EN

to agree [agreed|agreed] {ige}

volume_up
1. általános
I think you will agree that that is a relatively uninformed supposition.
Kérdés: Vélhetően egyetért abban, hogy ez meglehetősen tájékozatlan megközelítés.
Do you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
Egyetért-e az UEFA elnökének nézeteivel, ha igen, milyen mértékben?
Does the Commission agree to the inclusion of this provision in the new treaty?
Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy ezt a rendelkezést az új szerződésbe is belefoglalják?
We will not do this because we agree with you on everything, Mr President.
Nem azért, mert mindenben egyezik a véleményünk, elnök úr.
But the other Member States of the European Union should be wary of what they agree.
De az Európai Unió többi tagállamának bele kell gondolnia, hogy mibe egyezik bele.
- Nem egyezik a véleményünk!
to agree
volume_up
megegyezik {i.} (két dolog egymással)
Does my diagnosis agree with that of my Cammorian colleague?'
A diagnózisom megegyezik cammoriai kollégáméval?
'Oh, our tales will agree,' said Kim, laughing.
- Ó, a mondókánk megegyezik - nevetett Kim.
The twenty-seven participants agree on the transfer of resources, the quality and quantity of official development assistance and raw materials.
A 27 résztvevő megegyezik az erőforrások átruházásáról, valamint a hivatalos fejlesztési segély és a nyersanyag minőségéről és mennyiségéről.
The legal requirements having been fulfilled, I agree with this amending budget.
Támogatom ezt a költségvetés-módosítást, mivel megfelel a jogilag érvényes követelményeknek.
'Instantaneous travel appears to agree with me.
A zéró menetidej utazás tökéletesen megfelel.
'Is it agreed that the black means no and the white yes?'
Megfelel, hogy a fekete jelentse a nemet, a fehér pedig az igent?
However, the crux of the matter - and probably the stumbling block - will be agreeing a figure that tallies with the policies described in the report.
A dolog bökkenője - és feltehetően az akadálya is - az lesz, meg kellene egyezni egy olyan számról, amely összhangban áll a jelentésben ismertetett szakpolitikákkal.
3. Nagy-Britannia
- whereby one party agrees with the other to purchase only from that other certain goods for resale ; or
- az egyik szerződő fél megállapodik a másikkal abban, hogy egyes árukat viszonteladás céljából csak tőle szerez be, vagy

Példamondatok a(z) "to agree" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI agree with Commissioner Frattini that a parliamentary inquiry is insufficient.
Egyetértek Frattini biztos úrral abban, hogy a parlamenti vizsgálat nem elegendő.
EnglishI agree with you entirely that the question of implementation is crucial here.
Azzal is tökéletesen egyetértek, hogy alapvető fontosságú a végrehajtás kérdése.
EnglishIt does not always require me to be there as well, and they would agree with that.
Nincs szükség arra, hogy én is mindig ott legyek, és ezzel ők is egyetértenének.
EnglishThe majority agreed with him instantly, the way angels agree, without a sound.
A többség azonnal egyetértett vele, úgy, ahogyan angyalok szoktak, hang nélkül.
EnglishI agree with you on one point, said Rudin, but not on the other, Comrade Ivanenko.
Az egyik kérdésben egyetértek önnel, Ivanyenko elvtárs, a másikban azonban nem.
EnglishI entirely agree with you, Mr. President, said the Premier from her London desk.
Tökéletesen egyetértek önnel, elnök úr mondta Mrs. Carpenter londoni íróasztalánál.
EnglishI agree with what Mrs Wallis said about the role of the Committee on Petitions.
Egyetértek azzal, amit Wallis asszony a Petíciós Bizottság szerepéről mondott.
EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Teljesen egyetértek azzal, hogy hosszú távon meg kell őrizni az ICTY hagyatékát.
EnglishEnough has been said about Mr Van Rompuy and I agree with the previous speakers.
Van Rompuy úrról már sok szó esett, és lényegében csatlakozom az előttem szólókhoz.
EnglishI say, however, that it is not enough simply to agree and to make declarations.
Véleményem szerint azonban nem elegendő megállapodni és nyilatkozatokat tenni.
EnglishThere has been mention in the debate of global partnership - I agree with that.
A vita során szóba került a globális partnerség fogalma - én egyetértek ezzel.
EnglishBoth partners should agree on a common approach to containing climate change.
Mindkét partnernek ki kell alakítania egy közös vélemény az éghajlatváltozásról.
EnglishI expected the Commission to say that it is not able to agree on all of the points.
Arra számítottam, hogy a Bizottság kijelenti, hogy nem minden ponttal ért egyet.
EnglishWe have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.
Egyet kell értenünk azzal, hogy az EU fejlődése és bővítése kéz a kézben haladt.
EnglishEverybody'll agree not to talk about the baby, and to keep Ricky's name out of it.
Abban, hogy nem beszélnek senkinek a gyerekről, és Rickyt is kihagyják a dologból.
EnglishIf all he had to do was agree to the scheme, Gordon would have done so at once.
Ha csak annyi lett volna a dolga, hogy egyetértsen a tervvel, akár azonnal aláírja.
EnglishI cannot, however, agree with the Jacobinical methods proposed in the resolution.
Nem tudok azonban egyetérteni a határozatban javasolt jakobinus módszerekkel.
English(IT) Madam President, ladies and gentlemen, I agree with much of what I have heard.
(IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, javarészt egyetértek az elhangzottakkal.
EnglishI agree that the utilisation of nuclear power belongs to national sovereignty.
Egyetértek azzal, hogy az atomenergia alkalmazása nemzeti hatáskörbe tartozik.
English'It will probably become necessary to shunt us into a simulation, if you agree.'
A Sárguló Kilátásokon Amorphia megkapta a parancsot, hogy készítse fel az embereket.

Szinonimák (angolul) a(z) agreed szóra:

agreed