EN

to amend [amended|amended] {ige}

volume_up
1. általános
The Commission proposal amends a text dating from 1992.
A Bizottság javaslata egy 1992-es szöveget módosít.
Secondly, this Regulation is also significant insofar as it involves amending a regulation during the programming period.
Másodszor, e rendelet jelentős abban a tekintetben is, hogy a programozási időszak során módosít egy rendeletet.
We often have pieces of legislation amending for the 15th, 16th or 17th time some existing pieces of legislation.
Gyakran van előttünk olyan jogszabály, ami egy hatályos jogszabályt tizenötödjére, tizenhatodjára vagy tizenhetedjére módosít.
to amend
volume_up
javít {i.} (szöveget)
to amend
volume_up
kiegészít {i.} (szöveget)
2. "one´s ways"
to amend

Példamondatok a(z) "to amend" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI cannot see how it is possible to amend it now or to ask for more derogations.
Nem látom, hogyan lehetne azt most módosítani, vagy további mentességeket kérni.
EnglishFollowing this report, we will see whether it is appropriate to amend the directive.
Ezen jelentés után látni fogjuk, hogy helyes lenne-e módosítani az irányelvet.
EnglishAt the moment there are no other proposals to amend the Frontex Regulation.
Jelenleg nincs más, a Frontexről szóló rendelet módosítására irányuló javaslat.
EnglishThis amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Ez a módosítás ezért nem azt a szöveget módosítja, amelynek módosítása a célja.
EnglishWe therefore need to amend the report, or we will be unable to support it.
Ezért vagy módosítanunk kell a jelentést, vagy nem fogjuk tudni támogatni azt.
EnglishI call upon you both, in the name of the Goddess, to amend your quarrel.
Felszólítlak mindkettőtöket, az Istennő nevében, hogy hagyjatok fel vitátokkal.
EnglishObviously we commend the Hungarian authority's willingness to amend the legislation.
Természetesen üdvözöljük azt, hogy a magyar hatóságok hajlandóak módosítani a törvényt.
EnglishThat was one of the points that we had to amend in the Commission's proposal.
Többek között ezen a ponton kellett módosítanunk a Bizottság javaslatát.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Ha módosítjuk ezt a cikket, azt tapasztaljuk majd, hogy Írország elutasítja a népszavazáson.
EnglishTherefore, the Commission has a responsibility to amend the Posting of Workers Directive.
Ezért a Bizottságnak módosítania kell a munkavállalók kiküldetésről szóló irányelvet.
EnglishBy 1 January 2013, after a complete review of them, a proposal will amend it, if appropriate;
2013. január 1-jéig a teljes felülvizsgálat után módosító javaslat, ha szükséges;
EnglishYou spoke of the 1970 agreement that you want to amend and develop.
Szóba került az 1970-es megállapodás, amelyet módosítani és fejleszteni szeretne.
EnglishThe four areas where the Hungarian authorities agreed to amend their law are the following.
A magyar hatóságok a következő négy területen járultak hozzá a törvény módosításához.
EnglishFor my fourth and final question, what aspects of the proposals have I sought to amend?
Negyedik és utolsó kérdésem a következő: a javaslatok mely szempontjait kívántam módosítani?
EnglishNow the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.
Most a Bizottság arra kényszeríti az Orbán-kormányt, hogy módosítsa a botrányossá vált törvényeket.
English. - (LT) I agreed with this Protocol to amend the EU-US air transport agreement.
Egyetértettem az EU-USA légi közlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyvvel.
EnglishIf he's not here in five minutes, I'll amend it and ask for five million in dam-ages.
Ha nincs itt öt percen belül, csak a bíróságon találkozunk majd.
EnglishThe Commission has made comments and I therefore expect Hungary to amend this law.
Márpedig a Bizottság észrevételeket tett, Magyarországtól tehát elvárom, hogy módosítsa a törvényt.
EnglishIt is necessary to amend the CAP to help those who need it urgently.
A sürgős segítségre szorulók érdekében a KAP módosítására van szükség.
EnglishCould we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
Nem lehetne az ülőhelyek kiosztását megfelelően módosítani, ha azt akarjuk, hogy itt kamerák legyenek?

Szinonimák (angolul) a(z) amends szóra:

amends