EN

achievement {főnév}

volume_up
achievement
volume_up
eredmény {fn} (vki által elért)
This achievement demonstrates the power and importance of the workers' fight.
Ez az eredmény megmutatja a munkások harcának erejét és jelentőségét.
Another significant achievement was the promotion of the EU's external actions.
Egy másik jelentős eredmény az EU külső fellépésének előmozdítása.
But it is an achievement that we are here today and are going to vote tomorrow.
Az is eredmény azonban, hogy ma itt lehetünk, és holnap szavazni fogunk a kérdésben.
Collecting one million signatures is an enormous achievement and requires an enormous amount of work.
Egymillió aláírást összegyűjteni nagyon nagy teljesítmény, nagyon nagy munka.
Four hundred million people have been lifted out of poverty - a remarkable achievement.
Négyszázmillió ember emelkedett ki a szegénységből - ez nem akármilyen teljesítmény.
Undoubtedly it has been a great achievement on their part.
Ez kétségkívül óriási teljesítmény volt a részükről.
achievement (és: act, action, deed, exploit, feat)
Fern had made an impressive attempt to equal Aristotle's achievement.
Fern impozáns kísérletet tett Arisztotelész rekordjának beállítására.
I thought that was a remarkable achievement, Commissioner, and I thank you for your efforts to do that.
Úgy hiszem, ez figyelemre méltó teljesítmény, biztos asszony, és köszönöm az ennek érdekében tett erőfeszítéseit.
. - I strongly support this report on progress towards the achievement of the Millennium Development Goals.
. - Határozottan támogatom a millenniumi fejlesztési célok elérése felé tett előrehaladásról szóló jelentést.
Achievement brings with it its own anticlimax.
A véghezvitel mindig meghazudtolja az előzményeket.

Példamondatok a(z) "achievement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFern had made an impressive attempt to equal Aristotle's achievement.
Ransom K. Fern impozáns kísérletet tett Arisztotelész rekordjának beállítására.
EnglishBut it is an achievement that we are here today and are going to vote tomorrow.
Az is eredmény azonban, hogy ma itt lehetünk, és holnap szavazni fogunk a kérdésben.
EnglishWe consider that democracy is a human achievement that needs to be safeguarded.
A demokráciát az emberiség teljesítményének tekintjük, amelyet védeni kell.
EnglishThe 2012 budget should contribute to the achievement of our Europe 2020 strategy.
A 2012-es költségvetés része kell legyen a 2020-as stratégiánk elérésének.
EnglishWe must, therefore, build on this achievement, which is the result of four years' work.
Ennélfogva erre az eredményre kell építenünk, amely négyévnyi munkánk gyümölcse.
English. - The single market is still the core achievement of the EU.
írásban. - Az egységes piac változatlanul az EU az egyik legfontosabb eredménye.
EnglishOne of these is also the achievement of equal opportunities for women and men.
Ezek közé tartozik a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósítása.
EnglishWe have simply opened borders, and that is our goal - it is our greatest achievement.
Egyszerűen megnyitottuk a határokat, és ez volt a célunk, a legnagyobb eredményünk.
EnglishThe achievement of this target has been set out as an independent commitment.
A fenti cél elérése önálló kötelezettségvállalásként került meghatározásra.
EnglishThat we carried this off here in such a short time was truly a crowning achievement!
Az, hogy ilyen rövid idő alatt eljutottunk eddig, az valóban nagyszerű teljesítmény!
EnglishIt was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.
Nagyszerű pillanat volt és nagyszerű eredmény, amire büszkének kell lennünk.
EnglishIt is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.
Valóban nagy eredményről van szó mind Európa, mind az egyes emberek számára.
EnglishHowever, establishing such safety solely within Europe is no great achievement.
Az azonban nem nagy eredmény, ha ezt a biztonságot kizárólag Európán belül teremtjük meg.
EnglishThis is an achievement of Ukraine, both on the orange and on the blue side.
Ezt az eredményt Ukrajna érte el, amelynek a narancs és a kék oldal egyaránt részese.
EnglishBut there still remained scope for greater achievement and further glory.
Azonban további dicsőségek és eredmények kecsegtették a Lyonesse-i csapatot.
EnglishThis achievement enables the Presidency to start negotiations with this Parliament.
Ez lehetővé teszi az elnökség számára, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a Parlamenttel.
EnglishFour hundred million people have been lifted out of poverty - a remarkable achievement.
Négyszázmillió ember emelkedett ki a szegénységből - ez nem akármilyen teljesítmény.
EnglishThe Eurovignette is a further significant achievement of the Belgian Presidency.
Az Eurovignette rendszer a belga elnökség további jelentős eredménye.
EnglishAnd tonights achievement - two lines crossed out; two lines backward instead of forward.
Hozzá a mai teljesítmény: két kihúzott sor, két lépés hátra, egy előrelépés helyett.
EnglishThe target of 95 g/km in 12 years' time is not an achievement, unfortunately.
A 95 g/km-os célkitűzés 12 éven belüli elérése, sajnos, nem előrelépés.

Szinonimák (angolul) a(z) achievement szóra:

achievement
achievable
Más szótárak