EN

among {prepozíció}

volume_up
There were fools among the Letherü, just as there were fools among the Edur.
A letherek között is voltak ostobák, csakúgy, mint az edurok között.
In this room he was among equals; more than that, he was now among partners.
Ebben a helyiségben egyenrangúak között van, sőt mi több, partnerek között.
Továbbá egyetemi tanárok között és szellemek között.
among (és: amongst, betwixt)
Slovenians are among the most effective at achieving the Lisbon objectives.
A szlovének a leghatékonyabbak közé tartoznak a lisszaboni célok elérésében.
These expulsions are among the darkest events of European history.
Ezek a kitelepítések az európai történelem legsötétebb eseményei közé tartoznak.
Women are among the most vulnerable to the impact of climate change.
A nők az éghajlatváltozás hatásának leginkább kiszolgáltatottak közé tartoznak.

Példamondatok a(z) "among" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
Kétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
EnglishFrom among the dried flowers and the pine sprays a bright yellow eye looked out.
A szárított virágok meg a fenyőgallyak közül fényes sárga szempár kandikált ki.
EnglishStark went in among them and then sat down, leaning his back against warm stone.
Stark belopakodott a romok közé, aztán hátát a langyos kőnek támasztva megpihent.
EnglishAs for her magic-it is only the ignorant among them who say she is a sorceress.
Ami meg a varázstudományát illeti... csak a tudatlanok mondják őt varázslónőnek.
EnglishA simple relay race among symbols, one says the name of the next, without rest.
Egyszerű jelképstaféta: egyik a másikat jelenti, és így tovább, megállás nélkül.
EnglishThere was another officer in the uniform of the Popular Army among the prisoners.
A foglyok között volt egy másik tiszt is, ő a néphadsereg egyenruháját viselte.
EnglishThere is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
Nagy nembeli eltérések vannak e munkavállalók körében: a nők túlreprezentáltak.
EnglishUnemployment rates among older people and disabled people are disgracefully high.
Az idősek és a fogyatékkal élők körében szégyenletesen magas a munkanélküliség.
EnglishThere are 92 symptoms, but among them are hyperactivity and mood irregularities.
92 tünet társítható hozzá, többek között a hiperaktivitás és a hangulatváltozások.
EnglishRemoving from Scabandari Bloodeyes path his last worthy opponent among the Tiste.
S ezzel eltávolította Szkabandari útjából az utolsó méltó tiste ellenfelet is.
EnglishBut among such possibilities she could conceive of none that did not contain him.
A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem, mely ne lett volna a része.
EnglishMy men and I will di­vide the rest among us, using our existing squad structures.
A többit szétosztjuk magunk közt az embereimmel a meglévő osztagstruktúra szerint.
EnglishAmong tribal hunters, they could speak, a flurry of gestures eloquent in silence.
A törzsi vadászok keze beszélni is tud körmondatokat fejez ki a néma csendben.
EnglishBut there was one startling young man among them I didn't recognize immediately.
De volt ott egy lélegzetelállító fiatalember is, akit nem tudtam rögtön hová tenni.
EnglishWhatever the imprecation meant, it made a few eyes go wide among the worshippers.
Diao ren, csou ni ma di be! kiáltotta a túlsúlyos férfi a rendőrtiszt szemébe.
EnglishAmong others, I would like to thank Mr Cashman for having expressed this principle.
Szeretném többek között Cashman úrnak megköszönni, hogy kifejtette ezt az elvet.
EnglishGerald was now nothing but a shadow among shadows, for which Jessie was grateful.
Gerald most már maga is csak árny volt az árnyékok között, Jessie hálás volt érte.
EnglishThis is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
Ez többek között a nemzetromboló liberális gondolkodás eredményeként jött létre.
EnglishThere is absolutely no agreement among Member States about what we should do now.
Semmiféle egyetértés nincs a tagállamok között azt illetően, mit is kellene tenni.
EnglishNatalia Estemirova should have been among us today, as should Anna Politkovskaya.
Natalja Esztemirovának ma itt kellene lennie, akárcsak Anna Politkovszkajának.