EN

acting {melléknév}

volume_up
acting (és: live)
The Council and the Commission are assisted by an Economic and Social Committee acting in an advisory capacity.
A Tanácsot és a Bizottságot munkájában a tanácsadói szerepben működő Gazdasági és Szociális Bizottság segíti.
We need a space, a European space, of acting political parties that bring citizens into the core of the Union and help them in their everyday life.
Szükség van a működő politikai pártok számára egy olyan (európai) térre, amely a polgárokat az Unió középpontja felé tereli és segíti őket mindennapi életük során.
Will we just have an acting Commission up until the moment when the Czech Republic finally ratifies the Treaty, or will you proceed to appoint the new commissioners?
Lesz működő Bizottságunk addig a pillanatig, amíg a Cseh Köztársaság végre ratifikálja a Szerződést, vagy Ön folytatni fogja az új biztosok jelölését?
It must be possible to balance the mass of the unloaded belt acting on the load receptor.
A teherfelvevőre ható terheletlen szalag tömegének kiegyensúlyozhatónak kell lenni.
device indicating the mass of the load acting on the weighing unit at any given time.
a bármely adott pillanatban a mérlegegységre ható teher tömegét kijelző készülék.
No, said the doctor, a slow-acting poison would not work with such speed, and simultaneously.
Nem mondta a doktor , egy lassan ható méreg nem dolgozna ilyen egyszerre.
acting
volume_up
helyettes {mn} (pl igazgató)
This is Colonel Renaldo Carigata, Admiral Yin, acting deputy commander, Commonwealth of Mindanao Defense Force.
Carigat ezredes beszél, Jin tengernagy úr, Mindanao védelmi erőinek helyettes parancsnoka.
Wes, még csak helyettes zászlós vagy.

Példamondatok a(z) "acting" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe looked at Major Palgrave, still acting a bonhomie a little larger than life.
Palgrave őrnagyra nézett, aki még mindig túljátszotta a kedélyes ember szerepét.
EnglishHell, it means they're acting like some of the id­iots we have in our government.
Mondhatnám azt is, hogy úgy cselekszenek, mint egynémely idióta a kormányunkból.
EnglishIt has lost its purpose of acting as a contract between the 15 old Member States.
Elvesztette funkcióját, hogy a 15 régi tagállam közötti szerződésként szolgáljon.
EnglishAnd equally, he'd have been surprised that he was acting under orders from Marduk.
És ugyanígy, Kürosz azon is meglepődött volna, hogy Marduk utasítására cselekszik.
EnglishBut in an emergency the acting-captain can dispense with the advice of the council.
De vészhelyzetben a kapitány helyettese a tanács engedélye nélkül is cselekedhet.
EnglishThese are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
Ezek olyan aggodalmak és területek, amelyek esetében kizárólag együtt léphetünk.
EnglishHowever, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level.
Bármiként is tekintünk erre, hatékony fellépés csak globális szinten képzelhető el.
EnglishHow remark- able, he thought, to see the government acting in an efficient manner.
Milyen figyelemre méltó, gondolta, hogy a kormány ilyen hatékonyan cselekszik.
Englishdevice indicating the mass of the load acting on the weighing unit at any given time.
a bármely adott pillanatban a mérlegegységre ható teher tömegét kijelző készülék.
EnglishMarkov, the acting president for the Democratic Alliance, twenty-two, rising slightly.
A Demokratikus Szövetség Markovval az élén 19 százalék, kissé emelkedő irányzat.
EnglishThus the governments are indeed acting while the Council maintains its silence.
A kormányok tehát valójában cselekszenek, míg a Tanács továbbra is hallgat.
EnglishBut she lowered her eyes and, acting as if she had not heard a thing, hurried on.
Hanem az lesütötte a szemét, s továbbment, mintha nem is hallaná a kérdést.
EnglishI'm acting on behalf of my employer... who has a most intriguing proposition for you.
A megbízóm nevében jöttem... aki egy nagyon érdekes ajánlatot akar tenni önnek.
EnglishYou fellows ever flash a buzzeror is acting tough all the identification you need?
Vagy talán azt hiszik, hogy a durva viselkedéssel már igazolták is magukat?
EnglishEffective immediately, I have handed over control to Acting Captain Wesley Crusher.
Azonnali hatállyal, átadom az űrhajó írányítását Wesley Crusher kapitánynak.
EnglishIn this case, however, I believe we can make a difference acting together.
Ebben az esetben azonban úgy gondolom, hogy a közös fellépéssel sokat elérhetünk.
EnglishI also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.
Azt is mondtam nekik, hogy ebben az új harcban Amerika nem győzhet egyedül.
EnglishThirdly, we need to avoid a situation where Member States are acting separately.
Harmadszor, nem alakulhat ki olyan helyzet, ahol a tagállamok külön-külön cselekszenek.
EnglishThe Council, acting unanimously, shall take a decision within nine months.
A Tanács e javaslatról - egyhangú határozattal - kilenc hónapon belül határoz.
EnglishThe perpetrators, who belong mainly to state institutions, are acting with impunity.
Az elkövetők, akik többnyire állami intézményekhez tartoznak, büntetlenül járnak el.

Szinonimák (angolul) a(z) acting szóra:

acting