EN

amends {csak többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "amends" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe 27 EU countries sign the Treaty of Lisbon, which amends the previous Treaties.
Az EU 27 tagállama aláírja az eddigi szerződéseket módosító Lisszaboni Szerződést.
EnglishWell, make it clear to them that the American people demand some sort of amends.
Nos, tegye világossá nekik, hogy az amerikai nép jóvátételt szeretne.
EnglishWe both had people taken away too soon, and we need to make amends, at least I do.
Mindketten idő előtt veszítettük el valakinket, és ezt jóvá kell tenni, nekem feltétlenül.
EnglishThe Treaty of Lisbon amends the current EU and EC treaties, without replacing them.
A Lisszaboni Szerződés módosítja a hatályos EU- és EK-Szerződést, ám nem lép azok helyébe.
EnglishI'll buzz you in ten minutes, she says quickly, trying to make amends.
Tíz perc múlva beszólok mondja gyorsan a titkárnő, igyekezvén jóvátenni a történteket.
EnglishHe had sworn to remember, he had sworn unceasingly to make amends.
Megesküdött, hogy emlékezni fog, állandóan esküdözött, hogy jóvá fogja tenni.
EnglishYou truants might make amends by finding us some of the plunder that you spoke of.
Csibészek, gyerünk, engeszteljetek ki azzal, hogy megkínáltok a zsákmányból, amiről beszéltetek.
EnglishI do not know how you will ever make him amends for his kindness; or me, either, for that matter.
- Nem tudom, valaha is meghálálhatjátok-e a jóságát - vagy akár az enyémet is.
EnglishFor starters, we must make amends for the deaths of those two priests.
Először is, jeleznünk kell a külvilágnak, hogy nagyon bánjuk annak a két papnak a halálát.
EnglishIt gave Tess satisfaction to think that she was doing her best to make amends.
Tess elégedettséggel gondolt arra, hogy valamit jóvá tehet.
EnglishThis is why I voted against the report, which amends the 1999 directive.
Ezért szavaztam az 1999. évi irányelvet módosító jelentés ellen.
EnglishThis report and the draft directive that it amends are shameful.
Ez a jelentés és az általa módosított irányelvtervezet is szégyenletes.
EnglishWell, if that be so, a man should not grovel but should make amends.
De ha így is van, attól még nem kell az embernek a porban csúszni.
EnglishLook, kid, think of this as your chance to make amends.
Nézd, kölyök, gondold azt, hogy ez az esélyed, hogy kárpótlást nyújts.
EnglishThey are therefore guilty of misconduct and have caused harm: they need to make amends for that.
Következésképpen helytelen viselkedést tanúsítottak és kárt okoztak: ezért kártalanítással tartoznak.
English. - (FR) I have two comments on the Lambert report and the regulation that it amends.
írásban. - (FR) Két megjegyzést szeretnék fűzni a Lambert-jelentéshez és a rendelethez, amit az módosít.
EnglishI am in favour of this report, which amends Directive 2000/75/EC.
Támogatom a 2000/75/EK irányelvet módosító jelentést.
EnglishHow does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
A Bizottság miként kívánja jóvátenni az európai termelőknek egyértelműen általa okozott kárt?
EnglishPlease, he said, eager to make amends for his petty complaints, let me go and kill this man for you.
Kérem szólalt meg, igyekezett visszatérni a jó útra -, hadd menjek most, és hadd öljem meg most azt az embert.
EnglishThe Commission proposal amends a text dating from 1992.
A Bizottság javaslata egy 1992-es szöveget módosít.

Szinonimák (angolul) a(z) amends szóra:

amends