EN

application {főnév}

volume_up
Approximately 275 applications were received for the six posts I have just spoken about.
Az imént említett 6 pozícióra mintegy 275 jelentkezés érkezett.
I thought I spotted one or two applications for the job here from Parliament also.
Azt hiszem, láttam, hogy a tisztségre a Parlamentből is érkezett egy-két jelentkezés.
application
volume_up
pályázat {fn}
(c) where appropriate, the statement of award to which the application relates,
c) megfelelő esetben a kérelemmel kapcsolatos pályázat elnyeréséről szóló nyilatkozatot.
The slow and ineffective handling of the Dell application risks a return of much of the allocation to Brussels, and this lesson was disregarded.
A Dell-pályázat lassú és tehetetlen kezelése kockáztatja a juttatás jelentős részének Brüsszelbe történő visszaérkezését, és ezt a tanulságot figyelmen kívül hagyták.
I have met groups who did not bother to apply, even though they are entitled to funding, because the application was so complicated.
Találkoztam olyan csoportokkal, amelyek nem is foglalkoztak a pályázással, még akkor sem, ha jogosultak voltak a finanszírozásra, mert a pályázat annyira bonyolult volt.

Példamondatok a(z) "application" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishKonsole With this module you can configure Konsole, the KDE terminal application.
Konsole Ebben a modulban a Konsole-t, a KDE parancsértelmezőjét lehet beállítani.
EnglishHow can we spread the application of high European standards to other countries?
Hogyan terjeszthetjük ki a szigorú európai normák alkalmazását más országokra?
EnglishI danced around the questions on the application dealing with prior bankruptcies.
A kérdőíven ügyesen megkerültem a korábbi csődeljárásokra vonatkozó kérdéseket.
EnglishThey are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
A kapitalista fejlődés kirívó alkalmazását láthatjuk bennük, ami válsághoz vezet.
English(b) to ascertain whether the conditions for its application are still satisfied.
annak megállapítása, hogy fennállnak-e még az intézkedés alkalmazásának feltételei.
EnglishI sent in my testimonial and application, but without the least hope of getting it.
Én is elküldtem a bizonyítványaimat és a kérelmemet, bár nem bíztam a dologban.
EnglishSecondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
Másodszor, rendkívül nagy szükség van a pályázati folyamat egyszerűsítésére.
EnglishThe European Commission should now continually monitor the application of the law.
Az Európai Bizottságnak most folyamatosan ellenőriznie kell a törvény alkalmazását.
EnglishCheck this option if you want to run the application with a different user id.
Jelölje be ezt az opciót, ha más felhasználó nevében szeretné futtatni a programot.
EnglishCheck this option if you want to run the application with a different priority.
Kapcsolja be ezt a beállítást, ha az alkalmazást más prioritással szeretné futtatni.
EnglishThe application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
A kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági feltételeknek.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Szigorúan fogunk ügyelni a szóban forgó jogszabály megfelelő alkalmazására.
EnglishTheir application should become a rule, not an object of political bargaining.
Ezek alkalmazásának szabállyá, nem pedig politikai alku tárgyává kell válnia.
English- the application of any quantitative restriction or measure having equivalent effect.
- bármilyen mennyiségi korlátozás vagy ezzel egyenértékű intézkedés alkalmazása.
English- the application of health measures with regard to any person entering the farm,
- a telepre belépő személyekkel kapcsolatos állat- egészségügyi védelmi intézkedések;
EnglishBy the 2420's this form of employment application blank had become a commonplace:
A 2420-as évekre az alkalmazottak személyi űrlapja nagyjából így nézett ki:
Englishthe Council Declaration on application of the provisions of the Schengen acquis, and
a Tanács nyilatkozatáról a schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazásáról, és
EnglishThe increase in the application of the milk quota is essential in these areas.
A tejkvóta növelésének alkalmazása alapvető fontosságú ezeken a területeken.
EnglishTo this end the GOI issues upon application and payment of a fee an EPCGS licence.
E célból az IK kérésre és díj megfizetése mellett kiad egy BJETR engedélyt.
EnglishShe filled out your employment application... only at the bottom, she signed it Barney.
Õ írta alá az ön munkáltatói szerződését... viszont alul "Barney"-ként írta alá.

Szinonimák (angolul) a(z) application szóra:

application
applicant
English
applicator
English
applicability