EN

as much

volume_up
I probably know as much about mountaineering as you do about celestial navigation-if as much.
A hegymászásról valószínűleg annyit tudok, vagy annyit se, mint ön a csillagközi navigációról.
I paid the going rate for grazing land - not even that much 'cuz o' the hills.
Annyit fizettem, amennyit egy legelőért kell, vagy még annyit sem a hegyek miatt.
We are thinking as much about positive priorities this time as about negative priorities.
Legalább annyit foglalkozunk a pozitív prioritásokkal most, mint a negatívokkal.
as much
Her hand lay on it now, stained with her own blood-there was so much blood, so much.
Rajta volt a keze, azon meg a tulajdon vére - annyi, de annyi vér.
That is as much as the annual budget for the European Court of Human Rights.
Ez annyi, mint az Emberi Jogok Európai Bíróságának éves költségvetése.
'So much to say, so much to tell - ' she said, melting against me.
- Annyi mindenről kell beszélnünk, annyi mindent kell elmondanunk... - mondta Helga, és hozzám simult.
They have as much chance of finding the Bloodfire as we do.
Ugyanannyi esélyük van a Vértűz megtalálására, mint nekünk.
The Russians exported as much oil as the Saudis.
Az oroszok ugyanannyi kőolajat exportálnak, mint a szaúdiak.
But he prospered every bit as much as I did.
De neki is mindenből ugyanannyi haszna volt.
Where are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?
Hol találunk halat, ha a kínaiak ugyanannyit esznek, mint a japánok?
You know as much as I do, honey, the President told the First Lady.
Ugyanannyit tudok, mint te, szivi válaszolta az elnök a first ladynek.
Ugyanannyit árt, amennyit segít.

Példamondatok a(z) "as much" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishWhat I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
Amit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
EnglishMales are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
A férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel halnak hirtelen halált életük teljében.
EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishBut I failed with both of them, and in failing let them learn too much about me.
De ezzel a kettővel nem mentem semmire, ők meg közben túl sokat tudtak meg rólam.
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishIt was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
Légi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
De mint mondtam, komoly aggodalmaim vannak azt illetően, hogy erre sor kerülhet.
EnglishPappy was capable of long stretches of silence, and my father wasn't much better.
Papi akár fél óráig is képes volt hallgatni, de apám se volt sokkal beszédesebb.
EnglishThe Ambassador had served many years in Washington, and knew much of Americans.
A nagykövet már hosszú évek óta szolgált Washingtonban, és sok amerikait ismert.
EnglishThe exclamation was not so much profanity as a prayer to be spared that ordeal.
Jézusom! kiáltott Cindy Smithers; inkább fohásznak hangzott, mint profanitásnak.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Az euroszkeptikus érv nem hiszem, hogy sok hullámot fog kavarni ebben a Házban.
EnglishThe fool was likely just an adventurer with too much bravado and too little sense.
Megfordult a fejében, hogy csak azért is eltépi a ruháját, de meggondolta magát.
EnglishThe whole science of memetics is much maligned, much misunderstood, much feared.
A memetika egész tudományát erősen elferdítik, erősen félreértik, félnek tőle.
EnglishI did not so much as know that he had spent those twelve thousand francs on me.
Arról se tudtam, hogy azt a tizenkétezer frankot az én kedvemért használta fel.
EnglishAnd I wept much, because no man was found worthy to open the book, nor to see it.
Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni.
EnglishShe was gasping from the cold, but there wasn't much Clark could do about that.
Az alig kapott levegőt a hidegben, de hát sokat ezen már Clark sem segíthetett.
EnglishIn all truth, the last guests to leave your party don't matter that much anyway.
Az az igazság, hogy nem is nagyon számít, mikor mentek el az utolsó vendégeik.
EnglishShe sank toward the bed and shivered so much that she wrapped a sheet around her.
Az ágyra hanyatlott, és olyan reszketés fogta el, hogy be kellett takarnia magát.

Hasonló fordítások a(z) "as much" szóra magyarul

much határozószó
Hungarian
much főnév
as határozószó
as kötőszó
as főnév