angol-magyar fordítás erre a szóra: as big as that

EN

"as big as that" magyar fordítás

EN

as big as that

volume_up
Not as big as Kensington Palace, but prettier, he thought: The thought disturbed him.
Nem olyan nagy, mint a Kensington Palace, de csinosabb, gondolta.
If the Russian strike's as big as our intel says, it'll be sold all over the world.
Ha az orosz telér tényleg olyan nagy, mint azt a hírszerzésünk állítja, az egész világon teríteni fogják.
It's not as big as a gothic cathedral, so he can write things that are a little bit more intricate.
Nem olyan nagy, mint egy gótikus katedrális, így neki van lehetősége némileg bonyolultabb szerzeményeket írni.

Példamondatok a(z) "as big as that" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Az oktatási miniszter lent délen, Londonban, "nagy rajongónknak" vallotta magát.
EnglishShe took her tray not into the big, gloomy dining-room but into the small study.
Fogta a tálcát, de nem a nagy, komor ebédlőbe vitte, hanem a kis dolgozószobába.
EnglishHe took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
Collinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
English. . only the car in front of me that day was a big green Cadillac Sedan DeVille.
Csakhogy aznap előttem éppenséggel egy nagy zöld Cadillac Sedan DeVille haladt.
English'Our house is honoured, Sir Sparhawk,' he said, clasping the big knight's hand.
Megtisztelik a házamat, Sir Sparhawk mondta, és megragadta a vállas lovag kezét.
EnglishPull up one of the big plastic garbage cans which weighed almost nothing at all.
Úgy, hogy idevonszolja az egyik nagy műanyag kukát, aminek szinte nincs is súlya.
EnglishSo is the door on the far side of the big central room, the one to the outside.
A nagy központi szoba túlsó végén nyitva a másik is, amelyik a külvilágba vezet.
EnglishHe had stuck his nose into the world of big-league killing, and look at him now.
A nagystílű gyilkosok világában kíváncsiskodott, és tessék, most meg lehet nézni.
EnglishThe woman's almost as big as Ulath, and she carries more weapons than a platoon.'
Majdnem akkora, mint Ulath, és több fegyvere van, mint egy szakasznyi katonának.
EnglishBut this illustrates the fact that dimensions can be of two sorts: big and small.
Ez a példa azonban szemlélteti hogy két fajta dimenzió létezhet, nagy és parányi.
EnglishHow big a contractor team would you need to put this universe together, right?
Mekkora tervezői csapatra lenne szükség, hogy egy ilyen Univerzumot készítsenek?
EnglishSo our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Történetünk a kezdetnél fejeződik be - minden dolgok kezdeténél, az ősrobbanásnál.
EnglishWell, you know if he's in the middle of a big sales pitch he can hardly skip town.
Nos, maga tudja, ha egy nagy üzlet közepén van, nehezen tudja elhagyni a várost.
EnglishThis is probably quite a calm day for these waters, but the seas are big enough.
Errefelé a mai nap valószínűleg egészen nyugodtnak számít, de a tenger elég magas.
EnglishThis trade flap is a pretty big deal, and he says Kealty can wait a week or two.
Ez a kereskedelmi pofon nem semmi, és azt mondja, Kealty várhat még egy-két hetet.
EnglishHe took another big Sip of soda, then punctuated his victory with a loud burp.
Megint nagyot húzott a kólásüvegből, és hangos böffentéssel nyugtázta győzelmét.
EnglishIt did you no good to fight for the Big Things for civilization, for instance.
Nem tett jót neki, hogy nagy dolgokért harcolt... mint például a civilizációért.
EnglishYou know, said Beatrice, leading the way, it's a shame to forgo the big wedding.
Hanem tudjátok indult előre Beatrice azért olyan kár, hogy nem lesz díszes esküvő.
EnglishMiss Marple was sitting in a big chair by the fire busily engaged in crocheting.
Miss Marple egy nagy karosszékben ült a kandalló mellett, és szorgalmasan horgolt.
EnglishI expect to see some big changes in you when I come to work on Tuesday morning.
Amikor kedd reggel bejövök a munkába, nagy változásokat szeretnék látni rajtad!