EN

absolute {melléknév}

volume_up
It is an absolute and multidimensional superpower - cultural, military and economic.
Abszolút, multidimenzionális szuperhatalom - kulturális, katonai és gazdasági értelemben is.
Specifies the URL (absolute or relative) for the generated Perl scripts.
Megadja a generált Perl-parancsfájlok URL-jét (abszolút vagy relatív).
Firstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
Először is azt, hogy a versenyt abszolút és áthidalhatatlan dogmaként állítsuk be.
Political reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.
A politikai reform és a koppenhágai kritériumok teljesítése teljes prioritást élvez.
She was plunged into a sudden and absolute silence, and a darkness just as sudden, just as absolute.
Azonnali, teljes csend váltotta fel a hangzavart, és ugyanolyan abszolút sötétség.
It is certainly not legally tenable in the absolute form in which it is presented.
Ez teljes benyújtott formájában jogilag egyértelműen nem állja meg a helyét.
Of course freedom of expression cannot be absolute.
Természetesen a véleménynyilvánítás szabadsága nem lehet feltétlen.
However, an absolute right to abortion, which the submitted report also defends, undermines this value.
Az abortuszhoz való feltétlen jog, amelyet ez a jelentés is véd, viszont semmibe veszi ezt az értéket.
Greece cannot therefore be condemned for exercising its absolute right under the Treaties in the Council.
Éppen ezért Görögországot nem lehet azért elítélni, mert a szerződések szerinti feltétlen jogát gyakorolja a Tanácsban.
absolute
His power was absolute now, fixed and unchallenged.
Most senki által meg nem kérdőjelezett, korlátlan egyeduralommal rendelkezett.
He's getting the crown for Lycheas and absolute control of Elenia for himself.
Elnyeri Lycheas számára a koronát, magának pedig az Elénia feletti korlátlan uralmat.
Leah was one of the few remaining monarchies in the Southland, and Shea was an outspoken advocate of decentralized government, an opponent of absolute power.
Leah egyike volt a néhány megmaradt délföldi monarchiának, Shea viszont fennen hirdette a decentralizált kormányzatot, és ellensége volt a korlátlan hatalomnak.

Példamondatok a(z) "absolute" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFirstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
Először is azt, hogy a versenyt abszolút és áthidalhatatlan dogmaként állítsuk be.
EnglishThese factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
E tényezők alátámasztják, hogy az eltérő megközelítés alkalmazása elengedhetetlen.
EnglishReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean.
Az adatpontok középértéktől való abszolút eltérésének átlagát adja eredményül.
EnglishBut he knows to an absolute certainty... that we will respond against his cities.
De teljes bizonyossággal tudni fogja... mi is hasonlóképpen támadjuk az ő városait.
EnglishHe guessed this authority, which remained absolute, was resented in some circles.
Joe sejtette, hogy ez az abszolút hatalom egyes körökben visszatetszést kelt.
EnglishCan we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
Építhetünk-e egészségesebb társadalmat, ha az emberi életnek nincs abszolút értéke?
EnglishCaptain once again, I suggest conservation of ammunition for absolute emergencies.
Kapitány, még egyszer mondom, tartogatni kellene a lőszert végszükség esetére.
EnglishBut I don't figure I have an absolute right to insist on it the way things are.
De nem hiszem, hogy a dolgok jelen állásánál teljes egészében ragaszkodhatnék hozzá.
EnglishIt is absolute madness to expect anything from a piece of paper signed by Putin.
Abszolút őrültség bármit is remélni egy Putyin által aláírt darab papírtól.
EnglishSo there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
Ezért nem kell feltétlenül garantálni a társaságok tevékenységének jogszerűségét.
EnglishIt is certainly not legally tenable in the absolute form in which it is presented.
Ez teljes benyújtott formájában jogilag egyértelműen nem állja meg a helyét.
EnglishI was physically exhausted, mentally an absolute wreck, considered myself a failure.
Fizikailag kimerült voltam, szellemileg egy roncs, úgy éreztem, kudarcot vallottam.
EnglishIt's also very cold out there -- less than three degrees above absolute zero.
És ott kint nagyon hideg is van -- kevesebb mint három fok az abszolút nulla fölött.
EnglishNot one of them purred or mowed; their inspection was conducted in absolute silence.
Egyikük sem dorombolt vagy nyávogott; látogatásuk teljes csendben zajlott le.
EnglishHe's getting the crown for Lycheas and absolute control of Elenia for himself.
Elnyeri Lycheas számára a koronát, magának pedig az Elénia feletti korlátlan uralmat.
EnglishFor all these years I had depended utterly upon her cruelty, her absolute lack of pain!
Mennyi éven át hittem kegyetlenségében, melyhez nem férhet hozzá semmi fájdalom!
EnglishPolitical reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.
A politikai reform és a koppenhágai kritériumok teljesítése teljes prioritást élvez.
EnglishIt was understood they were to be married as soon as the decree was made absolute.
Úgy egyeztek meg, hogy mihelyt a házasság felbontását kimondják, azonnal egybekelnek.
EnglishThe President of Venezuela has succumbed to the temptation to seek absolute power.
Venezuela elnöke képtelen ellenállni a teljhatalomra törekvés csábításának.
EnglishSparhawk had decided some time ago to keep Perraine's involvement an absolute secret.
Sparhawk már korábban eldöntötte, hogy nem árulja el senkinek Perraine titkát.

Szinonimák (angolul) a(z) absolute szóra:

absolute
absolutely
absolutism