EN

applicability {főnév}

volume_up
We lead the way when it comes to striking a good balance between public health and practical applicability, but what happens with external imports?
Élenjárunk, amikor jó egyensúlyt kell kialakítani a közegészségügy és a gyakorlati alkalmazhatóság között, de mi van a külföldi importokkal?

Példamondatok a(z) "applicability" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI rather doubt the practical applicability of what you say, M. Poirot.
Kissé kételkedem abban, hogy gyakorlatilag alkalmazható volna, amit mond, Mr. Poirot.
EnglishAll results must be reliable and of general applicability.
Minden eredménynek megbízhatónak és általánosan alkalmazhatónak kell lennie.
EnglishExtending the applicability of Rule 139 of Parliament's Rules of Procedure until the end of the seventh parliamentary term (
Az eljárási szabályzat 139. cikke alkalmazhatóságának kiterjesztése a hetedik parlamenti ciklus végéig (
EnglishThe applicability of many customs measures, in particular those relating to tariffs, depends on the origin of the goods.
Sok vámintézkedés alkalmazhatósága, különösen melyek a vámtarifákra vonatkoznak, az áruk származásától függ.
EnglishThe source of unification is the applicability of international law, in particular, with regard to human rights, throughout the world.
Az egységesítés forrását világszerte a nemzetközi jog alkalmazhatósága jelenti, különös tekintettel az emberi jogokra.
EnglishAll in all, I welcome the introduction, in that connection, of specific conditions governing the applicability of the derogation.
Mindent egybevetve ezzel kapcsolatban örömmel fogadom az eltérés alkalmazhatóságára vonatkozó különleges feltételek bevezetését.
EnglishHowever, he does have some legal reservations about the applicability of the enhanced cooperation procedure in this specific case.
Ugyanakkor vannak jogi jellegű fenntartásai a megerősített együttműködésnek ezen a speciális területen való alkalmazhatóságával kapcsolatban.
EnglishThe right not to be discriminated against is a fundamental right which has never been questioned in terms of its applicability to EU citizens.
A megkülönböztetéstől való mentesség joga alapvető jog, amelynek az EU polgáraival szembeni alkalmazhatóságát soha senki nem kérdőjelezte meg.
EnglishWe lead the way when it comes to striking a good balance between public health and practical applicability, but what happens with external imports?
Élenjárunk, amikor jó egyensúlyt kell kialakítani a közegészségügy és a gyakorlati alkalmazhatóság között, de mi van a külföldi importokkal?
EnglishIt is essential that Parliament's powers as regards control over the applicability of strategic decisions and development aid be preserved.
Alapvető fontosságú, hogy megőrizzük a Parlament hatásköreit a stratégiai döntések alkalmazhatósága és a fejlesztési támogatás feletti felügyelet tekintetében.
EnglishWhere ex CN codes are referred to, the applicability of the preferential arrangements is determined to the basis of the CN code and the corresponding description taken jointly.
Ahol ex KN-kód szerepel, a preferenciális rendszert a KN-kód és a megfelelő leírás együttes alkalmazásával kell meghatározni.
EnglishThis opinion consisted of a small number of suggestions aiming to complement Mrs Ramos's report and enhance its effectiveness and applicability.
Ez a vélemény egypár olyan javaslatot tartalmaz, amelyek Ramos asszony jelentésének kiegészítésére, valamint hatékonyságának és alkalmazhatóságának fokozására irányulnak.
EnglishThese proposals will be analysed by scientists for their validity and, above all, for their transparency and possible Community-wide applicability.
Ezeket a javaslatokat tudósok fogják elemezni érvényességük, illetve mindenekelőtt átláthatóságuk és a Közösség egészén belüli lehetséges alkalmazhatóságuk tekintetében.
EnglishI voted in favour of the Bureau's proposal for a decision extending the applicability of Rule 139 of Parliament's Rules of Procedure until the end of the seventh parliamentary term.
Az eljárási szabályzat 139. cikke alkalmazhatóságának a hetedik parlamenti ciklus végéig történő kiterjesztéséről szóló Bureau-javaslat mellett szavaztam.
EnglishThis is a regulation of direct applicability in all 27 Member States, which requires some additional action from the Member States and not merely the adoption of the implementing rules.
Ez a rendelet mind a 27 tagállamban közvetlenül alkalmazandó, ezért a végrehajtási szabályok elfogadásánál a tagállamoknak ebben az esetben többet kell tenniük.
EnglishThese amendments aim at extending the initial applicability of the regulation to the aircrafts used in the Community airspace as well, obviously within the limits imposed by the Chicago Convention.
E módosítások célja a rendelet eredeti alkalmazási körének kiterjesztése a közösségi légtérben is használt légi járművekre, nyilvánvalóan a chicagói egyezmény keretein belül.

Szinonimák (angolul) a(z) applicability szóra:

applicability
applicant
English
application
applicator
English