EN

anyway {határozószó}

volume_up
They did that anyway, then alerted the First Helicopter Squadron as well.
Mindenesetre felhívták, majd riasztották az 1. helikopterszázadot is.
Anyway, they moved into an empty shack that night, Dwayne's stepfather went on.
Mindenesetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba folytatta Dwayne mostohaapja.
Anyway, he asked the headquarters snake people to send us a demo team.
Mindenesetre megkérte a kígyósok főhadiszállását, hogy küldjenek nekünk egyet mutatóba.
Anyway, Hinch was at the station when Murgatroyd was killed.
Ugyan... különben is, Hinch az állomáson volt, amikor Murgatroydot megölték.
Most of their friends were scattered around the camp anyway.
A barátaik többsége különben is a tábor különböző távoli pontjain tartózkodott.
Anyway, 'ow was I ter know we was sitting on the blessed Bank of England?'
Különben is, honnan tudhattam volna, hogy az átkozott Angol Bankon ülünk?
The liquor loosened him up, but he was lonely and aching to talk anyway.
Az ital feloldotta, de magányos volt, és mindenképpen beszélni vágyott.
Anyway, thank you for your fruitful and effective collaboration in this area.
Mindenképpen köszönettel tartozunk a szakterületen kifejtett eredményes, hatékony együttműködésükért.
Anyway it was important to make a note of certain names while they were fresh in his memory.
Mindenképpen fontos, hogy felírjon néhány nevet, amíg tisztán emlékszik rájuk.
Anyway, that threat is useful as a threat, but it's not very useful as a tool.
Akárhogy is, a fenyegetése fenyegetésnek hasznos, eszköznek viszont nem.
Anyway, he thinks if I become a Skull, it will somehow-- Legitimize you.
- Akárhogy is, azt hiszi, ha a Koponyák közé kerülök, az majd... - érettebbé tesz.
Anyway, Gregory Dyson married again in an almost indecently short time.
Akárhogy is, Gregory Dyson már-már illetlenül rövid időn belül újra megnősült.
No modesty; the newspaper editors would toss them out anyway.
Csak semmi szemérem, a napilap-szerkesztőségekben így is, úgy is a szemétkosárba kerül.
The winged monster was determined to finish them all anyway, and the time for any explanations was past.
A szárnyas szörny így is, úgy is végez velük, a magyarázatok ideje lejárt.
The alternative, of course, is that well take Corvallis anyway, this spring.
- A másik lehetőség természetesen az, hogy tavasszal így is, úgy is elfoglaljuk Corvallist.
Anyway, she Just knew that Karen and I were having problems.
Valahogy megtudta, hogy problémáink vannak Karen-nel.
They surely had the details filed away somehow anyway.
Ezek valahogy tudomást szereztek a részletekről.
Anyway, I shall get you into the Olive Branch somehow.
Nem számít, valahogy majd bejuttatlak az Olive Branchba.
anyway (és: anyhow)
But he might warm Little Billys bottom anyway.
Mindegy, akárhogyan is, de el fogja náspángolni Kicsi Billt.
Anyway, he had seen no bloody washcloth or tissues with which a cleanup might have been accomplished.
Akárhogyan történt is, nem látott véres rongyot vagy törlőkendőt.
Anyway, like I said, youre always welcome back.
Akárhogyan is, mint már mondtam, nálunk mindig szívesen látott vendég lesz.
Valahogyan kitaláltam.
This is a nobody, he said, who will never be anybody, who is trying to get somebody anyway, by stealing the reputation of Gregorian!
Ez egy senki mondta apám , akiből soha nem is lesz semmi, aki megpróbál megkapni valakit valahogyan, és ehhez ellopja Gregorian tekintélyét.

Példamondatok a(z) "anyway" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishIn all truth, the last guests to leave your party don't matter that much anyway.
Az az igazság, hogy nem is nagyon számít, mikor mentek el az utolsó vendégeik.
EnglishAnyway, he had felt more alive the last two days than any time in the last year.
Az elmúlt két napban élőbbnek érezte magát, mint bármikor az utolsó egy évben.
EnglishWhen the embassy Jaguar rolled out of the gates, all this was invisible anyway.
Amikor a nagykövetség Jaguarja kigördült az utcára, mindebből semmi sem látszott.
EnglishThe blood on his mouth was where a tooth was knocked out, but it was loose anyway.
A szája attól véres, hogy kiverte az egyik fogát bár az amúgy is kiesett volna.
EnglishBut anyway, that was a long time ago and I don't think anything ever came of it.
Dehát mindez nagyon régen történt, és nem hiszem, hogy lett volna bármi folytatása.
EnglishAnyway, this boy grew to manhood and was still in his 30s when the mother died...
Nos, a fiú felnőtt, és még csak a 30-as éveiben volt, amikor az anyja meghalt.
EnglishPearson couldn't have — not back in the old two-pack-a-day life, anyway.
Régebben, amikor Pearson még napi két csomaggal szívott, semmiképp se ment volna.
EnglishThe apex was playing badly, true, but Gurgeh was off-handedly brilliant anyway.
Az is igaz, hogy a csúcsnemű rosszul játszott, Gurgeh viszont könnyedén felülmúlta.
EnglishWhat did it matter, anyway, he thought, whether this was a real place or a dream?
Számít egyáltalán, gondolta, hogy valódi ez a hely, vagy csak egy álom része?
EnglishThat would, in essence, be the end of the story anyway, but time was mentioned.
Mindenesetre lényegében ez lenne a történet vége, de említésre került az idő.
EnglishI'm not sure what anyone can do for us anyway unless we lift off out of here.
Persze, amíg ki nem mászunk innét, nem is tudom, hogyan lehetne rajtunk segíteni.
EnglishSend the message in HTML anyway (some mail programs may not be able to display it)
HTML-ben küldje el az üzenetet (néhány levelezőprogram nem tudja megjeleníteni)
EnglishWe need to rethink those things anyway, Merrill Lynch announced thoughtfully.
Úgyis át kell gondolnunk azokat a programokat mondta gondterhelten Merrill Lynch.
EnglishAnyway, she smiled rather uncertainly, you'll be at the Easterhead Bay Hotel.
.. te ott leszel az Easterhead Bayben mososolyodott el meglehetősen bizonytalanul.
EnglishYou know, I would have done it anyway, Barbara said in a moment of brutal honesty.
Egyébként is megtettem volna mondta Barbara a brutális őszinteség egy pillanatában.
EnglishIt's too big a word for my situation and anyway I don't particularly deserve mercy.
Ez a hangzatos szó nem illik helyzetemhez, és egyébként sem érdemlek irgalmat.
EnglishAnyway, Deucalion said some of their kind are sure to have a strong death wish.
Mellesleg Deucalion azt állította, hogy egyesek közülük nagyon is vágynak a halálra.
English'Anyway, the thing at The Country Way's not the kind of meeting I'm talking about.
- Mindenesetre az az összejövetel az Országútban nem azonos azzal, amiről beszélek.
English'Why would she need all that rigamarole about loaners or rental cars anyway?
Akkor meg egyáltalán minek kellett volna kölcsönkocsi vagy bérautó vagy akármi?

Szinonimák (angolul) a(z) anyway szóra:

anyway