EN

approach {főnév}

volume_up
These factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
E tényezők alátámasztják, hogy az eltérő megközelítés alkalmazása elengedhetetlen.
The new approach implies that the equivalent standardisation committees are active.
Az új megközelítés feltételezi, hogy az adott szabványosítási bizottságok aktívak.
A more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
Ahhoz, hogy az Unió versenyképes maradhasson, ésszerűbb megközelítés szükséges.
It is very important to promote a family-friendly approach to work.
Nagyon fontos a munkához való családcentrikus hozzáállás elősegítése.
Firstly, the coherent approach taken in these reports.
Elsőként, az ezekben a jelentésekben megmutatkozó következetes hozzáállás.
Such an approach gnaws at the very core of Europe's credibility.
Az ilyenfajta hozzáállás Európa hitelességét az alapjainál kezdi ki.
The approach of using transitional mechanisms and instruments is not up for debate.
Az ideiglenes mechanizmusok és eszközök alkalmazásával kapcsolatos felfogás nem vitatjuk meg.
It's an approach built much more around intrinsic motivation.
Ez a felfogás inkább a belső motivációk köré épül.
The approach taken by the European Commission when allocating CO2 emissions quotas was, at the very least, strange.
A széndioxidkvóták elosztásánál képviselt bizottsági felfogás legalábbis furcsa volt.
Apart from anything else, we need to adopt a common approach.
Mindentől függetlenül, szükségünk van egy közös szemlélet elfogadására.
A critical approach is essential, as I have said.
A kritikai szemlélet nélkülözhetetlen, amint azt már említettem.
But here was evidence of the power of the Golden Age approach.
Pedig itt van az Aranykor-szemlélet erejének bizonyítéka, gondolta Tom Orley.
And so this approach holds for anything new that we do creatively.
Ez a szemléletmód bármilyen új dolog esetén működhet, amit kreatívan csinálunk.
Ez a szemléletmód elhibázott.
This stealthy approach argued a hunter who did not wish to disturb any residents.
Ez az óvatos közeledés olyan vadászokra utalt, akik nem akartak zajt csapni.
He watched the speed of approach for several seconds.
Néhány másodpercig a közeledés sebességét figyelte.
Brigid O'Shaughnessy, startled by the suddenness of his approach, let her breath out in a little laughing gasp.
Brigid O'Shaughnessyt úgy meglepte ez a hirtelen közeledés, hogy kieresztette visszatartott lélegzetét, és idegesen elnevette magát.
approach (és: gangway, ramp)
They showed one man outside, and he was watching the road, the most likely route of approach.
Ezeken pedig egy férfit láttak a szabadban, aki az utat kémlelte, ez volt a közelítés legvalószínűbb vonala.

Példamondatok a(z) "approach" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLooking up, he saw six mages approach their own crystals and lay hands on them.
Felnézve hat mágust látott, ahogy kezeiket kristályaikra teszik és belebámulnak.
EnglishHe saw Barry Wise approach Rutledge without a microphone or camera in attendance.
Barry Wise, mindenféle mikrofon vagy kamera nélkül, megközelítette Rutledge-et.
EnglishIn recent decades, the interregional approach has had some significant successes.
Az elmúlt évtizedekben a régiók közötti megközelítés elért pár jelentős sikert.
EnglishNo one would dare try such a juggernaut, Mugabe approach with a large country.
Egy nagy ország esetében senki sem merne bevetni ilyen Mugabe-féle elsöprő erőt.
EnglishThat is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.
Ezért ez a program módszeres, összehangolt és progresszív megközelítést igényel.
EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Az EU Közel-Kelettel kapcsolatos magatartásának több szigorú elven kell alapulnia.
English. - The current economic crisis facing Europe requires a new approach.
írásban. - Az Európa előtt álló jelenlegi gazdasági válság új megközelítést kíván.
EnglishThese factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
E tényezők alátámasztják, hogy az eltérő megközelítés alkalmazása elengedhetetlen.
EnglishWe saw in the case of the Lisbon Strategy that such an approach does not work.
Láttuk a lisszaboni stratégia esetében, hogy az ilyen megközelítés nem működik.
EnglishI can confirm that, on this point, this is not the approach that we have chosen.
Megerősíthetem, hogy ebben az ügyben mi nem ezt a megközelítést választottuk.
EnglishI am opposed to discrimination, but I believe that this is the wrong approach.
Én ellene vagyok a diszkriminációnak, de úgy gondolom, ez egy rossz megközelítés.
EnglishIn other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
Másképpen fogalmazva, egy összefogásra épülő és átfogó megközelítésről van szó.
EnglishHowever, that is no reason for failing to develop a common European approach.
Ez azonban nem indokolja azt, hogy ne alakítsunk ki közös európai megközelítést.
EnglishBoth partners should agree on a common approach to containing climate change.
Mindkét partnernek ki kell alakítania egy közös vélemény az éghajlatváltozásról.
EnglishThis approach is sensible, as it is based on good, tried and tested traditions.
Ez egy ésszerű módszer, hiszen jó, sokszorosan kipróbált hagyományokon alapul.
EnglishSuch approach was also confirmed by the European Court of First Instance [24].
Ezt a megközelítést az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága is megerősítette [24].
EnglishThat is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.
Ezért fontos, hogy összetett megközelítést javasoljunk ezek megoldása érdekében.
EnglishI do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.
Nem hiszem, hogy ez volna a legjobb módja egy efféle megállapodás megközelítésének.
EnglishThe EU is implementing the New Approach Directives in order to protect consumers.
Az EU az új megközelítésű irányelveket a fogyasztók védelme érdekében hajtja végre.
EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
Ha pedig még messzebbre tekintünk, láthatjuk, hogy az arab tavasz is nagyon fontos.