EN

to assist [assisted|assisted] {ige}

volume_up
However, I'm disappointed that you can't assist me in the way that I hoped.
Sajnos azonban ön csalódást okozott, mert hiába reméltem, nem segít nekünk.
Hogy segít ségemre legyen a következtetéseim levonásában.
In today's uncertain world the EPAs can provide a measure of legal certainty and trust that will assist economic renewal.
A mai bizonytalan világban a GPM-ek jogbiztonságot és bizalmat hozhatnak, ami segít a gazdaság élénkítésében.
The EU has a duty to present an ambitious European budget which can assist economic recovery.
Az EU-nak kötelessége olyan, ambiciózus európai költségvetést elfogadni, amely hozzájárul a gazdaság fellendüléséhez.
to assist (és: to help out)
The Commission participates in the advisory group which assists the UN Secretary-General in the preparation of the IGF.
A Bizottság részt vesz abban a tanácsadó csoportban, mely segíti az ENSZ főtitkárát az IGF előkészítésében.

Példamondatok a(z) "to assist" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe international community must assist the East Timorese people in these steps.
A nemzetközi közösségnek támogatnia kell a kelet-timori népet ezekben a lépésekben.
EnglishHe got to his feet with an assist from Floyt, praying that it would still fire.
Floyt segítségével talpra állt, és azon imádkozott, hogy a fegyver lőjön is.
EnglishAnd you have some knowledge now, fragmentary and biased as it may be, to assist you.'
Szert tettek valamilyen tudásra, amelyre töredékes voltában is támaszkodhatnak.
EnglishDolgan and the woman did likewise, though they had no spell to assist them.
Dolgan és a nő ugyanezt tették, bár nekik ehhez nem volt szükségük varázslatra.
EnglishI think soon you may be ready to assist me in some of the more important restorations.
Azt hiszem, hamarosan asszisztálhatsz majd nekem néhány fontosabb restaurálásnál.
EnglishOut of the corner of my eye I saw her acolytes Asphar and Rashid coming to assist her.
Szemem sarkából láttam, hogy akolitusai, Aszfar és Rasid a segítségére siettek.
English'I tried to assist my former student, but I'm afraid her questions are beyond me.
- Meg próbáltam segíteni neki, de félek, a kérdés megha ladja a tudásomat.
English...a talent for persuading them to assist her in playing out her delusions.
...tehetsége, hogy rábeszélje őket, hogy asszisztáljanak a megtévesztéseihez.
EnglishThey threatened to kill them if I didn't assist them in the assassination attempt.
Azzal fenyegettek, hogy megölik őket, ha nem működöm közre a merényletben.
EnglishI know we can talk about a lot of things, but you are duty-bound to assist.
Tudom, mi egy sor dologról beszélhetünk, de Önnek kötelessége, hogy segítsen.
EnglishWe must assist that policy, as there is no conflict with our welfare society.
Támogatnunk kell ezt a politikát, mivel jóléti társadalmunkkal nem ütközik.
EnglishAt the same time, the EIT mark should also assist potential business customers.
Az EIT-jelölésnek ugyanakkor a potenciális vállalkozási fogyasztókat is segítenie kell.
EnglishWe are ready to assist Italy, Tunisia and other countries affected by this.
Készen állunk Olaszország, Tunézia és a többi érintett ország megsegítésére.
EnglishIf Rajah Lakandula comes up on frequency, he can assist- The transmission went dead.
Ha a Rajah Lakandulát megtalálja ezen a frekvencián, az talán tud segíteni.
EnglishHowever, I'm disappointed that you can't assist me in the way that I hoped.
Sajnos azonban ön csalódást okozott, mert hiába reméltem, nem segít nekünk.
EnglishWill you assist me by telling me just what you think of the whole business?
Segítségemre lenne azzal, hogy pontosan elmondja, mit tart az egész ügyről?
EnglishWe are persuaded that he has pledged himself to assist Mr. Wickham with money.
- Meggyőződésünk szerint kötelezte magát, hogy pénzzel segíti Wickhamet.
EnglishI agree to assist you; in return, you perform a service of equal value for me.
Készséggel segítek neked; de viszonzásképpen egy hasonló értékű szolgálatot kell tenned.
EnglishHence, on the one hand, there is a duty to provide and, on the other, a duty to assist.
Tehát egyrészről ott van a szolgáltatásnyújtás, másrészről a támogatás kötelessége.
EnglishIt's the Markham Harris Hotels plane, and they're more than delighted to assist us.
A Markham Harris Hotelé, akik boldogok, hogy szívességet tehetnek nekünk.

Szinonimák (angolul) a(z) assistance szóra:

assistance
assistant