EN

to aspire [aspired|aspired] {ige}

volume_up
to aspire
. - Russia has to make up its mind: does it aspire to the EU's common values or not?
. - Oroszország el kell döntenie, mit akar: vágyik-e az EU közös értékeire vagy sem?
És politikai karrierre vágyik.
We have a duty not to disappoint a young population, a population aspiring to live in a democracy and to respect each other's ideas.
Kötelességünk, hogy ne okozzunk csalódást a fiatal népességnek, amely demokráciában szeretne élni, és amely egymás gondolatainak tiszteletben tartására vágyik.
. - (PT) It is perfectly understandable that the political, economic and cultural elites of Turkey aspire to EU membership.
. - (PT) Teljesen érthető, hogy Törökország politikai, gazdasági és kulturális elitje törekszik az uniós tagság elérésére.
But now it represents a European ideal aspired to by all players, including the social partners.
Mostanra azonban olyan európai eszményképet testesít meg, amelynek elérésére valamennyi érintett törekszik, a szociális partnereket is beleértve.
Turkey is clearly identifiable as a non-European country, is not part of the European Neighbourhood Policy, but it does aspire to membership of the EU.
Törökország egyértelműen nem európai országként határozható meg, nem része az európai szomszédságpolitikának, de EU-tagságra törekszik.
vágyakozik vmi után

Példamondatok a(z) "to aspire" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt must also be made possible for women to aspire to the highest academic posts.
Azt is lehetővé kell tenni, hogy a nők a legmagasabb szintű tisztségekre is pályázhassanak.
EnglishThis match, to which you have the presumption to aspire, can never take place.
Ebből a házasságból, melyről ön álmodozni mer, soha nem lehet semmi.
EnglishEmerging and developing countries quite rightly aspire to a more appropriate representation.
A feltörekvő és fejlődő országok - jogosan - megfelelőbb képviseletre vágynak.
EnglishFirstly, any citizen can legitimately aspire to free and fair elections.
Először is, minden állampolgár jogosan követelheti a szabad és tisztességes választásokat.
EnglishI realize this is not the kind of relationship that we usually aspire to have with our food.
Tudatában vagyok, hogy nem ilyen kapcsolatra törekszünk az élelmünkkel.
English. - Russia has to make up its mind: does it aspire to the EU's common values or not?
, írásban. - Oroszország el kell döntenie, mit akar: vágyik-e az EU közös értékeire vagy sem?
EnglishHow could I aspire to find any one else to listen to me? he asked, with a keen glance at his cousin.
- Számíthatnék másnál meghallgatásra? - szólt Eugène, átható pillantást vetve unokanővérére.
EnglishHow otherwise could the Lord make us aspire to Him?
Ha nem így volna, hogyan tudna rábírni minket az Úr, hogy imádjuk őt?
EnglishWithout this inviolability, the peace to which true patriots aspire could be seriously threatened.
Ha nem lenne ez a sérthetetlenség, komoly veszély fenyegetné a békét, amelyre a valódi patrióták törekednek.
EnglishWe must not aspire to have the world look at our great history, but at our open future.
Ne arra törekedjünk, hogy a világ nagyszerű történelmünkre tekintsen vissza, hanem arra, hogy lássa meg nyitott jövőnket.
EnglishIt is not only in countries that aspire to join the European Union that there is much work to be done, but in our own backyard as well.
Nemcsak a csatlakozni kívánó országok, de a saját házunk táján is akad tennivaló!
EnglishHow can someone who has failed in his own country now aspire to be in charge of supervision in Europe?
Valaki, aki megbukott saját országában, hogyan törekedhet arra, hogy felügyelettel kapcsolatos posztot töltsön be Európában?
EnglishHowever, Europe must stand shoulder to shoulder with those who aspire to political freedom and social justice.
Ennek ellenére Európának vállvetve kell állnia mindazok mellett, akik politikai szabadságra és társadalmi igazságra szomjaznak.
EnglishUnfortunately, history teaches us that the countries that aspire to democracy become centres of corruption and abuses.
A történelem sajnos arra tanít bennünket, hogy a demokráciára törekvő országok a korrupció és a visszaélések központjává válnak.
EnglishNo politician in Russia could hope to aspire to the presidency without a nationwide campaign costing tril-lions of rubles.
Oroszország egyetlen politikusa sem pályázhatott az elnöki címre rubeltrilliárdokba kerülő or-szágos választási kampány nélkül.
EnglishWe must support neighbouring countries which subscribe to European values and aspire to become part of the European family.
Támogatnunk kell a szomszédos országokat, amelyek az európai értékeket vallják, és szeretnének az európai család részévé válni.
EnglishThese people aspire to safeguard their land and their affairs without the permanent uncertainty of 'what will happen tomorrow'.
Ezek az emberek meg akarják védeni földjüket és ingóságaikat azon állandó bizonytalanság nélkül, hogy "mi fog történni holnap”.
EnglishUniversity-business dialogue is essential for the high-quality training to which the EU's young people aspire.
írásban. - (PT) Az egyetemek és vállalkozások közötti párbeszéd alapvetően fontos az EU ifjúsága által vágyott magas minőségű oktatás szempontjából.
EnglishGiven the fact that US is a difficult partner in negotiations we should aspire for progress in further negotiations in this direction.
Tekintve hogy az Egyesült Államok kemény tárgyalópartner, e tekintetben további előrelépéseket hozó tárgyalásokat szeretnénk.
EnglishNow there's a title to aspire to.

Szinonimák (angolul) a(z) aspirant szóra:

aspirant
aspirate
aspiration
aspiring