EN

act {főnév}

volume_up
1. általános
The murder that occurred there was a profoundly condemnable, abhorrent act.
Az ott elkövetett gyilkosság mélyen elítélendő, iszonyatos tett volt.
It is a significant act of peace whose impact will radiate far and wide.
Ez egy fontos, a béke irányába tett lépés, amelynek hatása mindenhová kisugárzik.
Accession is not a symbolic act, ladies and gentlemen: it has legal value.
A csatlakozás, hölgyeim és uraim, nem jelképes tett, hanem jogi értékkel bír.
If its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.
Ha a cél fontosabb mint, mint maga a cselekvés, akkor valószínűleg az nem játék.
We believe it is essential to act in the area of pollution prevention.
Úgy véljük, a szennyezés megelőzése terén elengedhetetlenül fontos a cselekvés.
Killing is no ordinary act, said the vampire.
Embert ölni nem közönséges cselekvés mondta a vámpír.
This unilateral secessionist act is an impermissible precedent in international relations.
Ez az egyoldalú szakadár cselekedet a nemzetközi kapcsolatokban megengedhetetlen precedens.
The declaration of independence was a brave act on Kosovo's part.
A függetlenség kikiáltása Koszovó részéről bátor cselekedet volt.
That is the only violent act I ever committed in what has now been a long, long life.
Ez az egyetlen erőszakos cselekedet, melyet elkövettem hosszú, hosszú életem során.
With an irreversible act such as the death penalty, that is not possible.
A halálbüntetéshez hasonló visszafordíthatatlan cselekmény ezt nem teszi lehetővé.
What is the connection between glorifying an act of terrorism and another terrorist act being committed?
Hogyan függ össze egy terrorista cselekmény dicsőítése és egy terrorista cselekmény elkövetése?
Terrorism is an act of war on the fabric of our society.
A terrorizmus társadalmunk felépítménye ellen elkövetett háborús cselekmény.
2. jog
The Act violates international conventions ratified by Lithuania.
A törvény megsérti a Litvánia által aláírt nemzetközi egyezményeket.
The Commission's proposed Small Business Act is to be welcomed.
A Bizottság által javasolt kisvállalkozói törvény, szintén üdvözlendő.
We are pleased that the Austrian act on the EIA now complies with the directive.
Örülünk, hogy a KHV-ról szóló osztrák törvény most már megfelel az irányelvnek.
3. színház
Bright and early tomorrow morning, we begin on act two-- the lovers are discovered.
Holnap kora reggel, kezdődik a második felvonás... a szerelmesek lelepleződnek.
Az utolsó felvonás lassan a végéhez közeledett.
Elnevezés: Új Idk Kompánia (IV. felvonás).

Példamondatok a(z) "act" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishI'm guilty, but my little sin pales in comparison with Drummond's despicable act.
De hát amit én tettem, apró vétségnek tűnik Drummond aljas disznóságához képest.
EnglishBut what was Ramses to do with the information, if Julie would not let him act?
De mihez kezdhet ezzel Ramszesz, ha Julie nem engedi meg neki, hogy cselekedjen?
EnglishThere is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe.
Van egy szám elrejtve az élet minden pillanatában, a világ minden kifejezésében.
EnglishThe EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
Az EU-nak a szerződéssel most is tartó románca felér a politikai nekrofiliával.
EnglishIs it implementation, or is it a delegated act - in which case it is legislation?
Végrehajtás vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktus - melyik esetben jogalkotás?
EnglishWe should act today for a better future, whether in football or in other areas.
Ma kell tennünk a jobb jövőért, akár a sportról, akár más területről legyen szó.
EnglishWe are pleased that the Austrian act on the EIA now complies with the directive.
Örülünk, hogy a KHV-ról szóló osztrák törvény most már megfelel az irányelvnek.
EnglishIf its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.
Ha a cél fontosabb mint, mint maga a cselekvés, akkor valószínűleg az nem játék.
EnglishAnd to convince a Force to act, there is nothing better than a human sacrifice.
Egyébként pedig mi ösztökélne jobban egy Erőt, hogy hasson, mint az emberáldozat?
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Amikor ilyen barbár tettet látunk, akkor nehéz még nagyobb barbárságot elképzelni.
EnglishIt is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
Érthető, hogy a Bizottság nem hagyhatta figyelmen kívül a cselekvésképtelenséget.
EnglishYou have to act quickly and decisively in order to preserve the Internal Market.
Önöknek gyorsan és határozottan kell cselekedniük a belső piac megőrzése érdekében.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy Európának most nem kell lépnie, épp ellenkezőleg.
EnglishWhen I observed those holding me, I always wondered whether I could act like them.
Őrzőimet figyelve, feltettem magamban a kérdést, tudnék-e hasonlóan viselkedni?
EnglishEl decided to act as if it was a smile of welcome, and tremulously matched it.
El úgy határozott, hogy üdvözlésnek veszi a mosolyt és kis késéssel viszonozta.
EnglishWe told him to act as he normally would-and besides, he thinks we're Russians.
Azt mondtuk, viselkedjék úgy, mint rendesen, mellesleg azt hiszi, oroszok vagyunk.
EnglishBright and early tomorrow morning, we begin on act two-- the lovers are discovered.
Holnap kora reggel, kezdődik a második felvonás... a szerelmesek lelepleződnek.
EnglishWe'll try to think first, but, people, let's get our collective act together.
Éppen ezért mindenkitől elvárom, hogy maximálisan működjön együtt a többiekkel.
EnglishAct I was The Concert, where The King pulled her up on stage to dance with him.
A második a Zöld Szoba a Koncert után, ezt követte harmadikként a Limuzinban.