EN

always {határozószó}

volume_up
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
Mindig léteznek a tagállamok által megszabott korlátok, és ez mindig is így lesz.
There is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
Mindig van lehetőség tökéletesítésre, és én mindig hálás vagyok a javaslatokért.
Be always faithful and just, and serve the throne and the righteous cause always.
- Légy mindig hűséges és igazságos, szolgáld mindig a trónt és az igaz ügyet.

Példamondatok a(z) "always" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Mindig történik valami ehhez hasonló az Európai Tanács ülése előtt három nappal.
EnglishIf there is no effective monitoring of fisheries, there will always be problems.
Ha nem biztosított a halászat hatékony ellenőrzése, mindig is lesznek problémák.
EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
Mi itt, az Európai Parlamentben mindig nagyon komolyan vettük a vasútbiztonságot.
EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
A szabad véleménynyilvánítás mindig fel lesz áldozva, mert ez az EU alapállása.
EnglishBut he always told them what he really thought, and they did not always like it.
Õ azonban mindig megmondta, ami a szívén feküdt, és ez nem mindig tetszett nekik.
EnglishBruiser's too smart to get in the middle of it, but he's always on the fringes.
Bruiser túl okos ahhoz, hogy nagyon belekeveredjen, de azért ott van a közelben.
EnglishJannings had periodic fugues and Georgie always left when he saw one coming on.
Jannings időnként kiborult, és Georgie mindig elmenekült, ha ennek jeleit látta.
EnglishDuring the process, there was always a blocking minority on some issue or other.
A folyamat során egyik vagy másik kérdésben mindig volt egy akadályozó kisebbség.
EnglishWe always visualise the very large companies and have little sympathy for them.
Mindig a nagy cégeket képzeljük magunk elé, és nem sok szánalmat érzünk irántuk.
EnglishI think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
Úgy vélem, hogy soha nem hiábavaló meghallgatni a képviselőtársak hozzászólását.
EnglishThere have always been efforts to centralise control within the European Union.
Mindig voltak erőfeszítések az Európai Unión belüli ellenőrzés központosítására.
EnglishThere have always been private companies that tried to get round this situation.
Mindig akadtak olyan magáncégek, amelyek megpróbálták megkerülni ezt a helyzetet.
EnglishWe will do what we have always done, Igraine-what we must, what the Gods order.
- Amit mindig tettünk, Igraine, amit tennünk kell, amit az istenek parancsolnak.
EnglishSo I always said to myself that when I grew up I'd go and look for my father....
Mindig azt mondtam magamban, hogy ha felnövök, elindulok és megkeresem az apámat.
EnglishMama always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes.
A mamám mindig azt mondta: sok minden kiderül valakiről már a cipője alapján is.
EnglishAnd sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it.
És a hang az időben is elhelyez minket, mert a hangba mindig beágyazódik az idő.
EnglishThe rooms were always full of flowers, the foods he craved came on silver trays.
A szobák mindig tele voltak virággal, és ezüsttálcán hozták a kedvenc ételeit.
EnglishThe refusal was always the same, handwritten by Mrs. Rumfoord's social secretary.
Az elutasítás mindig egyforma volt, Mrs. Rumfoord magántitkárának keze írásával:
EnglishShe did give me something which belonged to him, and I've always been grateful.'
Azért Mary Beth adott valamit Julien holmijából, és én máig hálás vagyok érte.
EnglishYou know, I always wondered what it was like to be Jim Bridger or Jedediah Smith.
Tudja, mindig is érdekelt, milyen lehetett Jim Bridgernek vagy Jedediah Smithnek.

Szinonimák (angolul) a(z) always szóra:

always