EN

accordingly {határozószó}

volume_up
Accordingly, part of this revenue should be devoted to development aid.
Ennek megfelelően e bevétel egy részét fejlesztési segélyre kellene fordítani.
The overall Community industry's profitability was affected accordingly.
Mindez ennek megfelelően hatást gyakorolt a teljes közösségi iparág nyereségességére.
Accordingly, we are not factoring those assets into our discussion.
Ennek megfelelően nem is számolunk ezekkel a csapatokkal saját haditervünkben.
Accordingly, this resolution is more important than is probably recognised.
Következésképpen ez az állásfoglalás fontosabb, mint amennyire valószínűleg méltányoljuk.
Accordingly, it is declared to be inadmissible.
Következésképpen elfogadhatatlannak nyilvánítottuk ezt a módosítást.
Accordingly, we should agree to the proposal.
Következésképpen el kellene fogadnunk a javaslatot.
accordingly
Accordingly, the mechanisms of deactivation would be straightforward.
Tehát a kikapcsolás művelete logikus és egyértelmű lesz.
Accordingly proboscii withdraw, if resentfully, coiling back into the pockets beside my nostrils.
Tehát a szívókák, ha kelletlenül is, visszahúzódnak az orrom mellé a helyükre.
I accordingly rowed myself across and resumed my search.
Áteveztem tehát a túlsó partra, és tovább kerestem a lányt.
So if it were he who caused injury, their fangs should accordingly be bared to him.
Még soha nem gondolkozott így el a közte és a falu között kialakult viszonyról.
The other institutions should also act accordingly.
A többi intézménynek is így kellene cselekednie.
Accordingly, the Middle East, Kosovo, food aid and macrofinancial assistance are patently underestimated.
Így a Közel-Kelet, Koszovó, az élelmiszersegély, illetve a makroszintű pénzügyi támogatás egyértelműen alul vannak becsülve.
accordingly
Food is most precious, and should be treated accordingly.
Az étek nagyon értékes, eszerint kell bánni vele.
Quiddity knew it, and worked its work accordingly.
Quiddity tudta ezt, és eszerint bánt vele.
Accordingly, the term 'pesticides' should be replaced by 'plant protection products' throughout the text of the Directive.
Eszerint a 'növényvédő szer' kifejezés helyett 'növényvédelmi termék' kifejezést kellene alkalmazni az Irányelv teljes szövegében.
He accordingly trusted no one from the Syrian army or government.
Az öreg éppen ezért nem bízott se a hadseregben, se a kormányban.

Példamondatok a(z) "accordingly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAre there new opportunities here for adjusting quotas and duties accordingly?
Vannak-e új lehetőségek a kontingensek és a vámok ennek megfelelő kiigazítására?
EnglishSo if it were he who caused injury, their fangs should accordingly be bared to him.
Még soha nem gondolkozott így el a közte és a falu között kialakult viszonyról.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Ezek figyelembevételével szavaztam, hogy ne sértsem a szubszidiaritás elvét.
EnglishAccordingly, the detention period could be extended to as much as 18 months.
Ennek eredménye, hogy például az őrizet időtartama akár 18 hónapig is kitolható.
EnglishBut a wise officer knows the price of the men under him and uses them accordingly.
De egy okos tiszt ismeri a beosztottjainak az árát, és ennek megfelelően cselekszik.
EnglishTogether would be far better, so that we can draw our conclusions accordingly.
Sokkal jobb lenne együtt, hogy ennek megfelelően vonhassuk le a következtetéseinket.
EnglishAccordingly, it makes sense to give the Member States 24 months rather than only 18.
Ennek megfelelően érdemesebb 24 hónapot hagyni rá a tagállamoknak, nem csak 18-at.
EnglishCommissioner Verheugen has promised that he will use these funds accordingly.
Verheugen biztos megígérte, hogy a forrásokat ennek megfelelően fogja felhasználni.
EnglishOne says this, the other says that, then you reach down and rearrange them accordingly.
Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, és te ennek megfelelően átrendezed őket.
EnglishAccordingly, this challenge also relates to Member States already in the Schengen area.
De ez a kihívás a schengeni térséghez tartozó tagállamok esetén ugyanúgy létezik.
EnglishPeople have the right to know what they eat and make their choices accordingly.
Az embereknek joguk van tudni, hogy mit esznek, és hogy ennek megfelelően dönthessenek.
EnglishI welcome the general thrust of this report and, accordingly, voted in favour.
Én üdvözöltem a jelentés általános irányát, és ennek megfelelően meg is szavaztam azt.
EnglishAccordingly, we welcome the fact that rapid agreement has now been reached.
Ezzel összhangban, üdvözöljük azt is, hogy gyorsan megállapodásra jutottunk.
EnglishIf there are no internal borders, the external borders must be protected accordingly.
Ha nincsenek belső határok, a külső határokat kell ennek megfelelően védeni.
EnglishAccordingly, part of this revenue should be devoted to development aid.
Ennek megfelelően e bevétel egy részét fejlesztési segélyre kellene fordítani.
EnglishAccordingly, I must make one comment on the present and three on the future.
Ennek megfelelően egy megjegyzést kell tennem a jelenre, és hármat a jövőre vonatkozóan.
EnglishIn this case the price for each 100 kg of carcase shall be adjusted accordingly.
Ilyen esetben az árat a hasított test minden 100 kg-jára ennek megfelelően kell helyesbíteni.
EnglishThe overall Community industry's profitability was affected accordingly.
Mindez ennek megfelelően hatást gyakorolt a teljes közösségi iparág nyereségességére.
EnglishIf any anomalies are revealed, action will have to be taken accordingly.
Ha bármilyen anomáliára fény derül, annak megfelelő intézkedést kell hozni.
EnglishI was accordingly able to support Amendment 71 and the report as a whole.
Következésképp a 71. módosítást és az egész jelentést is támogatni tudtam.

Szinonimák (angolul) a(z) accordingly szóra:

accordingly
accord
accordance