EN

area {főnév}

volume_up
Draw the area between the function and the y-axis and show the area in a message box.
A függvénygörbe és az Y tengely közötti terület kirajzolása, a terület kiírása üzenetablakban.
The area within the lines will be filled with the current area color.
A vonalon belüli terület az aktuális kitöltési színnel lesz kiszínezve.
One example is the replacement of the term 'risk area' with 'priority area'.
Ennek egyik példája a "kockázati terület” kifejezés helyettesítése a "prioritási terület” kifejezéssel.
They thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen Area.
Ezzel megszületett a schengeni térség néven ismert, belső határok nélküli terület.
This is the European citizenship that we are strengthening by extending the Schengen area.
Ez az európai polgárság, amelyet megerősítünk a schengeni térség kibővítésével.
. - The EPLP wishes to see the Single European Payment area a success.
. - The EPLP az egységes eurofizetési térség sikeres működését kívánja.
Multilateral Agreement on the Establishment of a European Common Aviation Area (vote)
Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról (szavazás)
The creation of an Open Aviation Area will bring economic benefits for both parties.
A nyílt légtér létrehozása gazdasági haszonnal jár majd mindkét félre nézve.
This area has been declared restricted airspace.
Ez itt már korlátozott légtér.
Shows or hides the boundaries of the printable area of a page.
Megjeleníti, illetve elrejti a nyomtatható felület szöveghatárait.
Centre of the mirror means the centroid of the visible area of the reflecting surface.
"A tükör középpontja": a fényvisszaverő felület látható területének felületsúlypontja.
A felület meghatározása
Each resided within a particular geographic area, a carefully bounded terrain.
Mind-egyiknek megvolt a saját birodalma, egy szigorúan körülhatárolt terep.
Dan said that made the area suitable for her current stage of magical devel-
Dan azt mondta, a terep alkalmas Janice számára, hogy továbbfejleszthesse mágiáját.
In time, when she decided the area would be safe, she needed to get away.
Idővel, amikor a terep már biztonságosnak tetszik, el kell tűnnie innen.
It was not without reason that my fellow Member mentioned the strong connection of the subsoil below the Danube with the groundwater of the area.
Nem ok nélkül említette képviselőtársam a Duna alatti altalaj és a terület felszín alatti vizei között fennálló erős kapcsolatot.

Példamondatok a(z) "area" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is an area where we should be tough in demanding compliance with our bans.
Szigorúan követelnünk kell az általunk bevezetett tilalom tiszteletben tartását.
English( C ) CORRECTION CONSTANT REPRESENTING THE ACOUSTIC PROPERTIES OF THE TEST AREA .
(c) a vizsgálati terület akusztikai tulajdonságaira jellemző korrekciós állandó.
EnglishThe first area is that of cohesion funds and funds related to regional policy.
Az első terület a kohéziós alapok és a regionális politikához kapcsolódó alapok.
EnglishStrokov's man took the shot, as you know, and he hit his target in a deadly area.
Sztrokov embere, mint tudja, rálőtt a pápára, és a mellkasán is megsebesítette.
EnglishIn my own country the schools do fantastic work in the area of the green flag.
Hazámban az iskolák remek munkát végeznek a környezettudatosságra nevelés terén.
EnglishWe have also led a European delegation to the area of the Middle East conflict.
Vezettünk emellett egy európai delegációt a közel-keleti konfliktus területére.
EnglishThe same applies in the area of cyber attacks and the involvement of stakeholders.
Ugyanez vonatkozik a számítógépes támadásokra és az érdekelt felek részvételére.
English. - The EPLP wishes to see the Single European Payment area a success.
írásban. - The EPLP az egységes eurofizetési térség sikeres működését kívánja.
EnglishWe have just managed to deal with the new members' accession to the Schengen Area.
Éppen most sikerült megoldanunk az új tagok csatlakozását a schengeni térséghez.
EnglishThe question is for how long, if rogue traders are also operating in this area.
A kérdés az, hogy meddig, ha ezen a területen szélhámos kereskedők is működnek.
EnglishNevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.
Ugyanakkor még ma sem tudunk pozitív fejleményekről beszámolni ezen a területen.
EnglishA lot of things have been taken out, miniaturized, or moved to the fuselage area.
- Rengeteg dolgot kiszedtünk, miniatürizáltunk, vagy az üzemanyagtérbe tettünk.
EnglishHowever, this challenge also concerns Member States already in the Schengen area.
De ez a kihívás a schengeni térséghez tartozó tagállamok esetén ugyanúgy létezik.
EnglishIn the social area, it will be a relatively difficult matter to provide pensions.
Ami a szociális kérdéseket illeti, viszonylag nehéz lesz a nyugdíjak biztosítása.
EnglishEnhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (
Megerősített együttműködés az egységes szabadalmi oltalom létrehozása területén (
EnglishThe Anna Lindh Foundation has a particularly important role to play in this area.
Az Anna Lindh Alapítványnak különösen fontos szerepet kell játszania e területen.
EnglishThere is an ever increasing range of Union communication policies in this area.
Mind szélesebb körben érvényesül e területen az Unió kommunikációs politikája.
EnglishThey thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen Area.
Ezzel megszületett a schengeni térség néven ismert, belső határok nélküli terület.
EnglishHis area of historical expertise was heresies in thirteenth-century Normandy.
Történelmi ismeretei a tizenharmadik századi normann eretnekségeket ölelték fel.
EnglishThere is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
Még mindig van tennivalónk ezen a területen, további fejlesztésekre van szükség.

Szinonimák (angolul) a(z) area szóra:

area
residential area