angol-magyar fordítás erre a szóra: as a rule

EN

"as a rule" magyar fordítás

EN

as a rule

volume_up
as a rule
As a rule, small-town murder in real life was simple, brutal, and stupid.
A kisvárosi gyilkosság általában egyszerű, ostoba és brutális.
As a rule a dwarf, when malformed, has a full-sized torso and practically no legs.
A törpe embernek általában arányos a törzse és hozzá aránytalanul rövidek a végtagjai.
'Things are simple as a rule,' said the big-game hunter.
- A dolgok általában egyszerűek is - mondta az oroszlánvadász.
as a rule
Decisions in the Council of the EU are taken by qualified majority as a general rule.
Az EU Tanácsa rendszerint minősített többséggel hozza meg döntéseit.
He wasn't prissy about farts as a rule, but this one really reeked.
Rendszerint nem volt kényes a szellentésre, de ez fertelmesen bűzlött.
As a rule, social and youth affairs can be handled very well by Member States.
A szociális és ifjúsági ügyek rendszerint nagyon jól kezelhetők a tagállamok szintjén.

Példamondatok a(z) "as a rule" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
(ES) Elnök úr, mi is az eljárási szabályzat 177. cikkére szeretnénk hivatkozni.
English- (FR) Mr President, my request is based on Rule 168 of our Rules of Procedure.
- (FR) Tisztelt elnök úr, kérelmem az eljárási szabályzat 168. cikkén alapszik.
EnglishYou will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
Önök emlékeznek rá, hogy az országban november 3-án szükségállapotot hirdettek.
EnglishAnd she brought forth a man child, who was to rule all nations with an iron rod.
Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket.
EnglishWe hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Reméljük, hogy ez az új európai gondolkodásmód válik uralkodóvá és általánossá.
EnglishThe three strike rule or graduated response systems are not compulsory in Europe.
A "három csapás” szabály vagy a fokozatos válasz rendszere Európában nem kötelező.
EnglishWhat is the point of this and why must such things be stated as a general rule?
Mi is itt a cél, miért is kell ilyen kérdésekről általános szabályként beszélnünk?
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Ismerik a szabályt, hölgyeim és uraim: a "catch-the-eye” módszert fogjuk alkalmazni.
EnglishI thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
Előre is hálásan köszönöm, hogy végre egyszer kivételt tesznek a főszabály alól.
EnglishMr President, pursuant to Rule 145, I would just like to make a personal statement.
Elnök úr! A 145. cikk alapján csak egy személyes nyilatkozatot szeretnék tenni.
EnglishAs per Section 31C of the rule book, school employees are allowed to be mascots.
A szabályzat 31 c pontja alapján, iskolai alkalmazottak, szerepelhetnek a versenyen.
EnglishHe wanted ethnicities to mingle in ways that would allow him to divide and rule.
Össze akarta keverni a nemzetiségeket, hogy megoszthasson és uralkodhasson.
EnglishI did so because the issue in question is an example of respect for the rule of law.
Ezt azért tettem, mert a kérdés példája a jogállamiság tiszteletben tartásának.
EnglishMr President, I am trying out the new rule we have so that we can use our blue paper.
Elnök úr, kipróbálom az új szabályt, amely szerint használhatjuk kék kártyánkat.
EnglishDebate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (debate)
Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről(vita)
EnglishLaurlaethee Shaurlanglar did not want to live in a world where beasts rose to rule.
Laurlaethee Shaurlanglar nem akart olyan erdőben élni, ahol vademberek uralkodnak.
EnglishThey concern our freedoms and civil rights, and that is the basis of the rule of law.
Ezek a jogállamiság alapját képező szabadságainkat és polgári jogainkat érintik.
EnglishTheir application should become a rule, not an object of political bargaining.
Ezek alkalmazásának szabállyá, nem pedig politikai alku tárgyává kell válnia.
EnglishFirst rule: there is no clan distinguished and political division in Somali society.
Az első: nincsenek törzsi és politikai megkülönböztetések a szomáli társadalomban.
EnglishBut no warships except our own go near Epiphany; that has always been the rule.
De hadihajó, a mienket kivéve, nem közelíthet az Epiphanyhoz, ez mindig szabály volt.

Hasonló fordítások a(z) "as a rule" szóra magyarul

a névelő
rule főnév
as határozószó
as kötőszó