EN

article {főnév}

volume_up
1. általános
This Article shall not apply in circumstances where Article 22 (3) applies.
(3) Ez a cikk nem vonatkozik a 22. cikk (3) bekezdésében foglalt körülményekre.
Point 32 states, 'Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.'
A 32. pont szerint "a 17. cikk szövegét a 12. cikk szövege veszi át”.
(b) In Article 8 (3), Article 1 (1) is replaced by Article 1 (2).
b) A 8. cikk (3) bekezdésében az "1. cikk (1) bekezdésében" helyébe "1. cikk (2) bekezdésében" lép.
The article said there were many unanswered questions.
Az újságcikk azt állította, hogy sok megválaszolatlan kérdés van.
The truth is our son was taken from us... for an article in a newspaper.
Az igazság az, hogy a fiunkat elvették melőlünk egy újságcikk miatt.
That is the title of a press article I found when researching the subject.
Ez egy újságcikk címe, amelyre a téma után kutatva bukkantam rá.
article

Példamondatok a(z) "article" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Tisztáznunk kell továbbá különböző kérdéseket: a 24. cikkhez kapcsolódó ügyeket.
English3. in Article 13 (3), the first subparagraph shall be replaced by the following:
3. a 13. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
EnglishWith the exception of Article 3, it shall apply with effect from 1 January 2005.
A 3. cikk kivételével, ez a rendelet 2005. január 1-jei hatállyal alkalmazandó.
EnglishArticle 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
A Portugál Köztársaság alkotmányának 5. cikke nem is fogalmazhatna világosabban.
EnglishArticle 13 of Annex VII to the Staff Regulations is hereby amended as follows:
A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 13. cikke a következőképpen módosul:
EnglishThe other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
A másik rész, amely messze a legnagyobb érdeklődést keltette ma fel, a 186. cikk.
EnglishThis Article shall not apply in circumstances where Article 22 (3) applies.
(3) Ez a cikk nem vonatkozik a 22. cikk (3) bekezdésében foglalt körülményekre.
EnglishThe first paragraph of Article 28 of Annex VIII is replaced by the following:
A VIII. melléklet 28. cikkének első bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
EnglishThe following entry is added to the second subparagraph of Article 2 (1):
1. A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következő sorral egészül ki:
EnglishThe amendment to Article 852/2004, as we have said, will be discussed later.
Ahogy az már elhangzott, a 852/2004/EK rendelet módosításáról később tárgyalunk.
EnglishCould you perhaps also give me the article number on which you base that guarantee?
És ha esetleg azt is meg tudnák mondani, hogy melyik cikken alapul ez a garancia?
EnglishArticle 61 of the EEA Agreement is closely modelled on Article 87 of the EC Treaty.
Az EGT-megállapodás 61. cikkét alapvetően az EK-Szerződés 87. cikkéről mintázták.
EnglishArticle 31 of the Russian Constitution, however, guarantees the freedom of assembly.
Az orosz alkotmány 31. cikke mindazonáltal szavatolja a gyülekezési szabadságot.
English(f) In Article 7 (2), the following text is inserted after the word 'Commission':
f) A 7. cikk (2) bekezdése a "Bizottság" szó után a következő szöveggel egészül ki:
EnglishIn Article 13 (1) the date 31 January 1980 is replaced by 31 January 1981.
2. A 13. cikk (1) bekezdésében "1980. január 31." helyébe "1981. január 31." lép.
EnglishHaving regard to the 1979 Act of Accession, and in particular Article 146 thereof,
Tekintettel az 1979. évi csatlakozási okmányra, és különösen annak 146. cikkére,
English2. in Article 7 (2) 'regions 1 and 3' shall be replaced by 'regions 1, 3 and 7'.
2. A 7. cikk (2) bekezdésében az "1. és 3. régió" helyébe "1., 3., és 7. régió" lép.
EnglishFirst indent of Article 9 of Regulation No 11 is hereby replaced by the following:
A 11. rendelet 9. cikknek az első francia bekezdését a következő helyettesíti:
EnglishThe following endorsement is added to the second subparagraph of Article 2 (3):
2. A 2. cikk (3) bekezdésének második albekezdése a következő szöveggel egészül ki:
English1. in Article 1 (2), the third subparagraph shall be replaced by the following:
1. az 1. cikk (2) bekezdésében a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Szinonimák (angolul) a(z) article szóra:

article
English