angol-magyar fordítás erre a szóra: ah

EN

"ah" magyar fordítás

HU
EN

ah {indulatszó}

volume_up
Ah, said Archdeacon Simmons, with appreciation, one of your excellent veal cutlets!
Ó mondta Simmons főesperes elragadtatásal , borjúsült, amit olyan kiválóan készít!
Ah, she's done this, I said, desperately trying to conceal my emotion.
Ó, ezt ő írta! mondtam, reménytelenül próbálva palástolni a felindulásomat.
Ah, well, that's sufficient excitement for the moment, the demon said, grinning.
Ó, ennyi izgalom pillanatnyilag épp elég mondta vigyorogva a démon.
Ah, Mother Goddess, I thought, this is grotesque, this is madness, you jest with me ...
Jaj, Istennő Anya, gondoltam, ez groteszk, ez őrület, te tréfálsz velem...
Ah, but that table is one of my father's treasures, said Gwenhwyfar.
- Jaj, csakhogy ez az asztal atyám egyik becses kincse - mondta Gwenhwyfar.
'Ah, boys,' said he, forcing a smile, 'I hope I haven't frightened you.
-Jaj, fiúk, remélem, nem ijedtek meg - mondta erőltetett mosollyal.

Példamondatok a(z) "ah" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAh, well, it was a puzzling case and of course we made full notes on the subject.
Titokzatos ügy volt ez, és annakidején igyekeztünk minden részletet földeríteni.
EnglishAh, said Canon Pennyfather, faintly, somewhat overcome by all these revelations.
Ah mondta Pennyfather kanonok erőtlenül, mert kicsit megviselték ezek az újságok.
EnglishAh, well, I wish I could tell you, Inspector... that your story was fantastical.
Hát... bárcsak azt mondhatnám, felügyelő... hogy a története fantasztikus volt.
EnglishAh, but it is too sublime, sang the old queen with her eyes on the domed ceiling.
Ah, de hát oly fenséges ez! dalolta a vén királynő, a boltívre emelve tekintetét.
EnglishThis space you're in, I've arranged for it to be a permanent, ah— Preserve?
- Elintéztem, hogy ebben a térben, amiben ti vagytok, állandó legyen a... ah...
English- Well, we haven't spoke to all the servants yet, so-- - Ah, there you are, Dexter.
- Még nem hallgattunk ki minden alkalmazottat, így-- - Ah, hát itt vagy, Dexter.
EnglishAh, Sparhawk,' the white-haired man drawled urbanely, so good of you to drop by.
Ó, kedves Sparhawk szólalt meg vontatott udvariassággal a fehér hajú renegát.
EnglishAh, in the days of the Goddess, man went against King Stag to seek his kingship!
És az Istennő idejében a férfi megküzdött a Király Bikával a királyi trónért!
EnglishAh, our young travelers from last evening, he announced quietly and not in greeting.
Ó, a tegnapi ifjú utazók! állapította meg halkan és egyáltalán nem barátságosan.
English'Ah, I do have an aircraft standing by, in case you don't want to bother with the-'
Nos, történetesen tudnék keríteni egy légibuszt, amennyiben szeretnél mielbb...
EnglishBut such help as you seek cannot be given without, ah... adequate recompense.
Ám az ilyen segítség nem adható másképp, csak, hm megfelelő ellenszolgáltatásért.
EnglishAh, my lady and my Goddess, I beg you, take counsel of Avalon before you act!
- Úrnőm és Istennőm, könyörögve kérlek, tanácskozz Avalonnal, mielőtt cselekednél!
EnglishAh, then this, my sweet, said Marius tenderly, his fingers sliding inside her.
Ó, és még ezt is, gyönyörűm! mondta Marius gyengéden, és belefúrta az ujjait.
EnglishAh, well, she's a lovely creature, I will say, and she's got a way with her.
Szó, ami szó, Mary nagyon szép, és nagyon érti, hogy kell az öreg hölggyel bánni.
EnglishI was too shocked at his honesty and meticulousness to speak Ah, so many books!
Szólni is alig bírtam, annyira megrendített becsületessége és aprólékossága.
EnglishAh, so it's Pierce and Clancy, is it? thought Rowan quietly, coming back down.
Szóval Pierce és Clancy, gondolta Rowan, miközben lefelé ballagott a lépcsőn.
EnglishA ghost was one thing; a spirit that- Ah, it was all too distasteful to Gifford.
Egy kísértet, az egy dolog, de egy olyan szellem, ami ah, olyan ízléstelen!
EnglishAh, well, said Inspector Neele soothingly, relations say these sort of things.
Hát istenem ingatta a fejét Neele felügyelő , a rokonok sok mindent mondanak.
EnglishAh, said Archdeacon Simmons, with appreciation, one of your excellent veal cutlets!
Ó mondta Simmons főesperes elragadtatásal , borjúsült, amit olyan kiválóan készít!
English(Laughter) If you ever think, "Ah, I want to end it all," don't end it all.
(Nevetés) Ha valaha arra gondolsz: "Á, fel akarom adni az egészet," ne add fel.