EN

across {prepozíció}

volume_up
across
volume_up
át (igekötő)
Then across the river to Arlington Cemetery and the Tomb of the Unknown Soldier.
Aztán át a folyón az arlingtoni temetőhöz és az Ismeretlen Katona Sírjához.
It was in the lowest spirits that he taxied across to his work at the Conditioning Centre.
A lehető legrosszabb kedvűen taxizott át munkahelyére, a Kondicionáló Központba.
These are then illegally transported across the border to China.
Ezután a tigriseket illegálisan viszik át a határon, és Kínába szállítják.
across (és: over)
What we are lacking is concern for those people who are fleeing across the sea.
Nem foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik a tengeren keresztül menekülnek.
Feldman and Keen walked across the newsroom to the conference door.
Feldman és Keen a szerkesztőségi termen keresztül a tárgyalóhoz ment.
The voyage across the mouth of the Arcian Strait passed without incident.
Az utazás az Arciai-szoroson keresztül ezúttal eseménytelenül zajlott le.
across (és: too, over, past)
That's what they're doing a few hundred miles away, across the Channel, across the Atlantic.
Ezt csinálják pár ezer mérföldre... az Atlanti Óceánon túl...
Currently there is too little being done to tackle child poverty across the EU.
Jelenleg túl keveset teszünk az egész EU-ban a gyermekszegénység kezeléséért.
Beyond him, coming across the lawn barefoot, her nightgown unbuttoned, was Momma.
Testvérén túl, mezítláb átgyalogolva a füvön, kigombolt hálóingében, ott volt a Mama.
across (és: athwart)
I grabbed a broken mop handle and snapped it across the warden's butt.
Fogtam egy törött partvisnyelet és keresztben benyomtam a őr fenekébe.
Hendrik, lying with his back across the wheel, saw it coming.
Hendrik éppen ott feküdt; háta alatt, keresztben a kormánykerék.
A black man was lying across three chairs in one corner of the room.
A szoba sarkában, három széken keresztben elnyúlva egy fekete férfi feküdt.
One of the Civil Guards opposite knelt down and began firing across the barricade.
Odaát az egyik csendőr térdre ereszkedett, és lövöldözni kezdett a barikád mögül.
Used to be they had a toy store right across from it, over there.
Régebben vele szemben játéküzlet volt odaát.
The sun tipped the low hump of West Caicos across the bank.
Odaát, a Bank túloldalán a nap épp megkoronázta a West Caicos alacsony púpját.

Példamondatok a(z) "across" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Englishone of the wizards cried, pointing to a building across the street.
Ott a tetőn! - kiáltotta az egyik varázsló, s a szemközti ház tetejére mutatott.
EnglishElliot and Tina spread the map on the table and sat down across from each other.
Elliot és Tina kiterítették a térképet az asztalra, és leültek egymással szemben.
EnglishFrom his pocket he drew a plain envelope with one word written across the front.
- Emlékszik, ígérte, hogy egy apró csínyt megtesz a kedvemért, ugye, dr. Frankel?
EnglishMany police agencies across the world have highly trained counterterror groups.
Most már a legtöbb rendőrség rendelkezik jól kiképzett, terrorellenes osztaggal.
English267begin to rise and clamped a hand across his mouth as he jerked his eyes away.
Érezte, hogyan émelyedik a gyomra, kezével eltakarta arcát és elfordította fejét.
EnglishHe left her in the steam room, and waited until he heard the bolt drawn across.
Marty otthagyta a szaunában és várt, amíg a csukódó retesz hangját nem hallotta.
EnglishThey left the road and cut across country as soon as they knew we were following.
Letértek az útról és átvágtak a földeken, amint észrevették, hogy követjük őket.
EnglishIt tumbled across the floor, sprang to its feet, and scurried into a far corner.
A nyolclábú a padlóra esett, talpra ugrott és elrohant a helyiség túlsó végébe.
English59 days after the last log entry, it had traveled 4500 miles across the ocean...
59 nappal az utolsó naplóbejegyzés óta 4.500 mérföldet utazott a nyílt óceánon.
EnglishShe went to the window in time to see Brett run across the yard and into the barn.
Éppen akkor nézett ki az ablakon, amikor Brett a fészer felé szaladt az udvaron.
EnglishYou get one parking space in the lot across the street, and here are two keys.
Az utca túloldalán lévő parkolóban kap egy helyet, és tessék, itt van két kulcs.
EnglishGlancing 'in his packet again, Saul drew out three papers, handing them across.
Szeretem tartani a nívómat felelte Saul, és ismét a műanyag tasakra pillantott.
EnglishShe slid out of the full-length fox and folded it on the chair across the table.
Abby kibújt a hosszú rókaszőr bundából, és az asztal túloldalán lévő székre tette.
EnglishSo I traveled north as we had planned, across the plains and into the mountains.
Így hát északra utaztam, ahogy terveztük, keresztül a síkságon, át a hegyeken.
EnglishMainly by knowing a little more than the guy across the street, Winston replied.
Nos, akkor mi legyen, ha a barátaink folytatni fogják mindazt, amit elkezdtek?
EnglishIt was I who leant across the table now and planted my kiss on the man's cheek.
Most én hajoltam át az asztalon, hogy rászoríthassam ajkamat a firenzei arcára.
EnglishWe need to take account of different soil conditions across the European Union.
Figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Unióban különbözőek a talajfeltételek.
EnglishGood boy, Vader, David Kennessy said, moving across the camera's field of view.
Légy jó fiú, Vader mondta David Kennessy, miközben áthaladt a kamera látóterén.
EnglishOne of the Civil Guards opposite knelt down and began firing across the barricade.
Odaát az egyik csendőr térdre ereszkedett, és lövöldözni kezdett a barikád mögül.
Englishshe says as she stands across from me, just two feet away.
Segíthetek, uram? kérdezi Kelly, s megáll velem szemben, alig félméternyire tőlem.

Szinonimák (angolul) a(z) across szóra:

across