EN

appraisal {főnév}

volume_up
These products will have to comply with the rules in force and, following a careful appraisal, will be able to bear the CE mark.
E termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak, és alapos értékelés után viselhetik a CE-jelölést.
According to the concept, an asylum seeker who is first picked up in Romania can then be sent back there for appraisal and for an asylum process.
Az elképzelés szerint egy először Romániában fogadott menedékkérőt később vissza lehet oda küldeni értékelés vagy menekültügyi eljárás céljából.

Példamondatok a(z) "appraisal" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.
Ezzel kapcsolatban teljes mértékben osztom Kadenbach asszony és mások értékelését.
EnglishNevertheless, he saw me by moonlight, and stopped short, to make an appraisal.
Sajnos, azonban meglátott a holdfényben, és megállt, hogy szemügyre vegyen.
EnglishMoreover, earlier expansions are also now to be included in the appraisal.
Ezen túlmenően az értékelésbe most már a korábbi bővítéseket is be kell számítani.
EnglishShe eyed Lucy in suspicious appraisal as she showed her in to Miss Marple.
Gyanakvó pillantásokkal méregette Lucyt, miközben bevezette Miss Marple-hoz.
EnglishAs his gaze lingered in self-appraisal and approval, something in the night outside moved.
Amint önelégült tekintettel méregette magát, odakint valami hirtelen megmozdult.
EnglishThe Minister wishes an appraisal of the effectiveness and reliability of your systems.
A miniszter fel kívánja mérni az Önök rendszereinek hatékonyságát és megbízhatóságát.
EnglishI wanted to make some appraisal which depended upon my seeing her in the flesh.
Szerettem volna véleményt alkotni, amihez az kellett, hogy testi valójában találkozzam vele.
EnglishHe could sense in Preia's silence her cold appraisal of their chances.
Érezte Preia hallgatásában, hogy felesége hideg fejjel latolgatja esélyeiket.
EnglishThe tanned face returned his gaze; it was a look of frank appraisal.
A napbarnította arc viszonozta a pillantását, őszinte elismerés sugárzott belőle.
EnglishI was in Seattle... helping on an appraisal... ran into Peter...
Seattleben történt... éppen egy értékelésen dolgoztam... összefutottam Peterrel...
EnglishI would be grateful if the Commissioner could give us his frank appraisal of the Ergenekon affair.
Hálás lennék, ha a Biztos úr elmondaná az őszinte véleményét az Ergenekon ügyről.
EnglishSitting in the Green Hall, Queen Sollace gave Madouc a covert appraisal.
A Zöld Teremben üldögélve Sollace királyné szemügyre vette Madoucot.
Englishthe stewardess asked him, also giving him a condescending appraisal.
- Kabátja csak van? - kérdezte a légikisasszony leereszkedően.
EnglishHercule Poirot sipped his after-dinner coffee and between half-closed lids made his appraisal.
Hercule Poirot ebéd utáni feketéjét szürcsölgetve, félig hunyt szemmel felmérte a helyzetet.
EnglishKing Casmir drew back from Visbhume's appraisal, which seemed over-familiar and even brash.
Casmir királyt bosszantotta Visbhume vizsgálódása, ami egyszerre volt bizalmaskodó és tapintatlan.
EnglishI welcome the Vatanen report as a realistic appraisal of European security.
Üdvözlöm a Vatanen-jelentést, mert úgy vélem, hogy realista képet fest az európai biztonság kérdéseiről.
EnglishFinally, we should probably also carry out a political appraisal.
Végül, valószínűleg politikai értékelésre is sort kell kerítenünk.
EnglishBut he must stop this, this merciless and rummaging appraisal.
Most fel kell hagynia ezzel a könyörtelen és tapintatlan elemzéssel.
EnglishThe appraisal of Mikhail Suslov that the doctors up at Johns Hopkins did when they flew over to fix his eyes.
Csak azt a jelentést, amit a Johns Hopkins orvosai írtak Mihail Szuszlovról.
EnglishWould you care to hear the appraisal we have received at Domreis?
- Szeretné hallani az értékelést, amit Domreisben kaptunk?

Szinonimák (angolul) a(z) appraisal szóra:

appraisal
appraiser
appraising
English