishDuddits cried out: a single word repeated three times between bursts of coughing.
Duddits felkiáltott: egyetlen szót ismételt háromszor, a köhögőrohamok között.
EnglishDude's gone six months in Thailand without a word and now he's busting our chops.
Hat hónapig volt Thaiföldön... anélkül, hogy üzenne egy szót, most meg beszól.
EnglishShe leaned quickly to Mark, and said, Don't look at them and don't say a word.
Reggie odahajolt Markhoz és azt mondta: - Ne nézz rájuk és ne szólj egy szót sem.

Hasonló fordítások a(z) "at a word" szóra magyarul

at
Hungarian
a névelő
word főnév
at a quick pace
at a great pace
at a good pace
Hungarian