EN

approval {főnév}

volume_up
We will need to be very careful and conscientious in giving that approval.
E jóváhagyás megadásakor nagyon gondosan és lelkiismeretesen kell eljárnunk.
The agreement is due to be submitted to the Romanian Parliament for approval.
A megállapodást a román parlament elé kell terjeszteni jóváhagyás végett.
Surely the lack of approval can be attributed to some extent to the level of errors.
Biztos, hogy a jóváhagyás hiánya bizonyos mértékig a hibáknak tulajdonítható.
Slowly Gabrielle nodded; she made some little sound of approval, of pleasure.
Gabrielle lassan bólintott, és valami apró kis hangot hallatott, a helyeslés, az elégedettség hangját.

Példamondatok a(z) "approval" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTHE DRAWINGS MUST SHOW THE POSITION FOR THE EEC COMPONENT TYPE-APPROVAL MARK .
A rajzoknak meg kell mutatniuk az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jelölés helyét.
EnglishWe consider the approval of our proposals advocating the following to be positive:
Pozitívumnak tarjuk, hogy az alábbiak mellett érvelő javaslatainkat elfogadták:
EnglishGeraldine looked at it, at first suspiciously and then with signs of approval.
Geraldine szemügyre vette, előbb gyanakodva, azután egyre fokozódó tetszéssel.
EnglishApproval of the nomination of Paweł Samecki as member of the European Commission (
Pawel Samecki az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása (
EnglishAddress(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved cutting plant(s):
Az engedélyezett daraboló üzem(ek) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
EnglishAddress(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved slaughterhouse(s):
Az engedélyezett vágóhíd(vágóhidak) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
EnglishI also have a subsidiary question: will this approval be valid in all EU countries?
Van egy kiegészítő kérdésem is: e jóváhagyás az összes EU-országban érvényes lesz?
EnglishThe final approval of Galileo, in my view, demonstrates three important facts.
A Galileo végleges jóváhagyása nézetem szerint három fontos tényt demonstrál.
EnglishA roar of approval followed him out of the Bustard, but it didn't cheer him up much.
Hálás diadalüvöltés kísérte ki a Túzokból, de ez most valahogy nem vidította fel.
EnglishType-approval requirements for the general safety of motor vehicles (debate)
A gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírások (vita)
EnglishThe approval of specific rules can achieve this goal and has a double advantage.
A különös szabályok jóváhagyása elérheti ezt a célt, és kettős előnye van.
EnglishThe relevant value must be indicated in the EEC pattern approval certificate.
A mérőórára vonatkozó értéket fel kell tüntetni az EGK-típusjóváhagyási igazolásban.
EnglishThe EEC component type-approval mark shall be supplemented by an additional symbol B.
Az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jelet ki kell egészíteni egy további "B" jellel.
EnglishNow it is up to Parliament to give its approval to the conclusion of this protocol.
Most a Parlamenten a sor, hogy beleegyezését adja e jegyzőkönyv aláírásához.
EnglishLater this month, there is a meeting of the national type approval authorities.
A hónap során találkozót szerveznek a nemzeti típusjóváhagyó hatóságokkal.
EnglishApproval of the nomination of Mr Karel De Gucht as member of the European Commission (
Karel De Gucht az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása (
EnglishSurely the lack of approval can be attributed to some extent to the level of errors.
Biztos, hogy a jóváhagyás hiánya bizonyos mértékig a hibáknak tulajdonítható.
EnglishBased upon these arguments, I support and I will vote for the approval of the report.
Mindezen érvek alapján támogatom, és a jelentés elfogadása mellett fogok szavazni.
EnglishBut then it seems they want somehow to have it feel as if we've given our approval!
Természetesen a mi érdekünkben cselekszenek morfondírozott az arisztokrata.
EnglishThe Commission is highly satisfied with the general approval for its initiative.
A Bizottság nagyon elégedett kezdeményezésének általános jóváhagyásával.

Szinonimák (angolul) a(z) approval szóra:

approval
approved
English