EN

animated {melléknév}

volume_up
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
A csúcstalálkozó ideje alatt Nigéria élénk tárgyalást kezdeményezett a választásokról.
However, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
Ugyanakkor azt gondolom, ma este nagyon élénk, érdekfeszítő vitának nézünk elébe.
Altogether, she put him in mind of a very animated child.
Összességében egy nagyon élénk, pufók gyerek benyomását keltette.
Értelem nélküli, élő hulla volt, amellyel viaskodtam.
Nicolas olyan volt, mint egy élő holttest.
The words were feigned; but the monk, animated by pious zeal, uttered them with real warmth.
Ezek csak színlelt szavak voltak; de a szerzetes, akit kegyes buzgalom hatott át, valódi hévvel adta elő.

Példamondatok a(z) "animated" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd the more I spoke, the more animated I became, the more human I would appear.
És minél többet, minél elevenebben beszélek, annál emberibbnek fogok látszani.
EnglishHowever, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
Ugyanakkor azt gondolom, ma este nagyon élénk, érdekfeszítő vitának nézünk elébe.
EnglishInserts animated text with horizontal text direction into the current document.
Animált szöveget szúr be a jelenlegi dokumentumba vízszintes szövegiránnyal.
EnglishThey must be animated guardians, those bones ... as well as the three monsters.
Biztosan újjáélesztett őrzők azok a csontok... ahogyan a szörnyetegek is.
EnglishIn all my bizarre experiences, I had never actually encountered an animated skeleton.
Sok bizarr élményem volt már, de még soha nem találkoztam mozgó csontvázzal.
EnglishApparently he had not then been animated by sentiments hostile to humanity.
Akkor nem úgy tűnt, mintha ellenséges érzülettel viseltetnék az emberiséggel szemben.
EnglishWell, Seren Pedac said after a moment, at least theyre animated once more.
Nos mondta Szerén Pedak némi töprengés után , legalább ismét élet költözött beléjük.
EnglishHe seemed at once animated and humble, sitting upright in the chair, urging me to go on.
Azonnal feléledt, kihúzta magát a székén, egész lényével biztatott, hogy folytassam.
EnglishIn the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
A csúcstalálkozó ideje alatt Nigéria élénk tárgyalást kezdeményezett a választásokról.
EnglishIn fact they were made up of so much soft human tissue that they were animated corpses still.
Olyan sok lágy emberi szövet maradt bennük, hogy inkább voltak mozgó hullák.
EnglishFive feet away, a door stood ajar, and animated conver-sation drifted out of the room beyond.
Tőlük két méterre nyitva volt egy ajtó, és a szobából élénk beszélgetés szűrődött ki.
EnglishPreviews animated graphics, such as GIF images, in %PRODUCTNAME.
Megjeleníti az animált képek (pl. GIF) előnézetét az %PRODUCTNAME programban.
EnglishBut I might as well have fought the animated gargoyles from a cathedral, he was that powerful.
Akár egy székesegyház életre kelt vízköpőjével is verekedhettem volna, olyan erős volt.
EnglishJerkily, as if animated by a sputtering electrical current, the dead man sat up in bed.
Mintha elektromos áram futott volna végig a testén, a halott férfi rángatózva felült az ágyban.
EnglishHe was animated by carefully laid lines of neon light and was walking on the spot, waving as he walked.
Ügyesen elhelyezett neonok keltették azt az érzést, hogy helyben jár és integet.
EnglishPreviews animated text, such as blinking and scrolling, in %PRODUCTNAME.
Megjeleníti a szöveganimációk (pl. villogás vagy görgetés) előnézetét az %PRODUCTNAME programban.
EnglishI could imagine an animated skeleton clawing with mindless persistence at the other side of the door.
Elképzeltem, ahogy egy életre kelt csontváz karmolássza az ajtó másik felét.
EnglishOn the contrary, for a small street in a quiet neighborhood, it was remarkably animated.
Az utca egyik sarkán egy csoport meglehetősen hanyagul öltözött suhanc fújta a füstöt és nevetgélt.
EnglishThe longer we played, the more animated the Mexicans became.
Minél jobban belejöttek a játékba, a mexikóiak annál izgatottabbak és hangosabbak lettek.
EnglishAt once Jill became animated, taking off her pumps.
Jill végre magához tért, és gyors mozdulatokkal lerántotta a lábáról a cipőket.

Szinonimák (angolul) a(z) animated szóra:

animated
English
animal
animating
English
animation