angol-magyar fordítás erre a szóra: as opposed

EN

"as opposed" magyar fordítás

EN

as opposed

volume_up
1. "to sth"
as opposed
Science, as opposed to technology, does violence to common sense.
A tudomány, a technológiával ellentétben, a józan ész határait feszegeti.
I presume it was someone opposed to the party or parties paying you.
- Gondolom, olyasvalaki, aki ellentétben áll a te megbízóddal.
He pronounced the city's name as Byudapesht, as opposed to the way Ryan thought it was spoken.
A város nevét Bjudapesht-nek ejtette, ellentétben azzal, ahogy Ryan gondolta.

Példamondatok a(z) "as opposed" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSuch practices should be opposed, particularly here in the European Parliament.
Ez ellen a gyakorlat ellen küzdeni kell, különösen itt, az Európai Parlamentben.
EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Számos véleményt hallottunk, amely ellenezte Fazakas úr bármiféle "büntetését”.
EnglishI am opposed to discrimination, but I believe that this is the wrong approach.
Én ellene vagyok a diszkriminációnak, de úgy gondolom, ez egy rossz megközelítés.
EnglishIt is simply due to the fact that the Member States are largely opposed to it.
Egyszerűen abból a tényből fakad, hogy a tagállamok nagymértékben ellenzik azt.
EnglishThat is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
Ezért elleneztük a termelési támogatások eltörlését és a tejkvóták megszüntetését.
EnglishWhat is more, I am opposed to mandatory nutritional labelling for wines and spirits.
Mi több, ellenzem a borok és szeszes italok tápértékének kötelező feltüntetését.
EnglishSimilarly, I think that people in this Parliament are opposed to discrimination.
Sőt, úgy gondolom, hogy az itt jelenlévők kifejezetten ellenzik a megkülönböztetést.
EnglishWe believe Hari Seldon supports the efforts of Daneel, to whom we are opposed.
Úgy véljük, Hari Seldon elősegfti az ellenségünk, Daneel céljainak valóra válását.
English. - We in UKIP are opposed in principle to European political parties.
írásban. - Az UKIP képviselői elvben ellenzik az európai politikai pártokat.
EnglishThey have opposed every treaty since 1972; yet they claim they are pro-European.
1972 óta minden szerződést elleneztek; mégis uniópártinak mondják magukat.
English(DE) Mr President, I am opposed to the Council's unacceptable anti-European approach.
(DE) Elnök úr, ellenzem a Tanács elfogadhatatlanul Európa-ellenes megközelítését.
EnglishJunilistan is opposed to aid at EU level and is therefore voting against the report.
A Junilistan ellenzi az EU-szintű segélyeket és ezért a jelentés ellen szavaz.
EnglishThe participants of that summit unanimously opposed economic protectionism.
Annak a csúcsnak a résztvevői egyhangúlag ellenezték a gazdasági protekcionizmust.
EnglishI am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.
Ellenzem a 7. és 102. számú módosítást, amely a hatnapos szabály felvizezését célozza.
EnglishA large part of US society is opposed to actions combating climate change.
Az USA társadalmának nagy része ellenzi az éghajlatváltozás ellen tett lépéseket.
EnglishYvian's rule in this district had been covertly opposed by noble and com- moner alike.
Ezen a vidéken nyíltan elutasították Yvian uralmát a nemesek és a köznép egyaránt.
EnglishI am resolutely opposed to any measure favouring harmonisation of taxes across the EU.
Határozottan ellenzem az adó EU-szintű harmonizációja felé irányuló lépéseket.
EnglishIt had required merely twenty minutes, as opposed to Riley's three laborious hours.
Az egész mindössze húsz percig tartott, szemben Riley atya három órájával.
EnglishThroughout his life he promoted traditional family values and opposed abortion.
Egész életében a hagyományos családi értékek mellett állt ki, és ellenezte az abortuszt.
EnglishMoreover, I am totally opposed to the contradiction that Parliament has now introduced.
Továbbá teljes mértékben ellenzem a Parlament által most bevezetett ellentmondást.

Hasonló fordítások a(z) "as opposed" szóra magyarul

as határozószó
as kötőszó
as főnév
as névmás
Hungarian
as yet
Hungarian