EN

to aim at {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to aim at" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe aim is to build a robust body of evidence on which to base future decisions.
Célunk a jövőbeni határozatok alapjául szolgáló szilárd bizonyíték biztosítása.
EnglishThe attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
Az ezen országok államadóssága elleni támadások célja a közös valuta gyengítése.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Ez a célja az európai szemeszternek, amelynek kapcsán megállapodásra jutottunk.
EnglishOur overriding aim was to facilitate the provision of services throughout Europe.
Elsődleges célunk a szolgáltatásnyújtás Európa-szerte történő megkönnyítése volt.
EnglishThe offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Nagy kihívást jelent az az ajánlat, amit az Európai Unió részéről adni kívánunk.
EnglishThe aim of the rapporteur and of the 250 other members is to destroy the economy.
Az előadó és az őt támogató 250 képviselő célja az, hogy lerombolják a gazdaságot.
EnglishWe are abiding by the ambitious aim to take a decision in the current period.
Ragaszkodunk ahhoz a nagyratörő célhoz, hogy a jelen időszakban döntésre jutunk.
EnglishThe main aim was to suppress and destroy Ukraine as a nation. It was genocide.
A legfőbb célt, Ukrajnának, mint nemzetnek az elnyomása és lerombolása jelentette.
EnglishThe aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
A megbízás célja az, hogy hatékonyabbá tegye a schengeni értékelési mechanizmust.
EnglishJohnston swiveled to take aim a fraction of a second later, and then he froze still.
Johnston egy tized másodperccel később állt célra; aztán mozdulatlanná dermedt.
EnglishWith this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Az elnökség ezt szem előtt tartva terjesztett javaslatokat a tagállamok elé.
EnglishThe sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
Az egyedüli cél 24 fő elbocsátása, akik közül 12-en szakszervezeti képviselők.
English(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
(SK) A regionális politika célja a gazdasági és társadalmi különbségek megszüntetése.
EnglishThe aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
A cél annak értékelése, hogy a forrásokat a legjobb módon használják-e fel.
EnglishAs such, there is a need to try to focus priorities and to aim to redeploy resources.
Emiatt a prioritásokra kell fókuszálni, és át kell csoportosítani a forrásokat.
EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Ezért úgy vélem, hogy mindkét félnek erőfeszítést kell tennie e cél elérése érdekében.
EnglishOur aim must be to keep Parliament's expenditure at the same level as this year.
Célunk az kell legyen, hogy a Parlament kiadásait az idei szinten tartsuk.
EnglishThe proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
A II. függelék javasolt eltörlése megakadályozná, hogy e célunkat megvalósítsuk.
EnglishIt's always good to aim at something, like that cigarette there... or the big mint.
Mindig jó megcélozni valamit, mint azt a cigarettát ott... vagy azt az illatosítót.
EnglishThe aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
Az a cél, hogy felmérjük, a forrásokat a lehető legjobban használják-e fel.

Hasonló fordítások a(z) "to aim at" szóra magyarul

at
Hungarian
aim főnév
to get at ige
to come at ige
to run at ige
to peg at ige
to make at ige
Hungarian
to look at ige
Hungarian
to hammer away at ige
Hungarian
to throw at ige
Hungarian