EN

agreement {főnév}

volume_up
Second revision of the ACP-EU Partnership Agreement (Cotonou Agreement) (
Az AKCS-EK partnerségi megállapodás (Cotonou-i megállapodás) második felülvizsgálata (
This is an agreement - an acquis - and this agreement changes nothing about this fact.
Ez egy megállapodás - egy vívmány - és ez a megállapodás ezen e tényen nem változtat.
Finally, the interim agreement is only an interim agreement.
Végezetül pedig, az ideiglenes megállapodás csupán ideiglenes megállapodás.
agreement (és: convention)
Ambassador, we are on the threshold of an historic arms-control agreement.
Történelmi horderejű fegyverkorlátozási egyezmény aláírásának küszöbén állunk.
Meeting of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Council of Representatives.
Az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) képviselői tanácsának ülése.
Multilateral Agreement on the Establishment of a European Common Aviation Area (vote)
Közös európai létér kialakításáról szóló többoldalú egyezmény (szavazás)
We have reached an agreement with the Council and the Commission.
Megegyezés született a Tanáccsal és a Bizottsággal.
`That then is the first point disposed of-agreement in principle.
Az első ponttal akkor tehát végeztünk az elvi megegyezés megvan.
The agreement reached by Parliament in this respect is ambitious, but also feasible at the same time.
A Parlament által elért megegyezés nagyra törő, de ugyanakkor megvalósítható.
There were then two trialogues, which resulted in an agreement between the Council and Parliament.
Volt két háromoldalú egyeztetés, ami a Tanács és a Parlament megállapodásával zárult.
I hope the three institutions will be able to reach an agreement during the November conciliation.
Remélem, hogy a három intézménynek sikerül a novemberi egyeztetés során megállapodást elérnie.
It is therefore not certain that this international agreement or code of conduct alone will be enough.
Ezért nem biztos, hogy csak ez a nemzetközi egyeztetés, egy ilyen "code of conduct” elegendő lesz.

Példamondatok a(z) "agreement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishToday's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
A mai cikkeket a pesszimizmus hatja át: sikerül-e megállapodást elérni vagy nem?
EnglishI would just point out once more that your Group was evidently not in agreement.
Ismét rámutatnék, hogy az Ön képviselőcsoportja nyilvánvalóan nem értett egyet.
EnglishThus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
Hadd szögezzem tehát le, hogy az EU megállapodási célkitűzése mit sem változott.
EnglishThe scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
E kötelezettségvállalások hatóköre szélesebb, mint bármely hasonló megállapodásé.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Ez a célja az európai szemeszternek, amelynek kapcsán megállapodásra jutottunk.
EnglishThe Council started the ratification process for the agreement on 14 June 2010.
A Tanács 2010. június 14-én elindította a megállapodás ratifikálási folyamatát.
EnglishThe Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.
A megállapodás érvényesüléséért felelős vegyes bizottság már júniusban összeült.
EnglishWhatever happened to the agreement being negotiated by Frontex with Turkey today?
Mi történt azzal a megállapodással, amelyről a Frontex ma tárgyal Törökországgal?
EnglishMorocco, at the moment, has signed a free trade agreement with the United States.
Marokkó most írt alá az Egyesült Államokkal egy szabadkereskedelmi megállapodást.
EnglishThis applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
Ez a megállapodás valamennyi területére vonatkozik, a mezőgazdaságot is beleértve.
EnglishIt is essential that the Commission provide an impact assessment on this agreement.
Rendkívül fontos, hogy a Bizottság hatásvizsgálatot készítsen a megállapodásról.
EnglishThe European Community, however, concluded a horizontal agreement in December 2006.
Az Európai Közösség azonban horizontális megállapodást kötött 2006 decemberében.
EnglishLet me tell you a little about the current fisheries agreement with Mauritania.
Hadd szóljak pár szót a Mauritániában jelenleg érvényes halászati megállapodásról.
EnglishThere is absolutely no agreement among Member States about what we should do now.
Semmiféle egyetértés nincs a tagállamok között azt illetően, mit is kellene tenni.
EnglishTogether, we found solutions for a number of areas in the Framework Agreement.
Közösen megoldásokat találtunk a keretmegállapodás számos területére vonatkozóan.
EnglishIn our view, these measures could also include the suspension of the agreement.
Véleményünk szerint az intézkedések a megállapodás felfüggesztését is jelenthetik.
EnglishMost ACP countries have signed economic partnership agreement (EPAs) with the EU.
A legtöbb AKCS ország már aláírta a gazdasági partnerségi megállapodást az EU-val.
English. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.
írásban. - A megállapodás nem tökéletes, de komoly előrelépésről tesz bizonyságot.
EnglishThis agreement follows the concepts proposed in our communication to the letter.
Ez a megállapodás szó szerint követi a közleményünkben javasolt koncepciókat.
EnglishThe Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
A dohai megállapodás jelentős előrelépést fog eredményezni e fontos területen.

Szinonimák (angolul) a(z) agreement szóra:

agreement