EN

amazement {főnév}

volume_up
There were mutters of amazement from his men.
Csodálkozás hangjai támadtak körülötte.
Paul said, frozen somewhere between humor, amazement, and horror.
mondta Paul, valahol félúton a bosszúság, a csodálkozás és a rémület között.
Amazement washed her swollen face empty of grief.
Sírástól dagadt arcán a gyász és a bánat kifejezését felváltotta az elképedés.
That amazement translated itself into rage ill their own government for concealing something of this dimension.
Az elképedés a kormány iránt érzett haragba csapott át, amiért ilyen nagyságrendű ügyet tussoltak el.
amazement (és: surprise)
In fact, there will be no bemused amazement, for the reason for this hysteria is clear.
Valójában nem lesz semmiféle zavart ámulat, mivel a hisztéria okai nyilvánvalóak.
amazement
volume_up
meglepetés {fn} (vki meglepettsége)
Diversity, pleasure, amazement, fulfillment .
Meglepetés, változatosság, megelégedés...

Példamondatok a(z) "amazement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTo his amazement, it concentrated solely on disasters of planetary dimensions.
Furcsának találta, hogy a műsor csak bolygószintű katasztrófákkal foglalkozik.
EnglishAs they started down the twisting gradient Preston drew in his breath in amazement.
Amint lefelé indultak a kanyargós hegyi úton, Preston ámulva tátotta ki a száját.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Képzeljék el csodálkozásomat: az optimális összeköttetés hiányzik a német határnál.
EnglishBeie Chohooan could only rumble in amazement at the magnitude of the battle.
Beie Csohuan csak morgással tudta kifejezésre juttatni a csata feletti elképedését.
EnglishGurgeh stared, expression mirroring the amazement on the tubby artiste's face.
Gurgeh csak bámulta, visszatükrözte a köpcös művész döbbent arckifejezését.
EnglishIn fact, there will be no bemused amazement, for the reason for this hysteria is clear.
Valójában nem lesz semmiféle zavart ámulat, mivel a hisztéria okai nyilvánvalóak.
EnglishThe two policemen stared in amazement as Joe forced his car into the bank by the road.
A két suffolki rendőr ámulva nézte, amint Joe nekiment a kocsijával az árokpartnak.
EnglishIndeed, I looked down, and to my utter amazement I saw myself lying on the bed.
Valahonnan a mennyezetről néztem le, és döbbenten láttam magamat, ahogy fekszem az ágyon.
EnglishMacAran said, in amazement, Are you intending to mutiny against Captain Leicester?
Fel akarsz lázadni Leicester kapitány ellen? kérdezte döbbenten MacAran.
EnglishKoris poked a finger into the mess Simon held, his face blank with amazement.
Koris megérintette a Simon kezében levő dolgokat, és teljesen megdermedt elképedésében.
EnglishDelphine and Eugene looked at each other in amazement, tears sprang to their eyes.
Eugène és Delphine könnybe lábadt szemmel, meglepetten néztek egymásra.
EnglishBizarre stuff,' Seames said, wide-eyed, shaking his head with amazement.
Bizarr egy ügy - felelte Seames elkerekedett szemmel és megcsóválta a fejét.
EnglishShe struggled to relax her hand and to her utter amazement, she felt she was going to fall.
Kétségbeesetten próbálta ellazítani a kezét, és döbbenten érezte, hogy összeesik.
EnglishLetitia Blacklock, standing on the landing below, looked at him in amazement.
Letitia Blacklock ott állt alatta a fordulón, és elképedve nézett rá:
EnglishShe watched him in amazement as he made his way slowly across the lawn and into the house.
Álmélkodva nézte Lestatot, ahogy lassan keresztülvág a pázsiton, és bemegy a házba.
EnglishThe warrant officer looked at the stranger in amazement, then across to his superior officer.
A tiszthelyettes előőször csodálkozva az idegenre, majd a felettesére pillantott.
EnglishElminster could feel the amazement in Nergal's voice... no, bafflement.
Elminster tisztán érezte a Nergal hangjában bujkáló csodálatot... vagy inkább zavart.
EnglishLady Desdea heard the proposal with eyebrows high in cold amazement.
Lady Desdea a javaslatot felvont szemöldökkel és hideg pillantással hallgatta.
EnglishThere was nobody within earshot to hear Mahbub's gasp of amazement.
Senki sem volt olyan közel, hogy meghallhatta volna Mahbub szörnyű elámulását.
EnglishElizabeth lifted up her eyes in amazement, but was too much oppressed to make any reply.
Elizabeth ámulva emelte rá tekintetét, de nyomott hangulatában nem tudta, mit feleljen.

Szinonimák (angolul) a(z) amazement szóra:

amazement
amazed
amazing