EN

annex {főnév}

volume_up
1. általános
In section 5.3.2, Annex VI is replaced by Annex V In section 5.4, Annex VII is replaced by Annex VI.
Az 5.3.2. pontban a "VI. melléklet" szövegrész helyébe az "V. melléklet" szövegrész lép.
ANNEX II IS AMENDED IN ACCORDANCE WITH ANNEX II TO THIS REGULATION ;
A II. melléklet e rendelet II. mellékletével összhangban módosul.
Annex II is amended in accordance with Part I of the Annex to this Regulation.
A II. melléklet az e rendelet mellékletének I. részével összhangban módosul.
The proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
A II. függelék javasolt eltörlése megakadályozná, hogy e célunkat megvalósítsuk.
APPENDIX TO ITEM 1.1.4.2 ( ANNEX II ) : DISTRIBUTION OF BRAKING EFFORT AMONG VEHICLE AXLES .
Függelék az 1.1.4.2 ponthoz (II. melléklet): A FÉKERÕ ELOSZTÁSA A JÁRMÛTENGELYEKRE
1.7. r means the average of the radii of curvature measured over the reflecting surface, in accordance with the method described in item 2 of Appendix 1 to this Annex.
"r": azoknak a görbületi sugaraknak a középértéke, amelyek a melléklethez csatolt 1. függelék 2. pontjában leírt módszerrel a fényvisszaverő felületen mérhetők.
2. építészet

Példamondatok a(z) "annex" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFLUOROSILICATES , WITH THE EXCEPTION OF THOSE SPECIFIED ELSEWHERE IN THIS ANNEX
Fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
EnglishAnnex II to the first Directive of 23 July 1962 shall be amended as follows:
(2) Az 1962. július 23-i első irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:
EnglishThe following shall be substituted for the second sentence of Annex II (2):
(1) A II. melléklet 2. pontjának második mondata helyébe a következő szöveg lép:
EnglishAnnex II is amended in accordance with Part I of the Annex to this Regulation.
2. A II. melléklet az e rendelet mellékletének I. részével összhangban módosul.
EnglishArticle 13 of Annex VII to the Staff Regulations is hereby amended as follows:
A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 13. cikke a következőképpen módosul:
EnglishReturns must be made on a form which corresponds to the Annex to this Decision.
A beszámolókat az e határozat melléklete szerinti nyomtatványon kell elkészíteni.
English(h) in the last line of paragraph (u) (i) Annex I shall be replaced by Annex II.
h) az u) pont i. alpontjában az "I. melléklet" helyébe a "II. melléklet" lép.
EnglishThe purification can be achieved by crystallization or extraction (see Annex D).
A tisztítás kristályosítással vagy extrahálással érhető el (lásd a D. mellékletet).
EnglishThe first paragraph of Article 28 of Annex VIII is replaced by the following:
A VIII. melléklet 28. cikkének első bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
EnglishThis Annex does not apply to hot-water meters fitted with electronic devices.
Ez a melléklet nem vonatkozik az elektronikus egységgel ellátott melegvízmérőkre.
EnglishDeclaration of the European Commission on the classification of books (Annex I. 17)
Az Európai Bizottság nyilatkozata a könyvek besorolásáról (I. melléklet 17. pont)
EnglishApplications shall be submitted in triplicate and in accordance with Annex II.
A kérelmeket három példányban kell benyújtani a II. melléklettel összhangban.
EnglishPheno and its alkali salts, excluding the exceptions listed in Annex III
268. Fenol és alkálisói, leszámítva a III. mellékletben felsorolt kivételeket
EnglishThe first paragraph of Article 14 of Annex VIII is replaced by the following:
A VIII. melléklet 14. cikkének első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
EnglishThe second sentence of Article 4a of Annex VII shall be replaced by the following:
(2) A VII. melléklet 4a. cikke második mondatának helyébe a következő szöveg lép:
EnglishTHE SYMBOLS MUST BE IN CONFORMITY WITH THOSE INDICATED IN THE SAID ANNEX .
A jelzéseknek meg kell egyezniük az említett mellékletben megjelölt jelzésekkel.
EnglishThe proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
A II. függelék javasolt eltörlése megakadályozná, hogy e célunkat megvalósítsuk.
EnglishThis notification shall be made by e-mail, using the form in the Annex hereto.
Ezt elektronikus úton kell megtenni, a mellékletben szereplő minta szerint.
English3. part B of Annex I is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation; 4.
4. A VIIa. melléklet helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő szöveg lép.
EnglishPoint 1.5 of the Annex to Directive 74/152/EEC shall be replaced by the following:
(4) A 74/152/EGK irányelv melléklete 1.5. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

Szinonimák (angolul) a(z) annex szóra:

annex
annexation