EN

all {melléknév}

volume_up
All the stamps that need to be paid for, all the documents that have to be submitted.
Minden bélyeget, amiért fizetni kell, minden dokumentumot, amelyet szükséges benyújtani.
All the countries in Europe are equal; all the countries have the right to express their opinion.
Minden európai ország egyenlő; minden ország joga, hogy kifejezze véleményét.
All the trust and all the virtue fell out of our world when the Specters came.
Minden bizalom, minden erkölcs kihalt a mi világunkban, mihelyt megjelentek a Fantomok.
All the officer-Sahibs in all the regiments, and all Umballa, know Mahbub Ali.
Az ezred valamennyi sahib tisztje, az egész Umballa ismeri Mahbub Alit.
You mean all that time, up till today, all that time I was so good, God didn't notice it?"
Úgy érted,egész idáig egész a mai napig, végig jó voltam és Isten észre se vette?"
For a split second all the worries and all the pressures of the day faded.
Egy pillanatra minden aggodalma, egész napi félelme tovatűnt.
All the hostages were rescued, and the criminals all were killed.
Az összes túszt megmentették, és az összes bűnözővel végeztek.
It ought to be assured that all the concerned stakeholders stand by their commitments.
Biztosítani kellene, hogy az összes érdekelt teljesítse kötelezettségvállalásait.
All the Shiva, all the vaccines, all the records.
Az összes Sívát, az összes vakcinát, minden feljegyzést.
A collective effort from all the institutions and all the Member States is needed.
Valamennyi intézmény és valamennyi tagállam együttes erőfeszítésére van szükség.
It improves the competitiveness of all the countries of the northern hemisphere.
Javítja az északi félteke valamennyi országának versenyképességét.
Once again, I would like to thank all the shadow rapporteurs in particular.
Ismételten köszönetet szeretnék mondani különösen valamennyi segédelőadónak.
All the hostages were rescued, and the criminals all were killed.
Az összes túszt megmentették, és az összes bűnözővel végeztek.
All the Shiva, all the vaccines, all the records.
Az összes Sívát, az összes vakcinát, minden feljegyzést.
It ought to be assured that all the concerned stakeholders stand by their commitments.
Biztosítani kellene, hogy az összes érdekelt teljesítse kötelezettségvállalásait.
all (és: every, each)
He'd done all that, said all that, and said it better than he ever could now.
Ezt mind megtette, már mind elmondta, és annál sokkal jobban, mint ahogy most tudná.
Against all the rules, they had slipped away and married in the West.
Ezért van az, hogy ő mind az angolt, mind az oroszt anyanyelveként beszéli.
All these measures can help reduce the incidence of these activities.
Ezek az intézkedések mind csökkenthetik az ilyen tevékenységek előfordulását.
All the officer-Sahibs in all the regiments, and all Umballa, know Mahbub Ali.
Az ezred valamennyi sahib tisztje, az egész Umballa ismeri Mahbub Alit.
Madam President, I know all this is at the heart of our sustainable development policy.
Elnök asszony, tudom, ez az egész fenntartható fejlődési politikánk középpontja.
`All that Gulliver Foyle nonsense about your being a common sailor and -'
Az egész Gulliver Foyle-képtelenséget, hogy közönséges matróz vagy, és
All these areas deserve our full attention and an effective solution.
Mindezek a területek megérdemlik teljes figyelmünket és egy hatékony megoldást.
Instead I call for a complete review of all these anti-terrorism laws.
Ehelyett én a terrorizmusellenes törvények teljes felülvizsgálatát javasolnám.
Not long after that a new day would begin, with all its surprises and wonders.
Nemsokára új csodákkal és meglepetésekkel teljes nap virrad rájuk.
All the uniforms, and politicians, and spies, and diplomats.
Csupa egyenruhás, csupa politikus, hírszerző és diplomata.
They were all teeth and goldblack eyes and heaving, leathery bodies.
Csupa fog, csupa aranyfekete szem, csupa ziháló, cserzett test.
All the auditing stories that Einstein heard were told by Americans.
Einstein csupa amerikai históriát hallott a kihallgatásokról.
All the things you felt in Paris! said the boy, his voice increasing in volume.
Mindaz, amit Párizsban érzett! mondta egyre erősödő hangon a fiú.
The crime he committed in childhood is all the bad things I have done.
A gyerekkorában elkövetett bűn mindaz a komiszság, amit életem során elkövettem.
And all the science propaganda we do at the College ...
És mindaz a tudományos propaganda, amit a kollégiumban folytatunk...

Példamondatok a(z) "all" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishRoger, all I'm saying is that I wish my sister would learn to read a subway map.
Roger, én csak azt mondom, bárcsak a nővérem megtanulna eligazodni egy térképen.
EnglishThat was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
Ez nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishAll the windows in the Humvee were broken now; all the glass but the windshield.
Mostanra a kocsi valamennyi ablaka kitört; a szélvédőn kívül nem maradt ép üveg.
EnglishAll had the same white faces and hands as we had; all possessed the magic blood.
Mindnek olyan fehér arca és keze volt, mint nekünk; mindet a bűvös vér hajtotta.
English(BG) Commissioner, I first of all want to congratulate Mr Kirilov on his report.
(BG) Biztos úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Kirilov úrnak a jelentéséhez.
English'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Továbbra is szigorúan figyelemmel kísérjük az előttünk álló időszak történéseit.
EnglishAnd all those men in their graves, the whole earth a graveyard, a funeral pyre.
És az a rengeteg férfi a sírban, az egész föld egy cinterem, egy halotti máglya.
EnglishAnd if all Athalantar fell, there would be years upon years of sorcerous tyranny.
S ha egész Athalantar elbukik, akkor hosszú évek mágikus zsarnoksága következik.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Megvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
A legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
EnglishUnderstand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
EnglishDuring the past two years, all twenty-two had been deposed by Rohr and his gang.
Az elmúlt két év során Rohr és gárdája mind a huszonkettőjüket kihallgatta már.
EnglishThe transmitted energy bar moved upward-all of the other graphs were motionless.
Az energiaátviteli oszlop hirtelen megugrott, a többi érték mozdulatlan maradt.
EnglishI will tell you what all these scrolls left by the Father and the Mother reveal.
Azt fogom elmondani, ami az Apától és az Anyától maradt papirusztekercsekben van.
EnglishYoure saying youve had better nights and the timing wasnt good, not good at all.
Azt mondod, volt már jobb éjszakád is, és az időzítés rossz volt, nagyon rossz.

Szinonimák (angolul) a(z) all szóra:

all
all in all
above all