angol-lengyel fordítás erre a szóra: without making

EN

"without making" lengyel fordítás

Példamondatok a(z) "without making".

Példamondatok a(z) "without making" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBenefits are announced, without making it clear where they will come from.
Obwieszcza się korzyści, nie określając jednak dokładnie, skąd będą pochodzić.
EnglishHow can we eradicate poverty without making food sovereignty a priority?
W jaki sposób można zlikwidować biedę nie czyniąc priorytetu z suwerenności żywnościowej?
EnglishPinch as much of a skin fold as possible without making yourself uncomfortable.
Uchwycić na tyle duży fałd skóry, aby nie było to niewygodne.
EnglishTo talk about consolidation without making the relevant recommendations is to fudge the issue.
Mówienie o konsolidacji bez przekazywania odpowiednich zaleceń jest unikaniem problemu.
EnglishBenefits are mentioned without this report making it clear where they could come from.
Wzmiankuje się o korzyściach, ale nie wskazując dokładnie w sprawozdaniu, skąd mogłyby one płynąć.
EnglishWe cannot have this kind of strategy without making the necessary funds available for it.
Nie możemy realizować tego rodzaju strategii, nie udostępniając w tym celu koniecznych funduszy.
EnglishYou could not proceed without making this negotiation between one's own values and the relationship
O czym chciałbym opowiedzieć - to jest Sąd Najwyższy, rzecz jasna - miałem do czynienia
EnglishIn short, the Council is adopting programmes without making any financial provision for them.
Krótko mówiąc, Rada przyjmuje programy bez tworzenia jakiejkolwiek rezerwy finansowej na ten cel.
EnglishPinch as much of a skin fold as possible without making yourself uncomfortable.
tyle duży fałd skóry, aby nie było to niewygodne.
EnglishMan is seen as a creature who is harmful to the environment without making a beneficial contribution.
Człowieka postrzega się jako stworzenie szkodliwe dla środowiska, które jednocześnie nie wnosi niczego dobrego.
EnglishOr did Libya, Italy and Malta simply come along and you accepted them without making any other requests?
Czy może Libia, Włochy i Malta po prostu się do pana zgłosiły, a pan przyjął je, nie wysuwając żadnych innych żądań?
EnglishThe Czech parliament and senate have already voted in favour of this treaty, without making demands of this kind.
Czeski Parlament i Senat zagłosowały już za przyjęciem traktatu i nie zgłaszały żadnych tego rodzaju żądań.
EnglishWorld peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers which threaten it.
Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw.
EnglishTaking action in Brussels without making sure that there is a link at national level means that it is much less effective.
Działania podejmowane w Brukseli bez upewnienia się, że istnieją powiązania na szczeblu krajowym, będą o wiele mniej skuteczne.
EnglishEuropean integration has, until now, focused on creating new projects without making sure that they work properly.
Jak dotychczas, proces integracji europejskiej skupiony był na tworzeniu nowych projektów, bez upewniania się, czy działają one należycie.
EnglishI do not think that Mr Jarzembowski's approach, where we only criticise without making any improvements, is the right one.
Nie uważam, aby właściwe było podejście pana posła Jarzembowskiego, który jedynie krytykuje i nie przejawia chęci poprawy sytuacji.
EnglishI therefore believe that we will make progress without making this issue an ideological one, because it is also a pragmatic one.
Wierzę zatem, że będziemy dokonywali postępów bez ideologizowania przedmiotowej kwestii, jako że ma ona również wymiar pragmatyczny.
EnglishThis percentage is excessive and would only have the effect of generating red tape and huge public expenditure, without actually making an impact.
Procent ten jest nadmiernie wysoki i skutkowałby jedynie generowaniem biurokracji i ogromnych wydatków publicznych, bez faktycznego skutku.
EnglishCommissioner, unfortunately I must tell you that I am rather disappointed that you have addressed this issue without making contact with Parliament.
Panie komisarzu, niestety muszę powiedzieć, że jestem dość rozczarowany tym, że zajął się pan tą kwestią nie kontaktując się z Parlamentem Europejskim.
EnglishThe Commission is of the view that the proposed criteria ought to ensure a high level of protection without making plant protection unworkable or dysfunctional.
Komisja uważa, że proponowane kryteria powinny zapewnić wysoki poziom ochrony, a jednocześnie nie sprawić, że ochrona roślin będzie niewykonalna lub zaburzona.

Más szótárak

English
  • without making

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.