EN

above {határozószó}

volume_up
above (és: high)
For the above-mentioned reasons our group will not support the resolution.
A fent említett okokból kifolyólag képviselőcsoportunk nem támogatja az állásfoglalást.
In spite of the above-mentioned reservations, I support the adoption of the report.
A fent említett fenntartások ellenére támogatom a jelentés elfogadását.
(159) Moreover, hearings have been held with some of the parties mentioned above.
(159) Továbbá néhány fent említett féllel meghallgatásokra került sor.
Your strength, your determination to rise above your birth Rise above?
Az erődet, azt az eltökéltséget, amivel felül akartál emelkedni származásodon
Ravines of cold evil-coloured fire, with darkness all above.
Felül sötét, odalent hideg, gonosz fényű tűzszakadékok.
Above all, we need to be calm and measured in our response.
Mindezeken felül nyugodt és kimért válaszintézkedéseket kell foganatosítanunk.
For the reasons given above, we are voting against the proposal.
A fentiekben megadott okokból a javaslat ellen szavazunk.
For the reasons mentioned above, as well as for other reasons, I have decided to support the report.
A fentiekben felsorolt, valamint további más okokból a jelentés támogatása mellett döntöttem.
For the reasons given above, the June List has chosen to vote against the report.
A fentiekben megadott okokból a Júniusi Lista úgy döntött, hogy a jelentés ellen szavaz.
Furthermore, as stated above, bolts are not necessarily combined with nuts and washers.
Továbbá, mint fentebb megjegyeztük, az anyacsavarokat nem feltétlenül szükséges anyával és alátéttel együtt felhasználni.
For the reasons set out above, we have decided to abstain on this report.
A fentebb körvonalazott okok miatt e jelentés esetében a tartózkodást választottuk.
The rules mentioned above also apply to the calculation of invalidity pensions and survivors' pensions.
A fentebb említett szabályok a rokkantsági, illetve a túlélő hozzátartozói nyugdíjak kiszámítására is vonatkoznak.

Példamondatok a(z) "above" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe drone made a sighing noise, rising and falling fractionally above the seat.
A csontporcelán test kissé megemelkedett, majd puhán visszaereszkedett a székre.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
EnglishFor the above reasons, I voted for the report brought before Parliament today.
A fenti okok miatt támogattam a mai napon a Parlament elé terjesztett jelentést.
EnglishDark hair, worn rather long, curled above and around the broad, grooved forehead.
Meglehetősen hosszú, barna haja hullámosán hullott széles, barázdált homlokába.
EnglishHe held his hands out in front of him, hovering just I above the butt of the gun.
Majd maga elé emelte a kezét - igaz, nem sokkal magasabbra a pisztoly agyánál.
English... above all personal desires and material comfort, she said with bitter irony.
-...Minden személyes vágy és anyagi kényelem előtt - mondta keserű iróniával.
EnglishEnter the amount of space that you want to leave above the selected paragraph(s).
Adja meg a térköz mértékét, melyet a kijelölt bekezdések felett akar kihagyni.
EnglishReduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.
Csökkenti a kijelölt szöveg betűméretét, és az alapvonal fölé helyezi a szöveget.
EnglishSomehow he had to avoid those fangs above, and those snapping jaws lower down.
Valahogy ki kell kerülnie a nőstény démon agyarait, a lófejekről nem is beszélve.
EnglishDavid, Sir Winston called calmly above the excited questions of the other druids.
David szólalt meg nyugodtan Sir Winston, túlkiabálva a druidák izgatott kérdéseit.
EnglishHowever, above all, we see this task as a valuable service provided by our country.
Erre a feladatra azonban mindenekelőtt hazánk jelentős szolgálataként tekintünk.
EnglishThe ship, just a couple of hundred kilometres above our heads, could not help.
És persze a sikló pilótája, aki éppen errefelé száguldott, hogy felvegyen minket.
EnglishThe debate on cohesion policy is above all a debate on the allocation of funds.
A kohéziós politikáról szóló vita elsősorban a források allokációjának vitája.
EnglishThe air was thin at this height, one hundred fifty feet above the control room.
A levegő ritka volt ebben a magasságban, negyvenöt méterrel a vezérlőfülke felett.
EnglishWhen I jabbed the light switch, I blinked from the sudden glare above the mirror.
Amikor felkapcsoltam a villanyt, hunyorogtam a tükör fölötti hirtelen ragyogástól.
EnglishAccording to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
EnglishThis thing heats up by about 15 degrees above ambient temperature -- amazing.
Felmelegíti magát körülbelül 15 fokkal melegebbre a környezeténél -- lenyűgöző.
EnglishOld Cotta was asleep, and his bald head nodded slowly above his broad shoulders.
Az öreg Cotta aludt már, és kopasz feje lassan ingott két széles válla közt.
EnglishAbove, the sky was filling with large pallid fragments, floating down like snow.
Az égbolt megtelt nagy, halvány pelyhekkel, mintha különös havazás kezdődne.
EnglishAnd then she heard him grunt, above her head, and say, Ahhh, yes, by all the gods!
Azután mordulást hallott a feje felett és szavakat - Ahhh, igen, az istenekre!

Szinonimák (angolul) a(z) above szóra:

above
above all