angol-magyar fordítás erre a szóra: arbitrary

EN

"arbitrary" magyar fordítás

EN

arbitrary {melléknév}

volume_up
In accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
Bírósági, igazgatási vagy egyszerűen önkényes határozat alapján?
The arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Hu Csia önkényes letartóztatása és elítélése világszerte felháborodást váltott ki.
I would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az internet önkényes blokkolásáról szól.
arbitrary (és: optional)
It can also take an arbitrary image and set it on fire too.
Megadható egy tetszőleges kép, melynek az 'elégését' képes megjeleníteni.
Angular momentum in z direction in arbitrary units.
Z irányú szög tetszőleges szögmértékben.
If I had to place it on an arbitrary spectrum, I'd say it falls somewhere between poetry and lies.
Ha egy tetszőleges spektrumra kellene helyezzem, azt mondanám, hogy valahol a költészet és a hazugság között van.
All such arbitrary configurations sit in a conceptual universe of competing discourses.
A tudomány az egymással versengő vélemények egén ücsörgő önhatalmú konfigurációk egyike.
- A tudomány önhatalmú szerkezet.
Such an involvement of the European institutions would reduce the discretionary and arbitrary way in which the limitations on the principle of European freedom of movement are often applied.
Az európai intézmények ilyetén bekapcsolódása mérsékelné annak önkényes és önhatalmú jellegét, amiként az európai szabad mozgás elvét gyakran korlátozzák.
Magánpartnereiktől gyakorlatilag korlátlan mértékben függnek, és önkényességük nem ismer határokat.
This will now be the subject of objective, and no longer subjective or arbitrary, consideration.
A jövőben ez objektív - és már nem szubjektív vagy tetszés szerinti - megfontolás tárgyát képezi.

Példamondatok a(z) "arbitrary" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was the fourth month, by Galactic Arbitrary Time, after Ashton's disappearance.
Négy hónap telt el, galaktikus egyezményes idő szerint, Ashton eltűnése óta.
EnglishSuch administrative mechanisms run the risk of being both cumbersome and arbitrary.
Az ilyen adminisztratív mechanizmusok egyszerre nehézkesek és önkényesek is lehetnek.
EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Hu Csia önkényes letartóztatása és elítélése világszerte felháborodást váltott ki.
EnglishI would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az internet önkényes blokkolásáról szól.
EnglishIt is this arbitrary justice which is fuelling the rebel movements in many Indian states.
Ez a törvényenkívüliség az, ami tüzeli a lázadó mozgalmakat sok indiai államban.
EnglishThis is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
Tipikus esete a megalázásnak, a fölösleges rendszabályozásnak, a hatalmaskodásnak.
EnglishI have spoken out very clearly and firmly against the arbitrary extrajudicial arrests.
Egyértelműen és határozottan felszólaltam az önkényes és jogtalan letartóztatások ellen.
EnglishLater, he granted himself arbitrary powers via the Committee on Constitutional Affairs.
Később önkényesen döntési jogkörrel ruházta fel magát az Alkotmányügyi Bizottság révén.
EnglishAll such arbitrary configurations sit in a conceptual universe of competing discourses.
A tudomány az egymással versengő vélemények egén ücsörgő önhatalmú konfigurációk egyike.
EnglishIts people are subject to arbitrary and sometimes violent treatment by officials.
A hatóságok önkényesen, időnként erőszakosan bánnak az emberekkel.
EnglishThe design of this mosaic we cannot surmise; our knowledge is didactic, empirical, arbitrary.
E mátrix célját nem tudjuk mire vélni; a mi tudásunk didaktikus, empirikus, önkényes.
EnglishIt is not only Greece which is suffering from these arbitrary ratings by credit rating agencies.
Nemcsak Görögország szenved a hitelminősítő intézetek önkényes minősítéseitől.
EnglishIn accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
Bírósági, igazgatási vagy egyszerűen önkényes határozat alapján?
EnglishIt is true that the rules of this House give substantial arbitrary power to the speaker.
Az igaz, hogy a Parlament szabályzata meglehetősen szabad hatáskört biztosít a felszólalónak.
EnglishSuch a meaning would be arbitrary and could not be deduced in any way.
De ezek a megállapodások önkényesek, nem lehet kikövetkeztetni őket.
EnglishAgain, this is a case of the Europe of big profits and of small, arbitrary handouts.
Megint a hatalmas nyereségek és önkényesen adott, csekély alamizsnák Európájának esetéről van szó.
Englishfifthly, to put an end to the restrictive visa policy, which is often arbitrary and unfair;
ötödször, vessenek véget a korlátozó, gyakran önkényes és tisztességtelen vízumpolitikának;
EnglishHis interpretation of the woman's nakedness would seem to be too arbitrary.
Az előbbi magyarázata, amellyel az asszony meztelenségét próbálta indokolni, túlságosan egyoldalú.
EnglishNor does their arbitrary nature.
Magánpartnereiktől gyakorlatilag korlátlan mértékben függnek, és önkényességük nem ismer határokat.
EnglishAn arbitrary precision invested everything, an eerie sense of chance beauty.
Különös precizitás hatott át mindent, hátborzongató szépség.